NGC 289:南天 ê 捲螺仔旋

Page(/daily/2021/10/20211015)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 289:南天 ê 捲螺仔旋

Tī 7000 萬光年遠 ê 所在,有一个華麗 ê 捲螺仔星系 NGC 289,伊比 咱 ê 銀河系 閣較大。 伊 ê 角度看起來 giōng-欲 完全正向。 伊有一个足光 ê 核心 kah 彩色 ê 中央盤,煞予伊 ê 藍色捲螺仔手骨看起來有較暗。 這寡 較肥 ê 手骨 ùi 星系中心掃到 10 萬光年遠 ê 所在。 這是一幅清楚 ê 望遠鏡星系肖像。 正爿下跤 ê 捲螺仔手骨,敢若是去 拄著 一个較細 ê、霧霧 ê 長株圓星系伴。 伊 kah 巨大 ê NGC 289 有交互作用。 這幅圖 ê 前景 閣有足光 ê 恆星。 In 攏是咱銀河系內底 ê 恆星,to̍h tī 玉夫座 ê 方向遐。

[POJ] NGC jī-pat-kiú: Lâm-thian ê Kńg-lê-á-chn̄g

Tī chhit-chheng-bān kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, ū chi̍t-ê hôa-lē ê kńg-lê-á seng-hē NGC jī-pat-kiú, i pí lán ê gîn-hô-hē koh-khah tōa. I ê kak-tō͘ khòaⁿ–khí-lâi giōng-beh oân-choân chiàⁿ-hiòng. I ū chi̍t-ê chiok-kng ê he̍k-sim kah chhái-sek ê tiong-iong-pôaⁿ, soah hō͘ i ê nâ-sek kńg-lê-á chhiú-kut khòaⁿ–khí-lâi ū khah-àm. Chit-kóa khah-pûi ê chhiú-kut ùi seng-hē tiong-sim sàu kàu cha̍p-bān kng-nî hn̄g ê só͘-chāi. Che sī chi̍t-pak chheng-chhó͘ ê bōng-oán-kiàⁿ seng-hē siàu-siōng. Chiàⁿ-pêng ē-kha ê kńg-lê-á chhiú-kut, ká-ná sī khì tú-tio̍h chi̍t-ê khah-sè ê, bū-bū ê tn̂g-tu-îⁿ seng-hē-phōaⁿ. I kah kū-tōa ê NGC jī-pat-kiú ū kau-hō͘-chok-iōng. Chit-pak-tô͘ ê chiân-kéng koh ū chiok-kng ê hêng-chhiⁿ. In lóng-sī lán gîn-hô-hē lāi-té ê hêng-chhiⁿ, to̍h tī Gio̍k-hu-chō ê hong-hiòng hiah.

[KIP] NGC jī-pat-kiú: Lâm-thian ê Kńg-lê-á-tsn̄g

Tī tshit-tshing-bān kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, ū tsi̍t-ê huâ-lē ê kńg-lê-á sing-hē NGC jī-pat-kiú, i pí lán ê gîn-hô-hē koh-khah tuā. I ê kak-tōo khuànn-khí-lâi giōng-beh uân-tsuân tsiànn-hiòng. I ū tsi̍t-ê tsiok-kng ê hi̍k-sim kah tshái-sik ê tiong-iong-puânn, suah hōo i ê nâ-sik kńg-lê-á tshiú-kut khuànn-khí-lâi ū khah-àm. Tsit-kuá khah-puî ê tshiú-kut uì sing-hē tiong-sim sàu kàu tsa̍p-bān kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi. Tse sī tsi̍t-pak tshing-tshóo ê bōng-uán-kiànn sing-hē siàu-siōng. Tsiànn-pîng ē-kha ê kńg-lê-á tshiú-kut, ká-ná sī khì tú-tio̍h tsi̍t-ê khah-sè ê, bū-bū ê tn̂g-tu-înn sing-hē-phuānn. I kah kū-tuā ê NGC jī-pat-kiú ū kau-hōo-tsok-iōng. Tsit-pak-tôo ê tsiân-kíng koh ū tsiok-kng ê hîng-tshinn. In lóng-sī lán gîn-hô-hē lāi-té ê hîng-tshinn, to̍h tī Gio̍k-hu-tsō ê hong-hiòng hiah.

[English] NGC 289: Swirl in the Southern Sky

About 70 million light-years distant, gorgeous spiral galaxy NGC 289 is larger than our own Milky Way. Seen nearly face-on, its bright core and colorful central disk give way to remarkably faint, bluish spiral arms. The extensive arms sweep well over 100 thousand light-years from the galaxy’s center. At the lower right in this sharp, telescopic galaxy portrait the main spiral arm seems to encounter a small, fuzzy elliptical companion galaxy interacting with enormous NGC 289. Of course spiky stars are in the foreground of the scene. They lie within the Milky Way toward the southern constellation Sculptor.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【捲螺仔旋】kńg-lê-á-chn̄g/kńg-lê-á-tsn̄g/漩渦/Swirl
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á-seng-hē/kńg-lê-á-sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á-chhiú-kut/kńg-lê-á-tshiú-kut/旋臂/spiral arm
 • 【正向】chiàⁿ-hiòng/tsiànn-hiòng/正向/face-on
 • 【中央盤】tiong-iong-pôaⁿ/tiong-iong-pûann/中央盤/central disk
 • 【長株圓】tn̂g-tu-îⁿ/tn̂g-tu-înn/橢圓形/elliptical
 • 【星系伴】seng-hē-phōaⁿ/sing-hē-phūann/伴星系/companion galaxy
 • 【玉夫座】Gio̍k-hu-chō/Gio̍k-hu-tsō/玉夫座/Sculptor
 • 【肖像】siàu-siōng/siàu-siōng/肖像/portrait

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 7293:捲螺仔星雲 明仔載 ê 圖:月-nā Lí-sà