SH2-308:海豬仔頭星雲

Page(/daily/2021/10/20211021)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] SH2-308:海豬仔頭星雲

這个宇宙氣波去予大質量恆星 ê 高溫、高速恆星風吹 kah 遮爾大。 伊去予編做 Sharpless 2-308,tī 大隻狗(大犬座)方向 5000 光年遠 ê 所在,比一粒月娘 tī 天頂 ê 寸尺閣較闊。 按照這个距離來推算,這个直徑 差不多是 60 光年長。 產生這个氣波 ê 大質量恆星是 Wolf-Rayet 星,to̍h 是星雲 中央附近 上光彼粒。 Wolf-Rayet 星 ê 質量比太陽閣跤大 20 倍,伊應該是大質量恆星演化過程中,變做超新星進前 一个較短 ê 階段。 Wolf-Rayet 星 ê 高速恆星風 tī 演化早期,會掃過行較慢 ê 物質,製造氣波形體 ê 星雲。 這个 去予風歕出來 ê 星雲差不多有 7 萬歲 矣。 這幅深空影像 ê 狹頻濾鏡有翕著較暗 ê 發射線。 影像內底上主要 ê 部份是發光 ê 離子化 酸素原子,tī 遮 kā 標做 藍色 ê。 SH2-308 看起來 真古錐 ,伊嘛叫做海豬仔頭星雲。

[POJ] SH-jī-chi-sam-khòng-pat: Hái-ti-á thâu seng-hûn

Chit-ê ú-tiū khí-pho khì hō͘ tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ ê ko-un, ko-sok hêng-chhiⁿ-hong chhoe kah chiah-nī-tōa. I khì hō͘ pian-chò Sharpless jī-chi-sam-khòng-pat, tī Tōa-chiah-kàu (Tāi-khián-chō) hong-hiòng gō͘-chheng kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, pí chi̍t-lia̍p goe̍h-niû tī thiⁿ-téng ê chhùn-chhioh koh-khah khoah. Àn-chiàu chit-ê kū-lî lâi thui-sǹg, che-ê ti̍t-kèng chha-put-to la̍k-cha̍p kng-nî tn̂g. Sán-seng chit-ê khí-pho ê tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ sī Wolf-Rayet chhiⁿ, to̍h sī seng-hûn tiong-ng hū-kīn siōng-kng hit-lia̍p. Wolf-Rayet chhiⁿ ê chit-liōng pí Thài-iông koh-khah tōa jī-cha̍p pōe, i eng-kai sī tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ ián-hòa kòe-têng tiong, piàn-chò chhiau-sin-seng chìn-chêng chi̍t-ê khah-té ê kai-tōaⁿ. Wolf-Rayet chhiⁿ ê ko-sok hêng-chhiⁿ-hong tī ián-hòa chá-kî, ē sàu-kòe kiâⁿ khah-bān ê bu̍t-chit, chè-chō khí-pho hêng-thé ê seng-hûn. Chi̍t-ê khì hō͘ hong pûn–chhut-lâi ê seng-hûn chha-put-to ū chhit-bān hòe ah. Chit-pak chhim-khong iáⁿ-siōng ê e̍h-pîn lū-kiàⁿ ū hip-tio̍h khah-àm ê hoat-siā-sòaⁿ. Iáⁿ-siōng lāi-té siōng chú-iàu ê pō͘-hūn sī hoat-kng ê lî-chú-hòa sng-sò͘ goân-chú, tī chia kā piau-chò nâ-sek ê. SH-jī-chi-sam-khòng-pat khòaⁿ-khí-lâi chin kó͘-chui, i mā kiò-chò Hái-ti-á thâu seng-hûn.

[KIP] SH-jī-tsi-sam-khòng-pat: Hái-ti-á thâu sing-hûn

Tsit-ê ú-tiū khí-pho khì hōo tuā-tsit-liōng hîng-tshinn ê ko-un, ko-sok hîng-tshinn-hong tshue kah tsiah-nī-tuā. I khì hōo pian-tsò Sharpless jī-tsi-sam-khòng-pat, tī Tuā-tsiah-kàu (Tāi-khián-tsō) hong-hiòng gōo-tshing kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, pí tsi̍t-lia̍p gue̍h-niû tī thinn-tíng ê tshùn-tshioh koh-khah khuah. Àn-tsiàu tsit-ê kū-lî lâi thui-sǹg, tse-ê ti̍t-kìng tsha-put-to la̍k-tsa̍p kng-nî tn̂g. Sán-sing tsit-ê khí-pho ê tuā-tsit-liōng hîng-tshinn sī Wolf-Rayet tshinn, to̍h sī sing-hûn tiong-ng hū-kīn siōng-kng hit-lia̍p. Wolf-Rayet tshinn ê tsit-liōng pí Thài-iông koh-khah tuā jī-tsa̍p puē, i ing-kai sī tuā-tsit-liōng hîng-tshinn ián-huà kuè-tîng tiong, piàn-tsò tshiau-sin-sing tsìn-tsîng tsi̍t-ê khah-té ê kai-tuānn. Wolf-Rayet tshinn ê ko-sok hîng-tshinn-hong tī ián-huà tsá-kî, ē sàu-kuè kiânn khah-bān ê bu̍t-tsit, tsè-tsō khí-pho hîng-thé ê sing-hûn. Tsi̍t-ê khì hōo hong pûn–tshut-lâi ê sing-hûn tsha-put-to ū tshit-bān huè ah. Tsit-pak tshim-khong iánn-siōng ê e̍h-pîn lū-kiànn ū hip-tio̍h khah-àm ê huat-siā-suànn. Iánn-siōng lāi-té siōng tsú-iàu ê pōo-hūn sī huat-kng ê lî-tsú-huà sng-sòo guân-tsú, tī tsia kā piau-tsò nâ-sik ê. SH-jī-tsi-sam-khòng-pat khuànn-khí-lâi tsin kóo-tsui, i mā kiò-tsò Hái-ti-á thâu sing-hûn.

[English] SH2-308: The Dolphin-Head Nebula

Blown by fast winds from a hot, massive star, this cosmic bubble is huge. Cataloged as Sharpless 2-308 it lies some 5,000 light-years away toward the constellation of the Big Dog Canis Major and covers slightly more of the sky than a Full Moon. That corresponds to a diameter of 60 light-years at its estimated distance. The massive star that created the bubble, a Wolf-Rayet star, is the bright one near the center of the nebula. Wolf-Rayet stars have over 20 times the mass of the Sun and are thought to be in a brief, pre-supernova phase of massive star evolution. Fast winds from this Wolf-Rayet star create the bubble-shaped nebula as they sweep up slower moving material from an earlier phase of evolution. The windblown nebula has an age of about 70,000 years. Relatively faint emission captured by narrowband filters in the deep image is dominated by the glow of ionized oxygen atoms mapped to a blue hue. Presenting a mostly harmless outline, SH2-308 is also known as The Dolphin-head Nebula.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【海豬仔頭星雲】Hái-ti-á thâu seng-hûn/Hái-ti-á thâu sing-hûn/海豚頭星雲/the Dolphin-head Nebula
 • 【大犬座】Tāi-khián-chō/Tāi-khián-tsō/大犬座/Canis Major
 • 【Wolf-Rayet 星】Wolf-Rayet chhiⁿ/Wolf-Rayet tshinn/沃夫–瑞葉星/Wolf-Rayet star
 • 【狹頻】e̍h-pîn/e̍h-pîn/窄頻/narrow-band
 • 【濾鏡】lū-kiàⁿ/lū-kiànn/濾鏡/filter
 • 【酸素】sng-sò͘/sng-sòo/氧氣/oxygen
 • 【離子化】lî-chú-hòa/lî-tsú-huà/離子化/ionization
 • 【發射線】hoat-siā-sòaⁿ/huat-siā-suànn/發射線/emission line
 • 【直徑】ti̍t-kèng/ti̍t-kìng/直徑/diameter
 • 【超新星】chhiau-sin-seng/tshiau-sin-sing/超新星/supernova

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Lucy 太空船欲去探索 8 粒小行星 明仔載 ê 圖:彗星 kah 毛蟹星雲