3D ê Bennu 小行星

Page(/daily/2021/10/20211023.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] 3D ê Bennu 小行星

Kā 你 ê 3D 目鏡提來囥 tī 小行星 101955 Bennu 面頂看。 這个小小 ê 太陽系世界差不多是 帝國大樓(比 500 公尺閣較短)ê 大細。 伊敢若是一个干樂仔,粗耙耙 ê 表面有落甲規四界 ê 大岩石。 這幅 3D 圖是 2018 年 12 月 3 號 OSIRIS_REx 太空船 用面頂 ê PolyCam kha-mé-lah tī 離小行星 80 公里遠 ê 所在翕 ê 3D 浮雕。 OSIRIS_REx 太空船 tī Bennu 小行星 ê 岩石表面 提著標本 了後,已經 tī 今年 5 月離開小行星,這馬已經 tī 轉來地球 ê 路-lih 矣。 這台機器人太空船按算欲 tī 2023 年 9 月 ê 時陣 kā 標本提轉來地球。

[POJ] 3D ê Bennu Sió-kiâⁿ-chhiⁿ

Kā lí ê saⁿ-D ba̍k-kiàⁿ thê-lâi khǹg tī sió-kiâⁿ-chhiⁿ it-khòng-i̍t-kiú-ngó͘-ngó͘ Bennu bīn-téng khòaⁿ. Chit-ê sió-sió ê thài-iông-hē sè-kài chha-put-to sī Tè-kok-tōa-lâu (pí gō͘-pah kong-chhioh koh-khah té) ê tōa-sè. I ka-na sī chi̍t-ê kan-lo̍k-á, chho͘-pè-pè ê piáu-bīn ū la̍k-kah kui-sì-kè ê tōa-giâm-chio̍h. Chit-pak saⁿ-D tô͘ sī jī-khòng-it-pat nî cha̍p-jī goe̍h saⁿ hō OSIRIS_REx thài-khong-chûn iōng bīn-téng ê PolyCam kha-mé-lah tī lî sió-kiâⁿ-chhiⁿ peh-cha̍p kong-lí hn̄g ê só͘-chāi hip ê saⁿ-D phû-tiau. OSIRIS_REx thài-khong-chûn tī Bennu sió-kiâⁿ-chhiⁿ ê giâm-chio̍h piáu-bīn the̍h-tio̍h piau-pún liáu-āu, í-keng tī kin-nî gō͘ goe̍h lī-khui sió-kiâⁿ-chhiⁿ, chit-má í-keng tī tńg-lâi Tē-kiû ê lō͘-lih ah. Chit-tâi ke-khì-lâng thài-khong-chûn àn-sǹg beh tī jī-khòng-jī-sam nî káu goe̍h ê sî-chūn kā piau-pún the̍h-tńg-lâi Tē-kiû.

[KIP] 3D ê Bennu Sió-kiânn-tshinn

Kā lí ê sann-D ba̍k-kiànn thê-lâi khǹg tī sió-kiânn-tshinn it-khòng-i̍t-kiú-ngóo-ngóo Bennu bīn-tíng khuànn. Tsit-ê sió-sió ê thài-iông-hē sè-kài tsha-put-to sī Tè-kok-tuā-lâu (pí gōo-pah kong-tshioh koh-khah té) ê tuā-sè. I ka-na sī tsi̍t-ê kan-lo̍k-á, tshoo-pè-pè ê piáu-bīn ū la̍k-kah kui-sì-kè ê tuā-giâm-tsio̍h. Tsit-pak sann-D tôo sī jī-khòng-it-pat nî tsa̍p-jī gue̍h sann hō OSIRIS_REx thài-khong-tsûn iōng bīn-tíng ê PolyCam kha-mé-lah tī lî sió-kiânn-tshinn peh-tsa̍p kong-lí hn̄g ê sóo-tsāi hip ê sann-D phû-tiau. OSIRIS_REx thài-khong-tsûn tī Bennu sió-kiânn-tshinn ê giâm-tsio̍h piáu-bīn the̍h-tio̍h piau-pún liáu-āu, í-king tī kin-nî gōo gue̍h lī-khui sió-kiânn-tshinn, tsit-má í-king tī tńg-lâi Tē-kiû ê lōo-lih ah. Tsit-tâi ke-khì-lâng thài-khong-tsûn àn-sǹg beh tī jī-khòng-jī-sam nî káu gue̍h ê sî-tsūn kā piau-pún the̍h-tńg-lâi Tē-kiû.

[English] 3D Bennu

Put on your red/blue glasses and float next to asteroid 101955 Bennu. Shaped like a spinning toy top with boulders littering its rough surface, the tiny Solar System world is about one Empire State Building (less than 500 meters) across. Frames used to construct this 3D anaglyph were taken by PolyCam on the OSIRIS_REx spacecraft on December 3, 2018 from a distance of about 80 kilometers. With a sample from the asteroid’s rocky surface on board, OSIRIS_REx departed Bennu’s vicinity this May and is now enroute to planet Earth. The robotic spacecraft is scheduled to return the sample to Earth in September 2023.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【干樂仔】kan-lo̍k-á/kan-lo̍k-á/陀螺/spinning toy
  • 【帝國大樓】Tè-kok-tōa-lâu/Tè-kok-tuā-lâu/帝國大廈/Empire State Building
  • 【浮雕】phû-tiau/phû-tiau/浮雕/anaglyph
  • 【小行星】sió-kiâⁿ-chhiⁿ/sió-kiânn-tshinn/小行星/asteroid

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:彗星 kah 毛蟹星雲 明仔載 ê 圖:萬聖節 kah 鬼頭星雲