NGC 7023:尾蝶花星雲

Page(/daily/2021/09/20210903.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 7023:尾蝶花星雲

這寡宇宙雲已經 tī 1300 光年遠 ê 所在開花,to̍h tī 會當產生足濟恆星 ê 仙王座 遐。 NGC 7023 閣叫做尾蝶花星雲,毋若伊會予人想著 ê 星雲。 這个 深空望遠鏡影像 展示 ê 尾蝶花星雲 ê 色光 kah 對稱性,to̍h 去予邊仔 ê 星際塗粉箍 tī 內底。 Tī 尾蝶花星雲內底,厚塗粉 ê 星雲材料內底是一粒高溫少年 ê 恆星。 這个較光 ê 反射星雲 ê 主要色光是藍色,是塗粉粒反射恆星光 ê 特性。 反射星雲 ê 中央雲絲 發出 微微 ê 紅光。 這是光致發光,是塗粉粒 kā 目睭看袂著恆星 ê 紫外光輻射,足有效率 kā 轉做 可見光 ê 紅光。 紅外線 觀測 表示講,這个星雲有親像 PAHs 這款複雜 ê 碳分子。 尾蝶花星雲 厚塗粉 ê 藍色花葉,差不多有 6 光年闊。

[POJ] NGC chhit-khóng-jī-sam: Bóe-ia̍h-hoe seng-hûn

Chit-kóa ú-tiū-hûn í-keng tī chi̍t-chheng-saⁿ-pah kng-nî hn̄g ê só͘-chāi khui-hōe, to̍h tī ē-tàng sán-seng chiok-chōe hêng-chhiⁿ ê Sian-ông-chō hiah. NGC chhit-khóng-jī-sam koh kiò-chò Bóe-ia̍h-hoe seng-hûn, m̄-nā i ē hō͘ lâng siūⁿ-tio̍h hoe ê seng-hûn. Chit-ê chhim-khong bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng tiān-sī ê Bóe-ia̍h-hoe seng-hûn ê se̍k-kng kah tùi-chheng-sèng, to̍h khì hō͘ piⁿ-á ê seng-chè-thô͘-hún kho͘ tī lāi-té. Tī Bóe-ia̍h-hoe seng-hûn lāi-té, kāu thô͘-hún ê seng-hûn châi-liāu lāi-té sī chi̍t-lia̍p ko-un siàu-liân ê hêng-chhiⁿ. Chit-ê khah-kng ê hoat-siā-seng-hûn ê chú-iàu se̍k-kng sī nâ-kng, sī thô͘-hún-lia̍p hoán-siā hêng-chhiⁿ-kng ê te̍k-sèng. Hoán-siā-seng-hûn ê tiong-ng hûn-si hoat-chhut bî-bî ê âng-kng. Che sī kng-tì-hoat-kng, sī thô͘-hún-lia̍p kā ba̍k-chiu khòaⁿ-bōe-tio̍h hêng-chhiⁿ ê chí-gōa-kng hok-siā, chiok-ū hāu-lu̍t kā choán-chò khó-kiàn-kng ê âng-kng. Âng-gōa-sòaⁿ koan-chhek piáu-sī kóng, chit-ê seng-hûn ū chhin-chhiūⁿ PAHs chit-khoán ho̍k-cha̍p ê thòaⁿ hun-chú. Bóe-ia̍h-hoe seng-hûn kāu thô͘-hún ê nâ-sek hoe-hio̍h, chha-put-to ū la̍k kng-nî khoah.

[KIP] NGC tshit-khóng-jī-sam: Bué-ia̍h-hue sing-hûn

Tsit-kuá ú-tiū-hûn í-king tī tsi̍t-tshing-sann-pah kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi khui-huē, to̍h tī ē-tàng sán-sing tsiok-tsuē hîng-tshinn ê Sian-ông-tsō hiah. NGC tshit-khóng-jī-sam koh kiò-tsò Bué-ia̍h-hue sing-hûn, m̄-nā i ē hōo lâng siūnn-tio̍h hue ê sing-hûn. Tsit-ê tshim-khong bōng-uán-kiànn iánn-siōng tiān-sī ê Bué-ia̍h-hue sing-hûn ê si̍k-kng kah tuì-tshing-sìng, to̍h khì hōo pinn-á ê sing-tsè-thôo-hún khoo tī lāi-té. Tī Bué-ia̍h-hue sing-hûn lāi-té, kāu thôo-hún ê sing-hûn tsâi-liāu lāi-té sī tsi̍t-lia̍p ko-un siàu-liân ê hîng-tshinn. Tsit-ê khah-kng ê huat-siā-sing-hûn ê tsú-iàu si̍k-kng sī nâ-kng, sī thôo-hún-lia̍p huán-siā hîng-tshinn-kng ê ti̍k-sìng. Huán-siā-sing-hûn ê tiong-ng hûn-si huat-tshut bî-bî ê âng-kng. Tse sī kng-tì-huat-kng, sī thôo-hún-lia̍p kā ba̍k-tsiu khuànn-buē-tio̍h hîng-tshinn ê tsí-guā-kng hok-siā, tsiok-ū hāu-lu̍t kā tsuán-tsò khó-kiàn-kng ê âng-kng. Âng-guā-suànn kuan-tshik piáu-sī kóng, tsit-ê sing-hûn ū tshin-tshiūnn PAHs tsit-khuán ho̍k-tsa̍p ê thuànn hun-tsú. Bué-ia̍h-hue sing-hûn kāu thôo-hún ê nâ-sik hue-hio̍h, tsha-put-to ū la̍k kng-nî khuah.

[English] NGC 7023: The Iris Nebula

These cosmic clouds have blossomed 1,300 light-years away, in the fertile starfields of the constellation Cepheus. Called the Iris Nebula, NGC 7023 is not the only nebula to evoke the imagery of flowers. Still, this deep telescopic image shows off the Iris Nebula’s range of colors and symmetries, embedded in surrounding fields of interstellar dust. Within the Iris itself, dusty nebular material surrounds a hot, young star. The dominant color of the brighter reflection nebula is blue, characteristic of dust grains reflecting starlight. Central filaments of the reflection nebula glow with a faint reddish photoluminesence as some dust grains effectively convert the star’s invisible ultraviolet radiation to visible red light. Infrared observations indicate that this nebula contains complex carbon molecules known as PAHs. The dusty blue petals of the Iris Nebula span about six light-years.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【尾蝶花星雲】Bóe-ia̍h-hoe/Bué-ia̍h-hue/鳶尾花星雲/Iris Nebula
  • 【仙王座】Sian-ông-chō/Sian-ông-tsō/仙王座/Cepheus
  • 【反射星雲】hoán-siā-seng-hûn/huán-siā-sing-hûn/反射星雲/reflection nebula
  • 【光致發光】kng-tì hoat-kng/kng-tì huat-kng/光致發光/photoluminesence
  • 【花葉】hoe-hio̍h/hue-hio̍h/花瓣/petal

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:M51:渦輪星系 明仔載 ê 圖:獵鷹 9 號星雲