Lynds 暗星雲 1251

Page(/daily/2021/09/20210920.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Lynds 暗星雲 1251

恆星 tī Lynds 暗星雲 (LDN) 1251 內底產生。 這个厚塗粉 ê 分子雲浮 tī 銀河盤面頂,離咱差不多有 1000 光年遠。 伊是暗星雲複合體 ê 一部份,tī 仙王座閃焰 區 ê 方向揣會著。 Tùi 這个足暗 ê 星際雲做 ê 天文探索內底,ùi 規个光譜 看起來,有能量足強 ê 衝擊波 kah 噴流是 kah 新形成 ê 恆星有關。 內底嘛有 藏 tī 影像內底發紅光 ê 發散 HH 天體。 遠方 ê 背景星系嘛藏 tī 影像內底,差不多是 tī 厚塗粉彼區 ê 後壁。 這个迷人 ê 景色 tī 天頂差不多是 2 粒月娘 ê 闊度。 若是欲 ùi 估計 ê LDN 1251 距離來推算,嘛會使講伊有 17 光年闊。

[POJ] Lynds Àm-seng-hûn it-jī-ngó͘-it

Hêng-chhiⁿ tī Lynds Àm-seng-hûn (LDN) it-jī-ngó͘-it lāi-té sán-seng. Chit-ê kāu-thô͘-hún ê hun-chú-hûn phû tī Gîn-hô-pôaⁿ bīn-téng, lî lán chha-put-to ū chi̍t-chheng kng-nî hn̄g. I sī àm-seng-hûn ho̍k-ha̍p-thé ê chi̍t-pō͘-hūn, tī Sian-ông-chō siám-iām-khu ê hong-hiòng chhōe-ē-tio̍h. Tùi chit-ê chiok-àm ê seng-chè-hûn chò ê thian-bûn thàm-soh lāi-té, ùi kui-ê kng-phó͘ khòaⁿ–khí-lâi, ū lêng-liōng chiok-kiông ê chhiong-kek-phō kah phùn-liû, sī kah sin hêng-sêng ê hêng-chhiⁿ ū-koan. Lāi-té mā ū chhàng tī iáⁿ-siōng lāi-té hoat âng-kng ê hoat-sòaⁿ HH thian-thé. Oán-hong ê pōe-kéng seng-hē mā chhàng tī iáⁿ-siōng lāi-té, chha-put-to sī tī kāu thô͘-hún hit-khu ê āu-piah. Chit-ê bê-lâng ê kéng-sek tī thiⁿ-téng chha-put-to sī nn̄g-lia̍p goe̍h-niû ê khoah-tō͘. Nā-sī beh ùi kó͘-kè ê LDN it-jī-ngó͘-it kū-lî lâi thui-sǹg, mā ē-sái kóng i ū cha̍p-chhit kng-nî khoah.

[KIP] Lynds Àm-sing-hûn it-jī-ngóo-it

Hîng-tshinn tī Lynds Àm-sing-hûn (LDN) it-jī-ngóo-it lāi-té sán-sing. Tsit-ê kāu-thôo-hún ê hun-tsú-hûn phû tī Gîn-hô-puânn bīn-tíng, lî lán tsha-put-to ū tsi̍t-tshing kng-nî hn̄g. I sī àm-sing-hûn ho̍k-ha̍p-thé ê tsi̍t-pōo-hūn, tī Sian-ông-tsō siám-iām-khu ê hong-hiòng tshuē-ē-tio̍h. Tuì tsit-ê tsiok-àm ê sing-tsè-hûn tsò ê thian-bûn thàm-soh lāi-té, uì kui-ê kng-phóo khuànn-khí-lâi, ū lîng-liōng tsiok-kiông ê tshiong-kik-phō kah phùn-liû, sī kah sin hîng-sîng ê hîng-tshinn ū-kuan. Lāi-té mā ū tshàng tī iánn-siōng lāi-té huat âng-kng ê huat-suànn HH thian-thé. Uán-hong ê puē-kíng sing-hē mā tshàng tī iánn-siōng lāi-té, tsha-put-to sī tī kāu thôo-hún hit-khu ê āu-piah. Tsit-ê bê-lâng ê kíng-sik tī thinn-tíng tsha-put-to sī nn̄g-lia̍p gue̍h-niû ê khuah-tōo. Nā-sī beh uì kóo-kè ê LDN it-jī-ngóo-it kū-lî lâi thui-sǹg, mā ē-sái kóng i ū tsa̍p-tshit kng-nî khuah.

[English] Lynds Dark Nebula 1251

Stars are forming in Lynds Dark Nebula (LDN) 1251. About 1,000 light-years away and drifting above the plane of our Milky Way galaxy, the dusty molecular cloud is part of a complex of dark nebulae mapped toward the Cepheus flare region. Across the spectrum, astronomical explorations of the obscuring interstellar clouds reveal energetic shocks and outflows associated with newborn stars, including the telltale reddish glow from scattered Herbig-Haro objects hiding in the image. Distant background galaxies also lurk on the scene, almost buried behind the dusty expanse. This alluring view spans over two full moons on the sky, or 17 light-years at the estimated distance of LDN 1251.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【暗星雲】àm-seng-hûn/àm-sing-hûn/暗星雲/dark nebula
 • 【分子雲】hun-chú-hûn/hun-tsú-hûn/分子雲/molecular cloud
 • 【仙王座】Sian-ông-chō/Sian-ông-tsō/仙王座/Cepheus
 • 【閃焰區】siám-iām-khu/siám-iām-khu/閃焰區/flare region
 • 【HH 天體】HH thian-thé/HH thian-thé/HH 天體/Herbig-Haro object
 • 【光譜】kng-phó͘/kng-phóo/光譜/spectrum
 • 【衝擊波】chhiong-kek-phō/tshiong-kik-phō/衝擊波/shock
 • 【噴流】phùn-liû/phùn-liû/噴流/jet

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:土星環 kah 土星 ê 季節 明仔載 ê 圖:山頂 ê 太陽烏子