NGC 7293:捲螺仔星雲

Page(/daily/2021/10/20211014)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 7293:捲螺仔星雲

水瓶座 方向 700 光年遠 ê 所在,有一粒 類太陽恆星 已經行到性命上尾 ê 坎站矣。 伊 tī 上尾幾若千年 ê 時間內底,產生 捲螺仔星雲 (NGC 7293)。 這是一个足濟人研究 ê 厝邊 行星形星雲,因為伊是恆星演化 上尾階段 ê 典型代表。 這攏總開 90 點鐘久 ê 時間感光,才有法度產生 這張闊幅 ê 星雲相片。 Kah 狹頻影像資料敆做伙了後,你 to̍h 會當看著 捲螺仔星雲 較光 ê 內底區 差不多 3 光年以內 ê 明顯 細節。 狹頻影像資料 ê 水素原子發射線是紅色 ê,酸素原子發射線是青藍色 ê。 捲螺仔星雲中心 ê 白點,是行星形星雲 高溫 ê 中心恆星拄開始看著 這个星雲 ê 時陣,咱叫是講伊是一个真簡單 ê 星雲。 毋閣咱這馬知影捲螺仔星雲有異常 複雜 ê 幾何結構

[POJ] NGC 7293:Kńg-lê-á seng-hûn

Tī Chúi-pân-chō hong-hiòng chhit-pah kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, ū chi̍t-lia̍p lūi-thài-iông-hêng-chhiⁿ í-keng kiâⁿ-kàu sìⁿ-miā siōng-bóe ê khám-chām ah. I tī siōng-bóe kúi-ā-chheng-nî ê sî-kan lāi-té, sán-seng Kńg-lê-á seng-hûn (NGC chhit-jī-kiú-sam). Che sī chi̍t-ê chiok-chōe-lâng gián-kiù ê chhù-piⁿ kiâⁿ-chhiⁿ-hêng seng-hûn, in-ūi i sī hêng-chhiⁿ ián-hòa siōng-bóe kai-tōaⁿ ê tián-hêng tāi-piáu. Che lóng-chóng khai káu-cha̍p tiám-cheng kú ê sî-kan kám-kng, chiah ū-hoat-tō͘ sán-seng chit-tiuⁿ khoah-pak ê seng-hûn siòng-phìⁿ. Kah e̍h-pîn iáⁿ-siōng-chu-liāu kap-chòe-hóe liáu-āu, lí to̍h ē-tàng khòaⁿ-tio̍h Kńg-lê-á seng-hûn khah-kng ê lāi-té-kú chha-put-to saⁿ kng-nî í-lâi ê bêng-hián sè-chiat. E̍h-pîn iáⁿ-siōng-chu-liāu ê chúi-sò͘ goân-chú hoat-siā-sòaⁿ sī âng-sek ê, sng-sò͘ goân-chú hoat-siā-sòaⁿ sī chheⁿ-nâ-se̍k ê. Kńg-lê-á seng-hûn tiong-sim ê peh-tiám, sī kiâⁿ-chhiⁿ-hêng seng-hûn ko-un ê tiong-sim hêng-chhiⁿ. Tú-khai-sí khòaⁿ-tio̍h chit-ê seng-hûn ê sì-cha̍p, lán kiò-sī kóng i sī chi̍t-ê chin kán-tan ê seng-hûn. M̄-koh lán chit-má chai-iáⁿ Kńg-lê-á seng-hûn ū ī-siông ho̍k-cha̍p ê kí-hô kiat-kò͘.

[KIP] NGC 7293:Kńg-lê-á sing-hûn

Tī Tsuí-pân-tsō hong-hiòng tshit-pah kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, ū tsi̍t-lia̍p luī-thài-iông-hîng-tshinn í-king kiânn-kàu sìnn-miā siōng-bué ê khám-tsām ah. I tī siōng-bué kuí-ā-tshing-nî ê sî-kan lāi-té, sán-sing Kńg-lê-á sing-hûn (NGC tshit-jī-kiú-sam). Tse sī tsi̍t-ê tsiok-tsuē-lâng gián-kiù ê tshù-pinn kiânn-tshinn-hîng sing-hûn, in-uī i sī hîng-tshinn ián-huà siōng-bué kai-tuānn ê tián-hîng tāi-piáu. Tse lóng-tsóng khai káu-tsa̍p tiám-tsing kú ê sî-kan kám-kng, tsiah ū-huat-tōo sán-sing tsit-tiunn khuah-pak ê sing-hûn siòng-phìnn. Kah e̍h-pîn iánn-siōng-tsu-liāu kap-tsuè-hué liáu-āu, lí to̍h ē-tàng khuànn-tio̍h Kńg-lê-á sing-hûn khah-kng ê lāi-té-kú tsha-put-to sann kng-nî í-lâi ê bîng-hián sè-tsiat. E̍h-pîn iánn-siōng-tsu-liāu ê tsuí-sòo guân-tsú huat-siā-suànn sī âng-sik ê, sng-sòo guân-tsú huat-siā-suànn sī tshenn-nâ-si̍k ê. Kńg-lê-á sing-hûn tiong-sim ê peh-tiám, sī kiânn-tshinn-hîng sing-hûn ko-un ê tiong-sim hîng-tshinn. Tú-khai-sí khuànn-tio̍h tsit-ê sing-hûn ê sì-tsa̍p, lán kiò-sī kóng i sī tsi̍t-ê tsin kán-tan ê sing-hûn. M̄-koh lán tsit-má tsai-iánn Kńg-lê-á sing-hûn ū ī-siông ho̍k-tsa̍p ê kí-hô kiat-kòo.

[English] NGC 7293: The Helix Nebula

A mere seven hundred light years from Earth, toward the constellation Aquarius, a sun-like star is dying. Its last few thousand years have produced the Helix Nebula (NGC 7293), a well studied and nearby example of a Planetary Nebula, typical of this final phase of stellar evolution. A total of 90 hours of exposure time have gone in to creating this expansive view of the nebula. Combining narrow band image data from emission lines of hydrogen atoms in red and oxygen atoms in blue-green hues, it shows remarkable details of the Helix’s brighter inner region about 3 light-years across. The white dot at the Helix’s center is this Planetary Nebula’s hot, central star. A simple looking nebula at first glance, the Helix is now understood to have a surprisingly complex geometry.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【水瓶座】Chúi-pân-chō/Tsuí-pân-tsō/水瓶座/Aquarius
  • 【類太陽恆星】lūi-thài-iông hêng-chhiⁿ/luī-thài-iông hîng-tshinn/類太陽恆星/sun-like star
  • 【捲螺仔星雲】Kńg-lê-á seng-hûn/Kńg-lê-á sing-hûn/螺旋星雲/the Helix Nebula
  • 【行星形星雲】kiâⁿ-chhiⁿ-hêng seng-hûn/kiânn-tshinn-hîng sing-hûn/行星狀星雲/planetary nebula
  • 【恆星演化】hêng-chhiⁿ ián-hòa/hîng-tshinn ián-huà/恆星演化/stellar evolution
  • 【發射線】hoat-siā-sòaⁿ/huat-siā-suànn/發射線/emission line
  • 【幾何】kí-hô/kí-hô/幾何/geometry

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 7822:宇宙 ê 問號 明仔載 ê 圖:NGC 289:南天 ê 捲螺仔旋