M51:渦輪星系

Page(/daily/2021/09/20210902)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M51:渦輪星系

揣著北斗星了後,繼續揣離 khat-á 較遠 ê 柄 彼爿,一直到拄著上光彼粒星為止。 了後,kā 你 ê 望遠鏡 tùi 西南爿徙一屑屑仔,你 to̍h 會看著 這對予人讚嘆 ê 交互星系。 伊 是第 51 个去予收 tī 彼个有名 ê Charles Messier 星表內底 ê。 這可能是 上早期 ê 捲螺仔星雲。 這个有完整捲螺仔結構 ê 大型星系,嘛予人編做 NGC 5194。 伊 ê 捲螺仔手骨 kah 塗粉帶, ùi 伊 ê 星系伴(頂懸)NGC 5195 掃過。 這對離咱有 3100 光年遠,嘛正式 tī 較細 ê 星座 獵犬座 ê 視角邊界內底。 雖然講 M51 看起來較暗 koh 霧霧,毋閣 親像這款深空影像 會當展示顯目 ê 色光 kah 星系 ê 潮汐屑仔

[POJ] M51: O-lûn seng-hē

Chhōe-tio̍h Pak-táu-chhiⁿ liáu-āu, kè-sio̍k chhōe lî khat-á khah-hn̄g ê pèⁿ hit-pêng, it-ti̍t kàu tú-tio̍h siōng-kng hit-lia̍p-chhiⁿ ûi-chí. Liáu-āu, kā lí ê bōng-oán-kiàⁿ tùi sai-lâm-pêng sóa chi̍t-sut-sut-á, lí to̍h ē khòaⁿ-tio̍h chit-tùi hō͘-lâng chàn-thàn ê kāu-hō͘-seng-hē. I sī tē gō͘-cha̍p-it ê khì hō͘ siu tī hit-ê ū-miâ ê Charles Messier seng-piáu lāi-té ê. Che khó-lêng sī siōng chá-kî ê kńg-lê-á seng-hûn. Chit-ê ū oân-chéng kńg-lê-á kiat-kò͘ ê tōa-hêng seng-hē, mā hō͘ lâng pian-chò NGC ngó͘-it-kiú-sù. I ê kńg-lê-á chhiú-kut kah thô͘-hún-tòa, ùi i ê seng-hē-phōaⁿ (téng-koân) NGC ngó͘-it-kiú-ngó͘ sàu-kòe. Chit-tùi lî lán ū saⁿ-chheng-chi̍t-pah kng-nî hn̄g, mā chèng-sek tī khah-sè ê seng-chō La̍h-khián-chō ê sī-kak-pian-kài lāi-té. Sui-jiân-kóng M-gō͘-cha̍p-it khòaⁿ–khí-lâi khah-àm koh bū-bū, m̄-koh chhin-chhiūⁿ chit-khoán chhim-khong iáⁿ-siōng ē-tàng tiān-sī hiáⁿ-ba̍k se̍k-kng kah seng-hē ê tiâu-se̍k-sap-á.

[KIP] M̂1: O-lûn sing-hē

Tshuē-tio̍h Pak-táu-tshinn liáu-āu, kè-sio̍k tshuē lî khat-á khah-hn̄g ê pènn hit-pîng, it-ti̍t kàu tú-tio̍h siōng-kng hit-lia̍p-tshinn uî-tsí. Liáu-āu, kā lí ê bōng-uán-kiànn tuì sai-lâm-pîng suá tsi̍t-sut-sut-á, lí to̍h ē khuànn-tio̍h tsit-tuì hōo-lâng tsàn-thàn ê kāu-hōo-sing-hē. I sī tē gōo-tsa̍p-it ê khì hōo siu tī hit-ê ū-miâ ê Charles Messier sing-piáu lāi-té ê. Tse khó-lîng sī siōng tsá-kî ê kńg-lê-á sing-hûn. Tsit-ê ū uân-tsíng kńg-lê-á kiat-kòo ê tuā-hîng sing-hē, mā hōo lâng pian-tsò NGC ngóo-it-kiú-sù. I ê kńg-lê-á tshiú-kut kah thôo-hún-tuà, uì i ê sing-hē-phuānn (tíng-kuân) NGC ngóo-it-kiú-ngóo sàu-kuè. Tsit-tuì lî lán ū sann-tshing-tsi̍t-pah kng-nî hn̄g, mā tsìng-sik tī khah-sè ê sing-tsō La̍h-khián-tsō ê sī-kak-pian-kài lāi-té. Sui-jiân-kóng M-gōo-tsa̍p-it khuànn-khí-lâi khah-àm koh bū-bū, m̄-koh tshin-tshiūnn tsit-khuán tshim-khong iánn-siōng ē-tàng tiān-sī hiánn-ba̍k si̍k-kng kah sing-hē ê tiâu-si̍k-sap-á.

[English] M51: The Whirlpool Galaxy

Find the Big Dipper and follow the handle away from the dipper’s bowl until you get to the last bright star. Then, just slide your telescope a little south and west and you’ll come upon this stunning pair of interacting galaxies, the 51st entry in Charles Messier’s famous catalog. Perhaps the original spiral nebula, the large galaxy with well defined spiral structure is also cataloged as NGC 5194. Its spiral arms and dust lanes clearly sweep in front of its companion galaxy (top), NGC 5195. The pair are about 31 million light-years distant and officially lie within the angular boundaries of the small constellation Canes Venatici. Though M51 looks faint and fuzzy to the eye, deep images like this one reveal striking colors and galactic tidal debris.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【渦輪星系】O-lûn seng-hē/O-lûn sing-hē/渦狀星系/Whirlpool Galaxy
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/thôo-hún-tuà/灰塵帶/dust lane
 • 【捲螺仔星雲】kńg-lê-á seng-hûn/kńg-lê-á sing-hûn/螺旋星系/spiral nebula
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂/spiral arms
 • 【星系伴】seng-hē-phōaⁿ/sing-hē-phuānn/伴星系/companion galaxy
 • 【獵犬座】La̍h-khián-chō/La̍h-khián-tsō/獵犬座/the Canes Venatici
 • 【北斗星】Pak-táu-chhiⁿ/Pak-táu-tshinn/北斗七星/the Big Dipper
 • 【交互星系】kāu-hō͘-seng-hē/kāu-hōo-sing-hē/交互星系/interacting galaxies
 • 【潮汐屑仔】tiâu-se̍k-sap-á/tiâu-si̍k-sap-á/潮汐碎片/tidal debris
 • 【柄】pèⁿ/pènn/柄/handle
 • 【顯目】hiáⁿ-ba̍k/hiánn-ba̍k/顯目/striking

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:跳舞 ê 幽靈:活跳星系 ê 彎曲噴流 明仔載 ê 圖:NGC 7023:尾蝶花星雲