Juno 太空船 飛過 木衛三 Ganymede kah 木星

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Juno 太空船 飛過 木衛三 Ganymede kah 木星

飛過 太陽系 上大粒衛星 毋知是啥款? Tī 六月 ê 時陣,Juno 機器人太空船 飛過 木星 ê 大衛星 木衛三 Ganymede。 彼陣翕 ê 幾若張相片,已經數位化,用來建構飛過 木衛三 Ganymede ê 詳細資料矣。 這支影片 開始 ê 時陣,Juno 太空船衝 tùi 這粒 2000 公里闊 ê 衛星。 伊 ê 表面看起來 kan-na 兩款色調,面頂攏是溝仔 kah 隕石坑,是一个結冰 ê 外星世界。 這寡 溝仔 可能是衛星地表 ê 枋塊徙動造成 ê,隕石坑應該是 較猛 ê 衝擊 造成ê。 Juno 太空船繼續踅木星,嘛完成第 34 擺 ùi 木星雲 ê 面頂飛過。 這个 數位建構 ê 影片 展示講,木星 ê 北部有足濟 捲踅雲,中部有彩色踅木星 ê 暗區 kah 光帶,閣有「真珠袚鍊」面頂幾若个白卵形 ê 雲,南部有閣較濟 捲踅雲。 明年 9 月,Juno 太空船計畫欲飛倚木星另外一粒大衛星:木衛二 Europa。

[POJ] Juno thài-khong-chûn poe-kòe Bo̍k-ūi-saⁿ Ganymede kah Bo̍k-chhiⁿ

Poe-kòe Thài-iông-hē siōng tōa-lia̍p ūi-chhiⁿ m̄-chai sī siáⁿ-khoán? Tī la̍k goe̍h ê sî-chūn, Juno ke-khì-lâng thài-khong-chûn poe-kòe Bo̍k-chhiⁿ ê tōa ūi-chhiⁿ Bo̍k-ūi-saⁿ Ganymede. Hit-chūn hip ê kúi-ā-tiuⁿ siòng-phìⁿ, í-keng só͘-ūi-hòa, iōng-lâi kiàn-kò͘ poe-kòe Bo̍k-ūi-saⁿ Ganymede ê siông-sè chu-liāu ah. Chit-ki iáⁿ-phìⁿ khai-sí ê sî-chūn, Juno thài-khong-chûn chhiong tùi chit-lia̍p nn̄g-chheng kong-lí khoah ê ūi-chhiⁿ. I ê piáu-bīn khòaⁿ–khí-lâi kan-na nn̄g-khoán sek-tiāu, bīn-téng lóng-sī kau-á kah ún-se̍k-kheⁿ, sī chi̍t-ê kiat-peng ê gōa-seng-sè-kài. Chit-kóa kau-á khó-lêng sī ūi-chhiⁿ tē-piáu ê pang-tè sóa-tāng chō-sêng ê, ún-se̍k-kheⁿ eng-kai sī khah-béng ê chhiong-kek chō-sêng ê. Juno thài-khong-chûn kè-sio̍k se̍h Bo̍k-chhiⁿ, mā oân-sêng tē saⁿ-cha̍p-sì pái ùi Bo̍k-chhiⁿ-hûn ê bīn-téng poe-kòe. Chit-ê só͘-ūi kiàn-kò͘ ê iáⁿ-phìⁿ tián-sī kóng, Bo̍k-chhiⁿ pak-pō͘ ū chiok-chōe kńg-se̍h-hûn, tiong-pō͘ ū chhái-sek se̍h Bo̍k-chhiⁿ ê àm-tòa kah kng-khu, koh-ū “Chin-chu-phoa̍h-liān” bīn-téng kúi-ā-ê phe-nn̄g-hêng ê hûn, lâm-pō͘ ū koh-khah chōe kńg-se̍h-hûn. Môa-nî kàu goe̍h, Juno thài-khong-chûn kè-ōe beh poe-óa Bo̍k-chhiⁿ lēng-gōa chi̍t-lia̍p tōa-ūi-chhiⁿ: Bo̍k-ūi-jī Europa.

[KIP] Juno thài-khong-tsûn pue-kuè Bo̍k-uī-sann Ganymede kah Bo̍k-tshinn

Pue-kuè Thài-iông-hē siōng tuā-lia̍p uī-tshinn m̄-tsai sī siánn-khuán? Tī la̍k gue̍h ê sî-tsūn, Juno ke-khì-lâng thài-khong-tsûn pue-kuè Bo̍k-tshinn ê tuā uī-tshinn Bo̍k-uī-sann Ganymede. Hit-tsūn hip ê kuí-ā-tiunn siòng-phìnn, í-king sóo-uī-huà, iōng-lâi kiàn-kòo pue-kuè Bo̍k-uī-sann Ganymede ê siông-sè tsu-liāu ah. Tsit-ki iánn-phìnn khai-sí ê sî-tsūn, Juno thài-khong-tsûn tshiong tuì tsit-lia̍p nn̄g-tshing kong-lí khuah ê uī-tshinn. I ê piáu-bīn khuànn–khí-lâi kan-na nn̄g-khuán sik-tiāu, bīn-tíng lóng-sī kau-á kah ún-si̍k-khenn, sī tsi̍t-ê kiat-ping ê guā-sing-sè-kài. Tsit-kuá kau-á khó-lîng sī uī-tshinn tē-piáu ê pang-tè suá-tāng tsō-sîng ê, ún-si̍k-khenn ing-kai sī khah-bíng ê tshiong-kik tsō-sîng ê. Juno thài-khong-tsûn kè-sio̍k se̍h Bo̍k-tshinn, mā uân-sîng tē sann-tsa̍p-sì pái uì Bo̍k-tshinn-hûn ê bīn-tíng pue-kuè. Tsit-ê sóo-uī kiàn-kòo ê iánn-phìnn tián-sī kóng, Bo̍k-tshinn pak-pōo ū tsiok-tsuē kńg-se̍h-hûn, tiong-pōo ū tshái-sik se̍h Bo̍k-tshinn ê àm-tuà kah kng-khu, koh-ū “Tsin-tsu-phua̍h-liān” bīn-tíng kuí-ā-ê phe-nn̄g-hîng ê hûn, lâm-pōo ū koh-khah tsuē kńg-se̍h-hûn. Muâ-nî kàu gue̍h, Juno thài-khong-tsûn kè-uē beh pue-uá Bo̍k-tshinn līng-guā tsi̍t-lia̍p tuā-uī-tshinn: Bo̍k-uī-jī Europa.

[English] Juno Flyby of Ganymede and Jupiter

What would it be like to fly over the largest moon in the Solar System? In June, the robotic Juno spacecraft flew past Jupiter’s huge moon Ganymede and took images that have been digitally constructed into a detailed flyby. As the featured video begins, Juno swoops over the two-toned surface of the 2,000-km wide moon, revealing an icy alien landscape filled with grooves and craters. The grooves are likely caused by shifting surface plates, while the craters are caused by violent impacts. Continuing on in its obit, Juno then performed it’s 34th close pass over Jupiter’s clouds. The digitally-constructed video shows numerous swirling clouds in the north, colorful planet-circling zones and bands across the middle – featuring several white-oval clouds from the String of Pearls, and finally more swirling clouds in the south. Next September, Juno is scheduled to make a close pass over another of Jupiter’s large moons: Europa.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【外星】gōa-seng/guā-sing/外星/alien
  • 【真珠袚鍊】chin-chu-phoa̍h-liān/tsin-tsu-phua̍h-liān/珍珠項鍊/the String of Pearls
  • 【捲踅雲】kńg-se̍h-hûn/kńg-se̍h-hûn/旋渦雲/swirling cloud
  • 【光區】kng-khu/kng-khu/區/zones
  • 【暗帶】àm-tòa/àm-tuà/帶/bands

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:月圓 ê 剪影 明仔載 ê 圖:Louise 湖天頂 ê 火流星