Lucy 太空船欲去探索 8 粒小行星

Page(/daily/2021/10/20211020)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Lucy 太空船欲去探索 8 粒小行星

有一个任務若是行到木星遐爾遠,毋閣毋是欲看木星,會按怎? Lucy 計畫 是想袂 ùi 這馬踅木星 leh 行 ê Juno 太空船,搜揣 ùi 木星無一定揣會著 ê 太陽系 起源 ê 線索。 木星足大 ê,大到伊 ê 引力會 kā 足濟小行星 牽牢 ê,綴 tī 木星頭前抑是後壁,做伙踅 太陽 leh 行。 這寡 Trojan 小行星 是 tī 規个太陽系內底形成 ê。 有一寡可能是幾若十億年前 to̍h 已經去予木星 牽牢 矣。 飛過 Trojan 小行星,會當予咱研究這寡太陽系 ê 化石。 In 可能會當提供咱太陽系 早期歷史 ê 特別線索Lucy 這个名是 ùi Beatles 樂團一條有名 ê 歌 內底來 ê,伊其實是 tī 非洲發現 ê 南方古猿 ê 骨骸化石Lucy 太空船 按算欲 tī 2025 到 2033 年之間探索 8 粒小行星。 這張相片是頂禮拜 tī 美國 Florida 州 Cape Canaveral 發射 Atlas 五號 火箭 ê 時陣,反射 Lucy 太空船 ê 形影。

[POJ] Lucy Thài-khong-chûn beh khì thàm-soh peh-lia̍p Sió-kiâⁿ-chhiⁿ

Ū chi̍t-ê jīm-bū nā-sī kiâⁿ-kàu Bo̍k-chhiⁿ hiah-nī hn̄g, m̄-koh m̄-sī beh khòaⁿ Bo̍k-chhiⁿ, ē án-ná? Lucy kè-ōe sī siūⁿ-beh ùi chit-má se̍h Bo̍k-chhiⁿ leh kiâⁿ ê Juno Thài-khong-chûn, chhiau-chhōe ùi Bo̍k-chhiⁿ bô-it-tēng chhōe-ē-tio̍h ê Thài-iông-hē khí-goân ê sòaⁿ-soh. Bo̍k-chhiⁿ chiok-tōa ê, tōa-kàu i ê ín-le̍k ē kā chiok-chōe sió-kiâⁿ-chhiⁿ khan-tiâu ê, tòe tī Bo̍k-chhiⁿ thâu-chêng iah-sī āu-piah, chò-hóe se̍h Thài-iông leh kiâⁿ. Chit-kóa Trojan Sió-kiâⁿ-chhiⁿ sī tī kui-ê Thài-iông-hē lāi-té hêng-sêng ê. Ū chi̍t-kóa khó-lêng sī kúi-ā-cha̍p-ek nî-chêng to̍h í-keng khì hō͘ Bo̍k-chhiⁿ khan-tiâu ah. Poe-kòe Trojan Sió-kiâⁿ-chhiⁿ, ē-tàng hō͘ lán gián-kiù chit-kóa Thài-iông-hē ê hòa-chio̍h. In khó-lêng ē-tàng thê-kiong lán Thài-iông-hē chá-kî le̍k-sú ê te̍k-pia̍t sòaⁿ-soh. Lucy chit-ê miâ sī ùi Beatles ga̍k-thoân chi̍t-tiâu ū-miâ ê koa lāi-té lâi ê, i kî-si̍t sī tī Hui-chiu hoat-hiān ê Lâm-hong-kó͘-oân ê kut-hâi hòa-chio̍h. Lucy Thài-khong-chûn àn-sǹg beh tī jī-khòng-jī-ngó͘ kàu jī-khòng-sam-sam nî chi-kan thàm-soh peh-lia̍p sió-kiâⁿ-chhiⁿ. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī téng-lé-pài tī Bí-kok Florida chiu Cape Canaveral hoat-siā Atlas gō͘-hō hóe-chìⁿ ê sî-chūn, hoán-siā Lucy Thài-khong-chûn ê hêng-iáⁿ.

[KIP] Lucy Thài-khong-tsûn beh khì thàm-soh peh-lia̍p Sió-kiânn-tshinn

Ū tsi̍t-ê jīm-bū nā-sī kiânn-kàu Bo̍k-tshinn hiah-nī hn̄g, m̄-koh m̄-sī beh khuànn Bo̍k-tshinn, ē án-ná? Lucy kè-uē sī siūnn-beh uì tsit-má se̍h Bo̍k-tshinn leh kiânn ê Juno Thài-khong-tsûn, tshiau-tshuē uì Bo̍k-tshinn bô-it-tīng tshuē-ē-tio̍h ê Thài-iông-hē khí-guân ê suànn-soh. Bo̍k-tshinn tsiok-tuā ê, tuā-kàu i ê ín-li̍k ē kā tsiok-tsuē sió-kiânn-tshinn khan-tiâu ê, tuè tī Bo̍k-tshinn thâu-tsîng iah-sī āu-piah, tsò-hué se̍h Thài-iông leh kiânn. Tsit-kuá Trojan Sió-kiânn-tshinn sī tī kui-ê Thài-iông-hē lāi-té hîng-sîng ê. Ū tsi̍t-kuá khó-lîng sī kuí-ā-tsa̍p-ik nî-tsîng to̍h í-king khì hōo Bo̍k-tshinn khan-tiâu ah. Pue-kuè Trojan Sió-kiânn-tshinn, ē-tàng hōo lán gián-kiù tsit-kuá Thài-iông-hē ê huà-tsio̍h. In khó-lîng ē-tàng thê-kiong lán Thài-iông-hē tsá-kî li̍k-sú ê ti̍k-pia̍t suànn-soh. Lucy tsit-ê miâ sī uì Beatles ga̍k-thuân tsi̍t-tiâu ū-miâ ê kua lāi-té lâi ê, i kî-si̍t sī tī Hui-tsiu huat-hiān ê Lâm-hong-kóo-uân ê kut-hâi huà-tsio̍h. Lucy Thài-khong-tsûn àn-sǹg beh tī jī-khòng-jī-ngóo kàu jī-khòng-sam-sam nî tsi-kan thàm-soh peh-lia̍p sió-kiânn-tshinn. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī tíng-lé-pài tī Bí-kok Florida tsiu Cape Canaveral huat-siā Atlas gōo-hō hué-tsìnn ê sî-tsūn, huán-siā Lucy Thài-khong-tsûn ê hîng-iánn.

[English] Lucy Launches to Eight Asteroids

Why would this mission go out as far as Jupiter – but then not visit Jupiter? Lucy’s plan is to follow different leads about the origin of our Solar System than can be found at Jupiter – where Juno now orbits. Jupiter is such a massive planet that its gravity captures numerous asteroids that orbit the Sun ahead of it – and behind. These trojan asteroids formed all over our Solar System and some may have been trapped there for billions of years. Flying by these trojan asteroids enables studying them as fossils that likely hold unique clues about our early Solar System. Lucy, named after a famous fossil skeleton which was named after a famous song, is scheduled to visit eight asteroids from 2025 to 2033. Pictured, Lucy’s launch was captured with reflection last week aboard a powerful Atlas V rocket from Cape Canaveral, Florida, USA.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Trojan 小行星】Trojan sió-kiâⁿ-chhiⁿ/Trojan sió-kiânn-tshinn/特洛伊小行星/Trojan asteroids
  • 【南方古猿】Lâm-hong-kó͘-oân/Lâm-hong-kóo-uân/南方古猿/Australopithecine
  • 【骨骸】kut-hâi/kut-hâi/骨骸/skeleton
  • 【化石】hòa-chio̍h/huà-tsio̍h/化石/fossil

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Palomar 6:球形星團 明仔載 ê 圖:SH2-308:海豬仔頭星雲