Tī 太陽系內底落一粒球

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 太陽系內底落一粒球

一粒球落 tī 地球、木星、抑是天王星,是佗位會落較緊? 這个動畫展示 tī 太陽系內底幾个有名 ê 天體 面頂,假設無 空氣阻力 ê 影響,若是有一粒球 ùi 表面 1 公里懸 ê 所在落-loài,會是按怎。 引力 kah 天體 ê 質量有關。若是較大質量 ê 天體,引力 to̍h 較大。 毋閣 引力 嘛 kah 天體距離有關。 距離愈短,球 to̍h 落愈緊。 Kā 質量 kah 距離 ê 影響合起來,可能會予你看著一个意外 ê 現象: 天王星 ê 質量雖然是 地球 ê 14 倍以上,球落 tī 伊面頂,比落 tī 地球面頂較慢。 會發生這款現象,是因為天王星 ê 密度足低 ê。 低到伊 ê 雲離伊大部份 ê 質量較遠。 雖然講 落-loài ê 球 會加速,毋閣你若是 tī 球頂,你袂感覺球 leh 加速。 這是因為你 tī 自由落體 ê 狀況。 上開始講著 ê 三粒行星 ê 問題,tī 影片 內底演予你看。 一粒球落 tī 木星 ê 速度,是比 落 tī 地球 抑是 天王星 較緊。

[POJ] Tī Thài-iông-hē lāi-té lak chi̍t-lia̍p-kiû

Chi̍t-lia̍p-kiû lak tī Tē-kiû, Bo̍k-chhiⁿ, iah-sī Thian-ông-chhiⁿ, sī tó-ūi ē lak khah-kín? Chit-ê tōng-ōe tiān-sī tī Thài-iông-hē lāi-té kúi-ê ū-miâ ê thian-thé bīn-téng, ká-siat bô khong-khì-chó͘-le̍k ê éng-hióng, nā-sī ū chi̍t-lia̍p kiû ùi piáu-bīn chi̍t-kong-lí koân ê só͘-chāi lak-loài, ē sī án-ná. Ín-le̍k kah thian-thé ê chit-liōng ū-koan. Nā-sī khah-tōa chit-liōng ê thian-thé, ín-le̍k to̍h khah-tōa. M̄-koh ín-le̍k mā kah thian-thé kū-lî ū-koan. kū-lî lú té, kiû to̍h lak lú kín. Kā chit-liōng kah kū-lî ê éng-hióng ha̍p–khí-lâi, khó-lêng ē hō͘ lí khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê ì-gōa ê hiān-siōng: Thian-ông-chhiⁿ ê chit-liōng sui-jiân sī Tē-kiû ê cha̍p-sì pōe í-siōng, kiû lak tī i bīn-téng, pí lak tī Tē-kiû bīn-téng khah bān. Ē hoat-seng chit-khoán hiān-siōng, sī in-ūi Thian-ông-chhiⁿ ê bi̍t-tō͘ chiok-kē ê. Kē kàu i ê hûn lî i tōa-pō͘-hūn ê chit-liōng khah hn̄g. Sui-jiân-kóng lak-loài ê kiû ē ka-sok, m̄-koh lí nā-sī tī kiû-téng, lí bōe kám-kak kiû leh ka-sok. Che sī in-ūi lí tī chū-iû-lo̍h-thé ê chōng-hóng. Siōng khai-sí kóng-tio̍h ê saⁿ-lia̍p kiâⁿ-chhiⁿ ê būn-tê, tī iáⁿ-phìⁿ lāi-té ián hō͘ lí khòaⁿ. Chi̍t-lia̍p-kiû lak tī Bo̍k-chhiⁿ ê sok-tō͘, sī pí lak tī Tē-kiû iah-sī Thian-ông-chhiⁿ khah kín.

[KIP] Tī Thài-iông-hē lāi-té lak tsi̍t-lia̍p-kiû

Tsi̍t-lia̍p-kiû lak tī Tē-kiû, Bo̍k-tshinn, iah-sī Thian-ông-tshinn, sī tó-uī ē lak khah-kín? Tsit-ê tōng-uē tiān-sī tī Thài-iông-hē lāi-té kuí-ê ū-miâ ê thian-thé bīn-tíng, ká-siat bô khong-khì-tsóo-li̍k ê íng-hióng, nā-sī ū tsi̍t-lia̍p kiû uì piáu-bīn tsi̍t-kong-lí kuân ê sóo-tsāi lak-luài, ē sī án-ná. Ín-li̍k kah thian-thé ê tsit-liōng ū-kuan. Nā-sī khah-tuā tsit-liōng ê thian-thé, ín-li̍k to̍h khah-tuā. M̄-koh ín-li̍k mā kah thian-thé kū-lî ū-kuan. kū-lî lú té, kiû to̍h lak lú kín. Kā tsit-liōng kah kū-lî ê íng-hióng ha̍p–khí-lâi, khó-lîng ē hōo lí khuànn-tio̍h tsi̍t-ê ì-guā ê hiān-siōng: Thian-ông-tshinn ê tsit-liōng sui-jiân sī Tē-kiû ê tsa̍p-sì puē í-siōng, kiû lak tī i bīn-tíng, pí lak tī Tē-kiû bīn-tíng khah bān. Ē huat-sing tsit-khuán hiān-siōng, sī in-uī Thian-ông-tshinn ê bi̍t-tōo tsiok-kē ê. Kē kàu i ê hûn lî i tuā-pōo-hūn ê tsit-liōng khah hn̄g. Sui-jiân-kóng lak-luài ê kiû ē ka-sok, m̄-koh lí nā-sī tī kiû-tíng, lí buē kám-kak kiû leh ka-sok. Tse sī in-uī lí tī tsū-iû-lo̍h-thé ê tsōng-hóng. Siōng khai-sí kóng-tio̍h ê sann-lia̍p kiânn-tshinn ê būn-tê, tī iánn-phìnn lāi-té ián hōo lí khuànn. Tsi̍t-lia̍p-kiû lak tī Bo̍k-tshinn ê sok-tōo, sī pí lak tī Tē-kiû iah-sī Thian-ông-tshinn khah kín.

[English] Solar System Ball Drop

Does a ball drop faster on Earth, Jupiter, or Uranus? The featured animation shows a ball dropping from one kilometer high toward the surfaces of famous solar system bodies, assuming no air resistance. The force of gravity depends on the mass of the attracting object, with higher masses pulling down with greater forces. But gravitational force also depends on distance from most of the mass, with shorter distances causing the ball to drop faster. Combining both mass and distance, it might be surprising to see that Uranus pulls the ball down slightly slower than Earth, despite containing over 14 times more mass. This happens because Uranus has a much lower density, which puts its cloud tops further away from most of its mass. Although the falling ball always speeds up, if you were on the ball you would not feel this acceleration because you would be in free-fall. Of the three planets mentioned, the video demonstrates a ball drops even faster on Jupiter than either Earth and Uranus.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【空氣阻力】khong-khì chó͘-le̍k/khong-khì tsóo-li̍k/空氣阻力/air resistance
  • 【自由落體】chū-iû lo̍h-thé/tsū-iû lo̍h-thé/自由落體/free-fall

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:PDS 70 ê 行星盤、行星、kah 衛星 明仔載 ê 圖:藍色時間 ê 月圓