Tī Westmeath Lookout 看著 ê 英仙座流星雨大爆發

Page(/daily/2021/09/20210924)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī Westmeath Lookout 看著 ê 英仙座流星雨大爆發

今年英仙座流星雨 ê 爆發,實在是予觀星者有夠歡喜 ê。 照預測來看,流星雨 上濟彼暗應該是 8 月 12 抑是 13。 毋閣 tī 北美 ê 觀星者繼續看,煞 tī 一工後 意外翕著英仙座流星雨大爆發。 In 報講,tī 8 月 14 半暝拄開始彼陣,一分鐘有幾若粒流星,甚至有當時仔是一秒鐘 to̍h 有幾若粒。 Tī 這幅組合圖內底,流星雨 ê 輻射點是 tī 烏暗夜空 較懸天頂 ê 所在。 這張是 tī 加拿大 Ontario ê Westmeath Lookout 8 月 14 6:50 UT(北美東部夏令時間 半暝 2:50)到 9:00 UT(北美東部夏令時間 透早 5:00)翕 ê 流星軌跡。 Tī 這場予人讚嘆 ê 英仙座流星雨大爆發內底,有詳細紀錄著 282 粒英仙座流星 ê 軌跡。 是講逐年 ê 英仙座流星雨,攏是因為地球行到 週期彗星 109P/Swift-Tuttle 留–loài ê 厚塗粉 ê 彗星殘骸彼位。 2021 年大爆發可能是因為 意外拄著 英仙座雲絲 造成 ê。 英仙座雲絲 to̍h 是彗星殘骸區較闊較密 ê 塗粉帶。

[POJ] Tī Westmeath Lookout khòaⁿ-tio̍h ê Eng-sian-chō Liû-chhiⁿ-hō͘ Tōa-po̍k-hoat

Kin-nî Eng-sian-chō liû-chhiⁿ-hō͘ ê po̍k-hoat, si̍t-chāi sī hō͘ koan-seng-chiá ū-kàu hoaⁿ-hí ê. Chiàu ū-chhek lâi-khòaⁿ, liû-chhiⁿ-hō͘ siōng-chōe hit-àm eng-kai sī poeh goe̍h cha̍p-jī iah-sī cha̍p-saⁿ. M̄-koh tī Pak-bí ê koan-seng-chiá kè-sio̍k khòaⁿ, soah tī chi̍t-kang āu ì-gōa hip-tio̍h Eng-sian-chō liû-chhiⁿ-hō͘ tōa-po̍k-hoat. In pò kóng, tī poeh goe̍h cha̍p-sì pòaⁿ-mî tú khai-sí hit-chūn, chi̍t-hun-cheng ū kúi-ā-lia̍p liû-chhiⁿ, sīm-chì ū-tang-sî-á sī chi̍t-bió-cheng to̍h ū kúi-ā-lia̍p. Tī chit-pak cho͘-ha̍p-tô͘ lāi-té, liû-chhiⁿ-hō͘ ê hok-siā-tiám sī tī o͘-àm iā-khong khah-koân thiⁿ-téng ê só͘-chāi. Chit-tiuⁿ sī tī Ka-ná-tà Ontario ê Westmeath Lookout poeh goe̍h cha̍p-sì la̍k-tiám gō͘-cha̍p UT (Pak-bí tang-pō͘ hā-lēng sî-kan pòaⁿ-mî nn̄g-tiám gō͘-cha̍p) kàu káu-tiám UT (Pak-bí tang-pō͘ hā-lēng-sî-kan thàu-chá gō͘-tiám) hip ê liû-chhiⁿ kúi-jiah. Tī chit-tiûⁿ hō͘-lâng chàn-thàn ê Eng-sian-chō liû-chhiⁿ-hō͘ tōa-po̍k-hoat lāi-té, ū siông-sè kì-lo̍k tio̍h nn̄g-pah-poeh-cha̍p-jī lia̍p Eng-sian-chō liû-chhiⁿ ê kúi-jiah. Sī-kóng ta̍k-nî ê Eng-sian-chō liû-chhiⁿ-hō͘, lóng-sī in-ūi Tē-kiû kiâⁿ-kàu chiu-kî-hūi-chhiⁿ it-khòng-kiú-P Swift-Tuttle lâu–loài ê kāu thô͘-hún ê hūi-chhiⁿ chân-hâi hit ūi. jī-khòng-jī-it nî tōa-po̍k-hoat khó-lêng sī in-ūi ì-gōa tú-tio̍h Eng-sian-chō hûn-si chō-sêng ê. Eng-sian-chō hûn-si to̍h sī hūi-chhiⁿ chân-hâi-khu khah-khoah khah-ba̍t ê thô͘-hún-tòa.

[KIP] Tī Westmeath Lookout khuànn-tio̍h ê Ing-sian-tsō Liû-tshinn-hōo Tuā-po̍k-huat

Kin-nî Ing-sian-tsō liû-tshinn-hōo ê po̍k-huat, si̍t-tsāi sī hōo kuan-sing-tsiá ū-kàu huann-hí ê. Tsiàu ū-tshik lâi-khuànn, liû-tshinn-hōo siōng-tsuē hit-àm ing-kai sī pueh gue̍h tsa̍p-jī iah-sī tsa̍p-sann. M̄-koh tī Pak-bí ê kuan-sing-tsiá kè-sio̍k khuànn, suah tī tsi̍t-kang āu ì-guā hip-tio̍h Ing-sian-tsō liû-tshinn-hōo tuā-po̍k-huat. In pò kóng, tī pueh gue̍h tsa̍p-sì puànn-mî tú khai-sí hit-tsūn, tsi̍t-hun-tsing ū kuí-ā-lia̍p liû-tshinn, sīm-tsì ū-tang-sî-á sī tsi̍t-bió-tsing to̍h ū kuí-ā-lia̍p. Tī tsit-pak tsoo-ha̍p-tôo lāi-té, liû-tshinn-hōo ê hok-siā-tiám sī tī oo-àm iā-khong khah-kuân thinn-tíng ê sóo-tsāi. Tsit-tiunn sī tī Ka-ná-tà Ontario ê Westmeath Lookout pueh gue̍h tsa̍p-sì la̍k-tiám gōo-tsa̍p UT (Pak-bí tang-pōo hā-līng sî-kan puànn-mî nn̄g-tiám gōo-tsa̍p) kàu káu-tiám UT (Pak-bí tang-pōo hā-līng-sî-kan thàu-tsá gōo-tiám) hip ê liû-tshinn kuí-jiah. Tī tsit-tiûnn hōo-lâng tsàn-thàn ê Ing-sian-tsō liû-tshinn-hōo tuā-po̍k-huat lāi-té, ū siông-sè kì-lo̍k tio̍h nn̄g-pah-pueh-tsa̍p-jī lia̍p Ing-sian-tsō liû-tshinn ê kuí-jiah. Sī-kóng ta̍k-nî ê Ing-sian-tsō liû-tshinn-hōo, lóng-sī in-uī Tē-kiû kiânn-kàu tsiu-kî-huī-tshinn it-khòng-kiú-P Swift-Tuttle lâu–luài ê kāu thôo-hún ê huī-tshinn tsân-hâi hit uī. jī-khòng-jī-it nî tuā-po̍k-huat khó-lîng sī in-uī ì-guā tú-tio̍h Ing-sian-tsō hûn-si tsō-sîng ê. Ing-sian-tsō hûn-si to̍h sī huī-tshinn tsân-hâi-khu khah-khuah khah-ba̍t ê thôo-hún-tuà.

[English] Perseid Outburst at Westmeath Lookout

This year an outburst of Perseid meteors surprised skywatchers. The reliable meteor shower’s peak was predicted for the night of August 12/13. But persistent visual observers in North America were deluged with a startling Perseid shower outburst a day later, with reports of multiple meteors per minute and sometimes per second in the early hours of August 14. The shower radiant is high in a dark night sky in this composite image. It painstakingly registers the trails of 282 Perseids captured during the stunning outburst activity between 0650 UT (02:50am EDT) and 0900 UT (05:00am EDT) on August 14 from Westmeath Lookout, Ontario. Of course the annual Perseid meteor shower is associated with planet Earth’s passage through dusty debris from periodic comet 109P/Swift-Tuttle. The 2021 outburst could have been caused by an unanticipated encounter with the Perseid Filament, a denser ribbon of dust inside the broader debris zone.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【英仙座流星雨大爆發】Eng-sian-chō liû-chhiⁿ-hō͘ tōa-po̍k-hoat/Ing-sian-tsō liû-tshinn-hōo tuā-po̍k-huat/英仙座流星雨大爆發/Perseid Outburst
  • 【英仙座流星雨】Eng-sian-chō liû-chhiⁿ-hō͘/Ing-sian-tsō liû-tshinn-hōo/英仙座流星雨/Perseid shower
  • 【輻射點】hok-siā-tiám/hok-siā-tiám/輻射點/radiant
  • 【週期彗星】chiu-kî-hūi-chhiⁿ/tsiu-kî-huī-tshinn/週期彗星/periodic comet
  • 【英仙座雲絲】Eng-sian-chō hûn-si/Ing-sian-tsō hûn-si/英仙座雲絲/Perseid Filament

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:豐收之月 ê 軌跡 明仔載 ê 圖:氣波星雲 kah 星團