M43:獵戶座流

Page(/daily/2021/10/20211006)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M43:獵戶座流

獵戶座星雲內底 ê 暗塗粉流是按怎產生 ê? M43獵戶座分子雲 複合體 ê 一部份。 伊定定出現,毋閣較罕得予人知影。 顛倒是伊邊仔 ê M42 較有名。 M42 tī 正爿面頂遐,嘛包括 台形 內底足濟較光 ê 恆星。 M43 是恆星形成區,看起來有複雜交纏 ê 暗塗粉流。 是講,伊主要是發光 ê 水素 組成 ê。 這規个 獵戶座區 離咱有 1600 光年 遠。 Tùi 可見光 來講是袂透光 ê。 這張媠甲親像一幅圖 ê 暗 塗粉 區,是 tī 大質量 低溫度恆星 ê 外層大氣 產生 ê。 是去予 質子 kah 電子 外部 ê 強粒子風 捒出來 ê。

[POJ] M-sì-cha̍p-saⁿ: La̍h-hō͘-chō-liû

La̍h-hō͘-chō seng-hûn lāi-té ê àm-thô͘-hún-liû sī án-ná sán-seng ê? M-sì-cha̍p-saⁿ sī La̍h-hō͘-chō hūn-chú-hûn ho̍k-ha̍p-thé ê chi̍t-pō͘-hūn. I tiāⁿ-tiāⁿ chhut-hiān, m̄-koh khah hán-tit hō͘ lâng chai-iáⁿ. Tian-tò sī î piⁿ-á ê M-sì-cha̍p-jī khah ū-miâ. M-sì-cha̍p-jī tī chiàⁿ-pêng bīn-téng hia, mā pau-koat Tâi-hêng-seng-thoân lāi-té chiok chōe khah kng ê hêng-chhiⁿ. M-sì-cha̍p-saⁿ sī hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu, khòaⁿ–khí-lâi ū ho̍k-cha̍p kau-tîⁿ ê àm-thô͘-hún-liû. Sī-kóng, î chú-iàu sī hoat-kng ê chúi-sò͘ cho͘-sêng ê. Chit kui-ê La̍h-hō͘-chō khu lî lán ū chi̍t-chheng-la̍k-pah kng-nî hn̄g. Tùi khó-kiàn-kng lâi-kóng sī bōe thàu-kng ê. Chit-tiuⁿ súi-kah chhiⁿ-chhiūⁿ chi̍t-pak-tô͘ ê àm-thô͘-hún-khu, sī tī tōa-chit-liōng kē-un-tō͘ hêng-chhiⁿ ê gōa-chân tōa-khì sán-seng ê. Sī khì hō͘ chit-chú kah tiān-chú gōa-pō͘ ê kiông lia̍p-chú-hong sak–chhut-lâi ê.

[KIP] M-sì-tsa̍p-sann: La̍h-hōo-tsō-liû

La̍h-hōo-tsō sing-hûn lāi-té ê àm-thôo-hún-liû sī án-ná sán-sing ê? M-sì-tsa̍p-sann sī La̍h-hōo-tsō hūn-tsú-hûn ho̍k-ha̍p-thé ê tsi̍t-pōo-hūn. I tiānn-tiānn tshut-hiān, m̄-koh khah hán-tit hōo lâng tsai-iánn. Tian-tò sī î pinn-á ê M-sì-tsa̍p-jī khah ū-miâ. M-sì-tsa̍p-jī tī tsiànn-pîng bīn-tíng hia, mā pau-kuat Tâi-hîng-sing-thuân lāi-té tsiok tsuē khah kng ê hîng-tshinn. M-sì-tsa̍p-sann sī hîng-tshinn-hîng-sîng-khu, khuànn-khí-lâi ū ho̍k-tsa̍p kau-tînn ê àm-thôo-hún-liû. Sī-kóng, î tsú-iàu sī huat-kng ê tsuí-sòo tsoo-sîng ê. Tsit kui-ê La̍h-hōo-tsō khu lî lán ū tsi̍t-tshing-la̍k-pah kng-nî hn̄g. Tuì khó-kiàn-kng lâi-kóng sī buē thàu-kng ê. Tsit-tiunn suí-kah tshinn-tshiūnn tsi̍t-pak-tôo ê àm-thôo-hún-khu, sī tī tuā-tsit-liōng kē-un-tōo hîng-tshinn ê guā-tsân tuā-khì sán-sing ê. Sī khì hōo tsit-tsú kah tiān-tsú guā-pōo ê kiông lia̍p-tsú-hong sak–tshut-lâi ê.

[English] M43: Streams of Orion

Where do the dark streams of dust in the Orion Nebula originate? This part of the Orion Molecular Cloud Complex, M43, is the often imaged but rarely mentioned neighbor of the more famous M42. M42, seen in part to the upper right, includes many bright stars from the Trapezium star cluster. M43 is itself a star forming region that displays intricately-laced streams of dark dust – although it is really composed mostly of glowing hydrogen gas. The entire Orion field is located about 1600 light years away. Opaque to visible light, the picturesque dark dust is created in the outer atmosphere of massive cool stars and expelled by strong outer winds of protons and electrons.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【獵戶座流】La̍h-hō͘-chō-liû/La̍h-hōo-tsō-liû/獵戶座流/Streams of Orion
 • 【獵戶座星雲】La̍h-hō͘-chō seng-hûn/La̍h-hōo-tsō sing-hûn/獵戶座星雲/the Orion Nebula
 • 【分子雲複合體】hūn-chú-hûn ho̍k-ha̍p-thé/hūn-tsú-hûn ho̍k-ha̍p-thé/分子雲複合體/Molecular Cloud Complex
 • 【台形星團】Tâi-hêng seng-thoân/Tâi-hîng sing-thuân/梯形星團/the Trapezium star cluster
 • 【斜糕形星團】Chhiâ-ko-hêng seng-thoân/Chhiâ-ko-hîng sing-thuân/梯形星團/the Trapezium star cluster
 • 【斜拄形星團】Chhiâ-tu-hêng seng-thoân/Chhiâ-to-hîng sing-thuân/梯形星團/the Trapezium star cluster
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu/hîng-tshinn-hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
 • 【質子】chit-chú/tsit-tsú/質子/proton
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:南極 ê 日出 明仔載 ê 圖:NGC 6559:Tī 內海仔星雲東爿