Rosetta 任務 ê 彗星

Page(/daily/2021/09/20210910)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Rosetta 任務 ê 彗星

這張望遠鏡影像內底 足暗 ê 彗星 67P,ùi 9 月 7 號開始掃過金牛座 ê 背景星 kah 閣較暗 ê 遠方星系。 差不多 tī 5 年前,這粒 4 公里闊 ê 雙丸彗核,變做是 ùi 地球送過去 ê 機器人太空船 上尾 ê 安息地。 這是歷史有名 ê Rosetta 彗星任務收煞了後 ê 收尾任務。 Tī Rosetta 太空船踅木星 ê 任務收煞,離開木星軌道了後,67P 彗星 這馬轉來到 週期 6.4 年 ê 軌道。 伊後一擺 ê 近日點(to̍h 是離太陽上近彼位),是 tī 11 月 2 號。 11 月 12 是彗星 ê 近地點(to̍h 是離地球上近彼位),kah 地球 ê 距離差不多是 0.42 天文單位。 雖然講 11 月底到 12 月應該是彗星上光 ê 時陣,毋閣到時猶是愛用 望遠鏡 才看有。 9 月 7 號 Rosetta 任務 ê 目標彗星,會 離咱美麗 ê 地球 0.65 天文單位,差不多是 5.4 光分遠。

[POJ] Rosetta Jīm-bū ê Hūi-chhiⁿ

Chit-tiuⁿ bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng lāi-té chiok-àm ê hūi-chhiⁿ la̍k-cha̍p-chhit-P, ùi káu goe̍h chhit hō khai-sí sàu-kòe Kim-gû-chō ê pōe-kéng-chhiⁿ kah koh-khah-àm ê oán-hong seng-hē. Chha-put-to tī gō͘ nî-chêng, chit-lia̍p sì kong-lí khoah ê siang-oân hūi-he̍k, piàn-chò sī ùi Tē-kiû sàng kòe-khì ê ke-khì-lâng thài-khong-chûn siōng-bóe ê an-si̍t-tē. Che sī le̍k-sú ū-miâ ê Rosetta hūi-chhiⁿ jīm-bū siu-soah liáu-āu ê siu-bóe jīm-bū. Tī Rosetta thài-khong-chûn se̍h Bo̍k-chhiⁿ ê jīm-bū siu-soah, lī-khui Bo̍k-chhiⁿ-kúi-tō liáu-āu, la̍k-cha̍p-chhit-P hūi-chhiⁿ chit-má tńg-lâi-káu chiu-kî la̍k-tiám-sì nî ê kúi-tō. I āu-chi̍t-pái ê kīn-ji̍t-tiám (to̍h sī lî thài-iông siōng-kīn hit-ūi) sī tī cha̍p-it goe̍h 2 hō. Cha̍p-it goe̍h cha̍p-jī sī hūi-chhiⁿ ê kīn-tē-tiám (to̍h sī lî Tē-kiû siōng-kīn hit-ūi), kah Tē-kiû ê kū-lî chha-put-to sī lêng-tiám-sù-jī thian-bûn-tan-ūi. Sui-jiân-kóng cha̍p-it goe̍h-té káu cha̍p-jī goe̍h eng-kai sī hūi-chhiⁿ siōng-kng ê sî-chūn, m̄-koh kàu-sî iáu-sī ài iōng bōng-oán-kiàⁿ chiah khòaⁿ-ū. Káu goe̍h chhit hō Rosetta jīm-bū ê bo̍k-piau-hūi-chhiⁿ, ē lî lán bí-lē ê Tē-kiû lêng-tiám-lio̍k-ngó͘ thian-bûn-tan-ūi, chha-put-to sī gō͘-tiám-sì kng-hun hn̄g.

[KIP] Rosetta Jīm-bū ê Huī-tshinn

Tsit-tiunn bōng-uán-kiànn iánn-siōng lāi-té tsiok-àm ê huī-tshinn la̍k-tsa̍p-tshit-P, uì káu gue̍h tshit hō khai-sí sàu-kuè Kim-gû-tsō ê puē-kíng-tshinn kah koh-khah-àm ê uán-hong sing-hē. Tsha-put-to tī gōo nî-tsîng, tsit-lia̍p sì kong-lí khuah ê siang-uân huī-hi̍k, piàn-tsò sī uì Tē-kiû sàng kuè-khì ê ke-khì-lâng thài-khong-tsûn siōng-bué ê an-si̍t-tē. Tse sī li̍k-sú ū-miâ ê Rosetta huī-tshinn jīm-bū siu-suah liáu-āu ê siu-bué jīm-bū. Tī Rosetta thài-khong-tsûn se̍h Bo̍k-tshinn ê jīm-bū siu-suah, lī-khui Bo̍k-tshinn-kuí-tō liáu-āu, la̍k-tsa̍p-tshit-P huī-tshinn tsit-má tńg-lâi-káu tsiu-kî la̍k-tiám-sì nî ê kuí-tō. I āu-tsi̍t-pái ê kīn-ji̍t-tiám (to̍h sī lî thài-iông siōng-kīn hit-uī) sī tī tsa̍p-it gue̍h 2 hō. Tsa̍p-it gue̍h tsa̍p-jī sī huī-tshinn ê kīn-tē-tiám (to̍h sī lî Tē-kiû siōng-kīn hit-uī), kah Tē-kiû ê kū-lî tsha-put-to sī lîng-tiám-sù-jī thian-bûn-tan-uī. Sui-jiân-kóng tsa̍p-it gue̍h-té káu tsa̍p-jī gue̍h ing-kai sī huī-tshinn siōng-kng ê sî-tsūn, m̄-koh kàu-sî iáu-sī ài iōng bōng-uán-kiànn tsiah khuànn-ū. Káu gue̍h tshit hō Rosetta jīm-bū ê bo̍k-piau-huī-tshinn, ē lî lán bí-lē ê Tē-kiû lîng-tiám-lio̍k-ngóo thian-bûn-tan-uī, tsha-put-to sī gōo-tiám-sì kng-hun hn̄g.

[English] Rosetta’s Comet in View

Faint comet Churyumov-Gerasimenko (67P) sweeps past background stars in the constellation Taurus and even fainter distant galaxies in this telescopic frame from September 7. About 5 years ago, this comet’s 4 kilometer spanning, double-lobed nucleus became the final resting place of robots from planet Earth, following the completion of the historic Rosetta mission to the comet. After wandering out beyond the orbit of Jupiter, Churyumov-Gerasimenko is now returning along its 6.4 year periodic orbit toward its next perihelion or closest approach to the Sun, on November 2. On November 12, the comet’s perigee, its closest approach to Earth, will bring it within about 0.42 astronomical units. Telescopes should still be required to view it even at its brightest, predicted to be in late November and December. On September 7 Rosetta’s comet was about 0.65 astronomical units away or about 5.4 light-minutes from our fair planet.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【金牛座】Kim-gû-chō/Kim-gû-tsō/金牛座/Taurus
  • 【雙丸彗核】siang-oân hūi-he̍k/siang-uân huī-hi̍k/雙瓣彗核/double-lobed nucleus
  • 【近日點】kīn-ji̍t-tiám/kīn-ji̍t-tiám/近日點/perihelion
  • 【近地點】kīn-tē-tiám/kīn-tē-tiám/近地點/perigee
  • 【天文單位】thian-bûn-tan-ūi/thian-bûn-tan-uī/天文單位/astronomical unit (AU)
  • 【光分】kng-hun/kng-hun/光分/light-minute

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:M16 ê 特寫 明仔載 ê 圖:土星 ê 暗暝