Rubin ê 星系

Page(/daily/2021/09/20210918)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Rubin ê 星系

這幅哈伯太空望遠鏡影像內底,有一陣明亮、閃爍 ê 恆星 chhāi tī 北天英雄 ê 星座 英仙座 ê 前景、tī 咱銀河系 ê 內底。 影像清楚對焦 tī 遠方 ê UGC 2885,彼是一个差不多離咱 2 億 3200 萬光遠 ê 巨型捲螺仔星系。 Kah 銀河系直徑 10 萬光年來比,伊差不多有 80 萬光年闊,有 1 兆粒恆星遐爾濟。 按呢差不多是銀河系內底恆星 ê 10 倍濟。 UGC 2885 ê 研究,有一部份 是欲了解星系是按怎生到遮爾大粒。 伊嘛是「趣味 ê 宇宙旅行」ê 研究目標,是天文學家 Vera Rubin tùi 捲螺仔星系 leh 轉踅 ê 領頭研究。 伊 ê 研究是頭一个會當證明講 暗物質 是 咱宇宙 主要 ê 成份。

[POJ] Rubin ê seng-hē

Chit-pak Ha-peh-thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng lāi-té, ū chi̍t-tīn bêng-liōng, siám-sih ê hêng-chhiⁿ chhāi tī pak-thian eng-hiông ê seng-chō Eng-sian-chō ê chiân-kéng, tī lán Gîn-hô-hē ê lāi-té. Iáⁿ-siōng chheng-chhó͘ tùi-chiau tī oán-hong ê UGC jī-pat-pat-ngó͘, he sī chi̍t-ê chha-put-to lî lán nn̄g ek saⁿ-chheng-nn̄g-pah-bān kng-nî hn̄g ê kū-hêng kńg-lê-á seng-hē. Kah Gîn-hô ti̍t-kèng cha̍p-bān kng-nî lâi-pí, i chha-put-to ū poeh-cha̍p-bān kng-nî khoah, ū chi̍t-tiāu lia̍p hêng-chhiⁿ hiah-nī chōe. Án-ne chha-put-to sī Gîn-hô-hē lāi-té hêng-chhiⁿ ê cha̍p pōe chōe. UGC jī-pat-pat-ngó͘ ê gián-kiù, ū chi̍t-pō͘-hūn sī beh liáu-kái seng-hē sī án-ná seⁿ kàu chiah-nī tōa-lia̍p. I mā-sī “Chhù-bī ê Ú-tiū lú-hêng” ê gián-kiù bo̍k-piau, sī thian-bûn-ha̍k-ka Vera Rubin tùi kńg-lê-á seng-hē leh tńg-se̍h ê niá-thâu gián-kiù. I ê gián-kiù sī thâu-chi̍t-ê ē-tàng chèng-bêng kóng àm-bu̍t-chit sī lán ú-tiū chú-iàu ê sêng-hūn.

[KIP] Rubin ê sing-hē

Tsit-pak Ha-peh-thài-khong-bōng-uán-kiànn iánn-siōng lāi-té, ū tsi̍t-tīn bîng-liōng, siám-sih ê hîng-tshinn tshāi tī pak-thian ing-hiông ê sing-tsō Ing-sian-tsō ê tsiân-kíng, tī lán Gîn-hô-hē ê lāi-té. Iánn-siōng tshing-tshóo tuì-tsiau tī uán-hong ê UGC jī-pat-pat-ngóo, he sī tsi̍t-ê tsha-put-to lî lán nn̄g ik sann-tshing-nn̄g-pah-bān kng-nî hn̄g ê kū-hîng kńg-lê-á sing-hē. Kah Gîn-hô ti̍t-kìng tsa̍p-bān kng-nî lâi-pí, i tsha-put-to ū pueh-tsa̍p-bān kng-nî khuah, ū tsi̍t-tiāu lia̍p hîng-tshinn hiah-nī tsuē. Án-ne tsha-put-to sī Gîn-hô-hē lāi-té hîng-tshinn ê tsa̍p puē tsuē. UGC jī-pat-pat-ngóo ê gián-kiù, ū tsi̍t-pōo-hūn sī beh liáu-kái sing-hē sī án-ná senn kàu tsiah-nī tuā-lia̍p. I mā-sī “Tshù-bī ê Ú-tiū lú-hîng” ê gián-kiù bo̍k-piau, sī thian-bûn-ha̍k-ka Vera Rubin tuì kńg-lê-á sing-hē leh tńg-se̍h ê niá-thâu gián-kiù. I ê gián-kiù sī thâu-tsi̍t-ê ē-tàng tsìng-bîng kóng àm-bu̍t-tsit sī lán ú-tiū tsú-iàu ê sîng-hūn.

[English] Rubin’s Galaxy

In this Hubble Space Telescope image the bright, spiky stars lie in the foreground toward the heroic northern constellation Perseus and well within our own Milky Way galaxy. In sharp focus beyond is UGC 2885, a giant spiral galaxy about 232 million light-years distant. Some 800,000 light-years across compared to the Milky Way’s diameter of 100,000 light-years or so, it has around 1 trillion stars. That’s about 10 times as many stars as the Milky Way. Part of an investigation to understand how galaxies can grow to such enormous sizes, UGC 2885 was also part of An Interesting Voyage and astronomer Vera Rubin’s pioneering study of the rotation of spiral galaxies. Her work was the first to convincingly demonstrate the dominating presence of dark matter in our universe.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【英仙座】Eng-sian-chō/Ing-sian-tsō/英仙座/Perseus
  • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
  • 【暗物質】àm-bu̍t-chit/àm-bu̍t-tsit/暗物質/dark matter
  • 【趣味 ê 宇宙旅行】Chhù-bī ê ú-tiū lú-hêng/Tshù-bī ê ú-tiū lú-hîng/有趣的宇宙旅行/An Interesting Voyage
  • 【直徑】ti̍t-kèng/ti̍t-kìng/直徑/diameter
  • 【兆】tiāu/tiāu/兆/trillion

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:影片:木星 ê 爍光 明仔載 ê 圖:土星環 kah 土星 ê 季節