NGC 6559:Tī 內海仔星雲東爿

Page(/daily/2021/10/20211007)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 6559:Tī 內海仔星雲東爿

內海仔星雲嘛叫做 M8,tī Charles Messier 編 ê 彼个有名 ê 星雲星團目錄內底排第八。 若是 kā 你 ê 望遠鏡徙 tùi 內海仔星雲 ê 東爿,你 to̍h 會 tī 銀河中心有足濟恆星 ê 人馬座 星場,揣著這个 迷人 ê 景色。 這个星雲複合體雖然 離咱真近,煞比 M8 小可仔較暗,無排 tī Messier ê 目錄內底。 伊是 tī 正爿 ê 恆星形成區 NGC 6559,內底有閘光 ê 塗粉,顯目 ê 紅色發射星雲,kah 藍色反射星雲。 Kah M8 仝款,tī 大型分子雲邊仔 ê NGC 6559 離咱差不多是 5000 光年遠。 Tī 這个距離,望遠鏡視野差不多是 3 粒月娘闊,to̍h 是 130 光年闊。

[POJ] NGC lio̍k-ngó͘-ngó͘-kiú: Tī Lāi-hái-á seng-hûn ê tang-pêng

Lāi-hái-á seng-hûn mā kiò-chò M-poeh, tī Charles Messier pian ê hit-ê ū-miâ ê Seng-hûn seng-thoân bo̍k-lo̍k lāi-té pâi tē-poeh. Nā-sī kā lí ê bōng-oán-kiàⁿ sóa tùi Lāi-hái-á seng-hûn ê tang-pêng, lí to̍h ē tī gîn-hô tiong-sim ū chiok-chōe hêng-chhiⁿ ê Jîn-má-chō seng-tiûⁿ , chhōe-tio̍h chit-ê bê-lâng ê kéng-sek. Chit-ê seng-hûn-ho̍k-ha̍p-thé sui-jiân lî lán chin-kīn, soah pí M-poeh sió-khóa-á khah-àm, bô pâi tī Messier ê bo̍k-lo̍k lāi-té. I sī tī chiàⁿ-pêng ê hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu NGC lio̍k-ngó͘-ngó͘-kiú, lāi-té ū cha̍h-kng ê thô͘-hún, hiáⁿ-ba̍k ê âng-sek hoat-siā-seng-hûn, kah nâ-sek hoán-siā-seng-hûn. Kah M-poeh kâng-khóaⁿ, tī tōa-hêng hūn-chú-hûn piⁿ-á ê NGC lio̍k-ngó͘-ngó͘-kiú lî lán chha-put-to sī gō͘-chheng kng-nî hn̄g. Tī chit-ê kū-lî, bōng-oán-kiàⁿ sī-iá chha-put-to sī saⁿ-lia̍p goe̍h-niû khoah, to̍h sī chi̍t-pah-saⁿ-cha̍p kng-nî khoah.

[KIP] NGC lio̍k-ngóo-ngóo-kiú: Tī Lāi-hái-á sing-hûn ê tang-pîng

Lāi-hái-á sing-hûn mā kiò-tsò M-pueh, tī Charles Messier pian ê hit-ê ū-miâ ê Sing-hûn sing-thuân bo̍k-lo̍k lāi-té pâi tē-pueh. Nā-sī kā lí ê bōng-uán-kiànn suá tuì Lāi-hái-á sing-hûn ê tang-pîng, lí to̍h ē tī gîn-hô tiong-sim ū tsiok-tsuē hîng-tshinn ê Jîn-má-tsō sing-tiûnn, tshuē-tio̍h tsit-ê bê-lâng ê kíng-sik. Tsit-ê sing-hûn-ho̍k-ha̍p-thé sui-jiân lî lán tsin-kīn, suah pí M-pueh sió-khuá-á khah-àm, bô pâi tī Messier ê bo̍k-lo̍k lāi-té. I sī tī tsiànn-pîng ê hîng-tshinn-hîng-sîng-khu NGC lio̍k-ngóo-ngóo-kiú, lāi-té ū tsa̍h-kng ê thôo-hún, hiánn-ba̍k ê âng-sik huat-siā-sing-hûn, kah nâ-sik huán-siā-sing-hûn. Kah M-pueh kâng-khuánn, tī tuā-hîng hūn-tsú-hûn pinn-á ê NGC lio̍k-ngóo-ngóo-kiú lî lán tsha-put-to sī gōo-tshing kng-nî hn̄g. Tī tsit-ê kū-lî, bōng-uán-kiànn sī-iá tsha-put-to sī sann-lia̍p gue̍h-niû khuah, to̍h sī tsi̍t-pah-sann-tsa̍p kng-nî khuah.

[English] NGC 6559: East of the Lagoon

Slide your telescope just east of the Lagoon Nebula to find this alluring field of view in the rich starfields of the constellation Sagittarius toward the central Milky Way. Of course the Lagoon nebula is also known as M8, the eighth object listed in Charles Messier’s famous catalog of bright nebulae and star clusters. Close on the sky but slightly fainter than M8, this complex of nebulae was left out of Messier’s list though. It contains obscuring dust, striking red emission and blue reflection nebulae of star-forming region NGC 6559 at right. Like M8, NGC 6559 is located about 5,000 light-years away along the edge of a large molecular cloud. At that distance, this telescopic frame nearly 3 full moons wide would span about 130 light-years.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【內海仔星雲】Lāi-hái-á seng-hûn/Lāi-hái-á sing-hûn/潟湖星雲/Lagoon Nebula
 • 【人馬座】Jîn-má-chō/Jîn-má-tsō/人馬座/Sagittarius
 • 【星場】seng-tiûⁿ/sing-tiûnn/星場/starfield
 • 【星雲星團目錄】Seng-hûn seng-thoân bo̍k-lo̍k/Sing-hûn sing-thuân bo̍k-lo̍k/星雲星團目錄/the catalog of bright nebulae and star clusters
 • 【星雲複合體】seng-hûn ho̍k-ha̍p-thé/sing-hûn ho̍k-ha̍p-thé/星雲複合體/the complex of nebulae
 • 【紅色發射星雲】âng-sek hoat-siā-seng-hûn/âng-sik huat-siā-sing-hûn/紅色發射星雲/red emission nebulae
 • 【藍色反射星雲】nâ-sek hoán-siā-seng-hûn/nâ-sik huán-siā-sing-hûn/藍色反射星雲/blue reflection nebulae
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star-forming region
 • 【顯目】hiáⁿ-ba̍k/hiánn-ba̍k/顯目/striking

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:M43:獵戶座流 明仔載 ê 圖:英仙座 ê 雙星團