Palomar 6:球形星團

Page(/daily/2021/10/20211019)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Palomar 6:球形星團

這粒恆星大球是按怎來 ê? Palomar 6咱銀河系 留落來 ê 200 个 球形星團 ê 其中一个。 這款球形恆星球是比 咱 ê 太陽 閣較老,嘛比咱 銀河盤 內底大部份恆星閣較老。 Palomar 6 差不多是 125 億歲遐爾老,老甲 kah 咱 ê 宇宙欲平老,嘛 限制 規个宇宙 ê 年歲。 Palomar 6 內底有 50 萬粒恆星,離咱有 2 萬 5 千 光年 遠,毋閣離咱 銀河中心 袂蓋遠。 這个距離 tùi 這張清楚 ê 哈伯太空望遠鏡 影像來講,差不多是 15 光年闊。 經過 足濟研究,嘛包括用哈伯影像了後,這馬有一个 kah 源頭有關 ê chhōa-頭假說 是講,Palomar 6 是 ùi 踅 銀河中央 ê 核球 內底 ê 恆星產生 koh 留到這馬 ê,毋是 ùi 較遠 ê 銀暈 來 ê。 是講咱這馬揣著 ê 其他 球形星團,大部份攏是 ùi 銀暈來 ê。

[POJ] Palomar la̍k: Kiû-hêng-seng-thoân

Chit-lia̍p hêng-chhiⁿ tōa-kiû sī án-ná lâi ê? Palomar la̍k sī lán Gîn-hô-hē lâu–lo̍h-lâi ê nn̄g-pah ê kiû-hêng-seng-thoân ê kî-tiong chi̍t-ê. Chit-khoán kiû-hêng hêng-chhiⁿ-kiû sī pí lán ê Thài-iông koh-khah lāu, mā pí lán gîn-hô-pôaⁿ lāi-té tōa-pō͘-hūn hêng-chhiⁿ koh-khah lāu. Palomar la̍k chha-put-to sī chi̍t-pah-jī-cha̍p-gō͘-ek hòe hiah-nī lāu, lāu-kah kah lán ê ú-tiū beh pêⁿ-lāu, mā hān-chè kui-ê ú-tiū ê nî-hòe. Palomar la̍k lāi-té ū gō͘-cha̍p-bān lia̍p hêng-chhiⁿ, lî lán ū nn̄g-bān-gō͘-chheng kng-nî hn̄g, m̄-koh lî lán Gîn-hô tiong-sim bōe kài hn̄g. Chit-ê kū-lî tùi chit-tiuⁿ chheng-chhó͘ ê Ha-peh-thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng lâi-kóng, chha-put-to sī cha̍p-gō͘ kng-nî khoah. Keng-kòe chiok-chōe gián-kiù, mā pau-koat iōng Ha-peh-iáⁿ-siōng liáu-āu, chit-má ū chi̍t-ê kah goân-thâu ū-koan ê chhōa-thâu ká-soat sī-kóng, Palomar la̍k sī ùi se̍h Gîn-hô tiong-ng ê he̍k-kiû lāi-té ê hêng-chhiⁿ sán-seng koh lāu-kàu chit-má ê, m̄-sī ùi khah-hn̄g ê Gîn-n̄g lâi ê. Sī-kóng lán chit-má chhōe-tio̍h ê kî-tha kiû-hêng-seng-thoân, tōa-pō͘-hūn lóng-sī ùi Gîn-n̄g lâi ê.

[KIP] Palomar la̍k: Kiû-hîng-sing-thuân

Tsit-lia̍p hîng-tshinn tuā-kiû sī án-ná lâi ê? Palomar la̍k sī lán Gîn-hô-hē lâu–lo̍h-lâi ê nn̄g-pah ê kiû-hîng-sing-thuân ê kî-tiong tsi̍t-ê. Tsit-khuán kiû-hîng hîng-tshinn-kiû sī pí lán ê Thài-iông koh-khah lāu, mā pí lán gîn-hô-puânn lāi-té tuā-pōo-hūn hîng-tshinn koh-khah lāu. Palomar la̍k tsha-put-to sī tsi̍t-pah-jī-tsa̍p-gōo-ik huè hiah-nī lāu, lāu-kah kah lán ê ú-tiū beh pênn-lāu, mā hān-tsè kui-ê ú-tiū ê nî-huè. Palomar la̍k lāi-té ū gōo-tsa̍p-bān lia̍p hîng-tshinn, lî lán ū nn̄g-bān-gōo-tshing kng-nî hn̄g, m̄-koh lî lán Gîn-hô tiong-sim buē kài hn̄g. Tsit-ê kū-lî tuì tsit-tiunn tshing-tshóo ê Ha-peh-thài-khong-bōng-uán-kiànn iánn-siōng lâi-kóng, tsha-put-to sī tsa̍p-gōo kng-nî khuah. King-kuè tsiok-tsuē gián-kiù, mā pau-kuat iōng Ha-peh-iánn-siōng liáu-āu, tsit-má ū tsi̍t-ê kah guân-thâu ū-kuan ê tshuā-thâu ká-suat sī-kóng, Palomar la̍k sī uì se̍h Gîn-hô tiong-ng ê hi̍k-kiû lāi-té ê hîng-tshinn sán-sing koh lāu-kàu tsit-má ê, m̄-sī uì khah-hn̄g ê Gîn-n̄g lâi ê. Sī-kóng lán tsit-má tshuē-tio̍h ê kî-tha kiû-hîng-sing-thuân, tuā-pōo-hūn lóng-sī uì Gîn-n̄g lâi ê.

[English] Palomar 6: Globular Star Cluster

Where did this big ball of stars come from? Palomar 6 is one of about 200 globular clusters of stars that survive in our Milky Way Galaxy. These spherical star-balls are older than our Sun as well as older than most stars that orbit in our galaxy’s disk. Palomar 6 itself is estimated to be about 12.5 billion years old, so old that it is close to – and so constrains – the age of the entire universe. Containing about 500,000 stars, Palomar 6 lies about 25,000 light years away, but not very far from our galaxy’s center. At that distance, this sharp image from the Hubble Space Telescope spans about 15 light-years. After much study including images from Hubble, a leading origin hypothesis is that Palomar 6 was created – and survives today – in the central bulge of stars that surround the Milky Way’s center, not in the distant galactic halo where most other globular clusters are now found.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【球形星團】kiû-hêng-seng-thoân/kiû-hîng-sing-thuân/球狀星團/globular cluster
  • 【核球】he̍k-kiû/hi̍k-kiû/核球/galacti bulge
  • 【銀暈】gîn-n̄g/gîn-n̄g/銀暈/halo
  • 【銀河盤】Gîn-hô-pôaⁿ/Gîn-hô-puânn/銀河盤/Galactic disk
  • 【哈伯太空望遠鏡】Ha-peh-thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Ha-peh-thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
  • 【假說】ká-soat/ká-suat/假說/hypothesis

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Sicily 島天頂 去予地光反照 ê 月娘 明仔載 ê 圖:Lucy 太空船欲去探索 8 粒小行星