NGC 520:哈伯翕 ê 相碰星系

Page(/daily/2021/09/20210907)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 520:哈伯翕 ê 相碰星系

這是一个星系抑是兩个? 遮爾濟 ê 恆星、氣體、kah 塗粉NGC 520 攪攪做伙,予人認為講,這內底應該是摻著兩个無仝 ê 盤形星系 ê 殘骸。 Ùi 哈伯太空望遠鏡 翕著 ê 詳細 影像 看起來,NGC 520 有一个決定性 ê 結構是, 伊有 複雜交織 ê 塗粉帶,而且是坦敧 chhāi tī 相碰星系 ê 自轉軸方向閣繼續延伸落去。 Kah 這欲相仝 ê 相碰,可能會 tī 幾若十億年了後,發生 tī 咱 ê 盤形 銀河系 kah 咱 ê 大型盤形厝邊星系 仙女座星系 (M31) 之間 ê 相碰NGC 520 ê 相碰應該是 tī 3 億年前。 NGC 520 嘛叫做 Arp 157,tī 1 億 光年 遠 ê 所在,大細有 10 萬 光年 闊。 你會當用細台望遠鏡 tī 魚仔 星座雙魚座)ê 方向揣著。 雖然講 NGC 520 內底 ê 恆星速度行 足緊 ê,毋閣 in ê 距離傷遠,所以星系內底 leh 相戰 ê 兩爿,tī 咱猶在生 ê 時陣,無法度改變星系 ê 外形。

[POJ] NGC ngó͘-jī-khòng: Ha-peh hi̍p–ê sio-pōng seng-hē

Che sī chi̍t-ê seng-hē iah-sī nn̄g-ê? Chiah-nī-chōe ê hêng-chhiⁿ, khì-thé, kah thô͘-hún tī NGC ngó͘-jī-khòng kiáu-kiáu chòe-hóe, hō͘ lâng jīn-ûi-kóng, che lāi-té eng-kai sī chham-tio̍h nn̄g-ê bô-kâng ê pôaⁿ-hêng seng-hē ê chân-hâi. Ùi Ha-peh-thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hip-tio̍h ê siông-sè-iáⁿ-siōng khòaⁿ–khí-lâi, NGC ngó͘-jī-khòng ū chi̍t-ê koat-tēng-sèng ê kiat-kò͘ sī, i ū ho̍k-cha̍p kau-chit ê thô͘-hún-tòa, jî-chhiáⁿ sī thán-khi chhāi tī sio-pōng seng-hē ê chū-choán-te̍k hong-hiòng koh kè-sio̍k iân-sin lo̍h-khì. Kah che beh sio-kāng ê sio-pōng, khó-lêng ē tī kúi-ā cha̍p-ek nî liáu-āu, hoat-seng tī lán ê pôaⁿ-hêng Gîn-hô-hē kah lán ê tōa-hêng pôaⁿ-hêng chhù-piⁿ seng-hē Sian-lú-chō seng-hē (M31) chi-kan ê sio-pōng. NGC ngó͘-jī-khòng ê sio-pōng eng-kai sī tī 3 ek nî-chêng. NGC ngó͘-jī-khòng mā kiò-chò Arp it-gō͘-chhit, tī chi̍t-ek kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, tōa-sè ū cha̍p-bān kng-nî khoah. Lí ē-tàng iōng sè-tâi bōng-oán-kiàⁿ tī Hî-á-seng-chō (Siang-hî-chō) ê hong-hiòng chhōe-tio̍h. Sui-jiân kóng NGC ngó͘-jī-khòng lāi-té ê hêng-chhiⁿ sok-tō͘ kiâⁿ chiok-kín ê, m̄-koh in ê kū-lî siuⁿ-hn̄g, só͘-í seng-hē lāi-té leh sio-chiàn ê nn̄g-pêng, tī lán iáu chāi-siⁿ ê sî-chūn, bô-hoat-tō͘ kái-piàn seng-hē ê gōa-hêng.

[KIP] NGC ngóo-jī-khòng: Ha-peh hi̍p–ê sio-pōng sing-hē

Tse sī tsi̍t-ê sing-hē iah-sī nn̄g-ê? Tsiah-nī-tsuē ê hîng-tshinn, khì-thé, kah thôo-hún tī NGC ngóo-jī-khòng kiáu-kiáu tsuè-hué, hōo lâng jīn-uî-kóng, tse lāi-té ing-kai sī tsham-tio̍h nn̄g-ê bô-kâng ê puânn-hîng sing-hē ê tsân-hâi. Uì Ha-peh-thài-khong-bōng-uán-kiànn hip-tio̍h ê siông-sè-iánn-siōng khuànn-khí-lâi, NGC ngóo-jī-khòng ū tsi̍t-ê kuat-tīng-sìng ê kiat-kòo sī, i ū ho̍k-tsa̍p kau-tsit ê thôo-hún-tuà, jî-tshiánn sī thán-khi tshāi tī sio-pōng sing-hē ê tsū-tsuán-ti̍k hong-hiòng koh kè-sio̍k iân-sin lo̍h-khì. Kah tse beh sio-kāng ê sio-pōng, khó-lîng ē tī kuí-ā tsa̍p-ik nî liáu-āu, huat-sing tī lán ê puânn-hîng Gîn-hô-hē kah lán ê tuā-hîng puânn-hîng tshù-pinn sing-hē Sian-lú-tsō sing-hē (M̀1) tsi-kan ê sio-pōng. NGC ngóo-jī-khòng ê sio-pōng ing-kai sī tī 3 ik nî-tsîng. NGC ngóo-jī-khòng mā kiò-tsò Arp it-gōo-tshit, tī tsi̍t-ik kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, tuā-sè ū tsa̍p-bān kng-nî khuah. Lí ē-tàng iōng sè-tâi bōng-uán-kiànn tī Hî-á-sing-tsō (Siang-hî-tsō) ê hong-hiòng tshuē-tio̍h. Sui-jiân kóng NGC ngóo-jī-khòng lāi-té ê hîng-tshinn sok-tōo kiânn tsiok-kín ê, m̄-koh in ê kū-lî siunn-hn̄g, sóo-í sing-hē lāi-té leh sio-tsiàn ê nn̄g-pîng, tī lán iáu tsāi-sinn ê sî-tsūn, bô-huat-tōo kái-piàn sing-hē ê guā-hîng.

[English] NGC 520: Colliding Galaxies from Hubble

Is this one galaxy or two? The jumble of stars, gas, and dust that is NGC 520 is now thought to incorporate the remains of two separate disk galaxies. A defining component of NGC 520 – as seen in great detail in the featured image from the Hubble Space Telescope – is its band of intricately interlaced dust running vertically down the spine of the colliding galaxies. A similar looking collision might be expected in a few billion years when our disk Milky Way Galaxy to collides with our large-disk galactic neighbor Andromeda (M31). The collision that defines NGC 520 started about 300 million years ago. Also known as Arp 157, NGC 520 lies about 100 million light years distant, spans about 100 thousand light years, and can be seen with a small telescope toward the constellation of the Fish (Pisces). Although the speeds of stars in NGC 520 are fast, the distances are so vast that the battling pair will surely not change its shape noticeably during our lifetimes.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【相碰星系】sio-pōng seng-hē/sio-pōng sing-hē/碰撞星系/colliding galaxies
  • 【盤形星系】pôaⁿ-hêng seng-hē/puânn-hîng sing-hē/盤狀星系/disk galaxy
  • 【仙女座星系】Sian-lú-chō seng-hē/Sian-lú-tsō sing-hē/仙女座星系/Andromeda
  • 【坦敧】thán-khi/thán-khi/垂直/vertical
  • 【雙魚座】Siang-hî-chō/Siang-hî-tsō/雙魚座/Pisces
  • 【哈伯太空望遠鏡】Ha-peh-thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Ha-peh-thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:露西亞天頂 ê 銀河 kah 火金蛄 明仔載 ê 圖:仙女座星系 ê 深空