PDS 70 ê 行星盤、行星、kah 衛星

Page(/daily/2021/08/20210824)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] PDS 70 ê 行星盤、行星、kah 衛星

這个大行星盤毋是上出名 ê。 踅恆星 PDS 70 ê 大行星形成盤 ê 影像遮爾清楚 koh 遮爾趣味。 這幅圖予人討論上濟 ê,嘛毋是正爿彼粒 tī 大行星盤 內底 ê 行星。 行星 PDS 70c 是一个新形成 ê 行星,伊 ê 寸尺 kah 質量,kah 木星 差不多。 是 行星 PDS 70c 邊仔霧霧彼塊 引起注意。 這塊霧霧 ê,以前猶是 厚塗粉 ê 行星盤。 這馬已經形成衛星,而且是第一擺予人揣著。 這張 影像 是 tī 智利 北部高海拔 Atacama 沙漠 ê 66 台 電波望遠鏡 Atacama 大型毫米波陣列 (ALMA) 翕 ê。 根據 ALMA ê 資料,天文學家推算,系外行星形成衛星 ê 時,若是伊 ê 行星盤半徑 kah 地球軌道差不多,可能會當一工形成三粒 kah 月娘 大細差不多 ê 衛星。 這 kah 咱 木星 ê 四大衛星 有成。

[POJ] PDS chhit-cha̍p ê kiâⁿ-chhiⁿ-pôaⁿ, kiâⁿ-chhiⁿ, kah ūi-chhiⁿ

Chit-ê tōa kiâⁿ-chhiⁿ-pôaⁿ m̄-koh siōng chhut-miâ ê. Se̍h hêng-chhiⁿ PDS chhit-cha̍p ê tōa-kiâⁿ-chhiⁿ hêng-sêng-pôaⁿ ê iáⁿ-siōng chiah-nī chheng-chhó͘ koh chiah-nī chhù-bī. Chit-pak-tô͘ hō͘ lâng thó-lūn siōng-chōe ê, mā m̄-sī chiàⁿ-pêng hit-lia̍p tī tōa kiâⁿ-chhiⁿ-pôaⁿ lāi-té ê kiâⁿ-chhiⁿ. Kiâⁿ-chhiⁿ PDS chhit-cha̍p-c sī chi̍t-ê sin hêng-sêng ê kiâⁿ-chhiⁿ, i ê chhùn-chhioh kah chit-liōng, kah Bo̍k-chhiⁿ chha-put-to. Sī kiâⁿ-chhiⁿ PDS chhit-cha̍p-c piⁿ-á bū-bū hit-tè ín-khí chù-ì. Chit-tè bū-bū-ê, í-chêng iáu-sī kāu-thô͘-hún ê kiâⁿ-chhiⁿ-pôaⁿ. Chit-má í-keng hêng-sêng ūi-chhiⁿ, jî-chhiáⁿ sī tē-it-pái hō͘-lâng chhōe-tio̍h. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng sī tī Tì-lī pak-pō͘ ko hái-poa̍t Atacama soa-bo̍k ê la̍k-cha̍p-la̍k tâi tiān-pho-bōng-oán-kiàⁿ Atacama tōa-hêng hô-bí-pho tīn-lia̍t (ALMA) hip–ê. Kun-kù ALMA ê chu-liāu, thian-bûn-ha̍k-ka thui-sǹg, hē-gōa-kiâⁿ-chhiⁿ hêng-sêng ūi-chhiⁿ ê sî, nā-sī i ê kiâⁿ-chhiⁿ-pôaⁿ pòaⁿ-kèng kah Tē-kiû kúi-tō chha-put-to, khó-lêng ē-tàng chi̍t-kang hêng-sêng saⁿ-lia̍p kah goe̍h-niû tōa-sè chha-put-to ê ūi-chhiⁿ. Che kah lán Bo̍k-chhiⁿ ê sì-tōa-ūi-chhiⁿ ū-sêng.

[KIP] PDS tshit-tsa̍p ê kiânn-tshinn-puânn, kiânn-tshinn, kah uī-tshinn

Tsit-ê tuā kiânn-tshinn-puânn m̄-koh siōng tshut-miâ ê. Se̍h hîng-tshinn PDS tshit-tsa̍p ê tuā-kiânn-tshinn hîng-sîng-puânn ê iánn-siōng tsiah-nī tshing-tshóo koh tsiah-nī tshù-bī. Tsit-pak-tôo hōo lâng thó-lūn siōng-tsuē ê, mā m̄-sī tsiànn-pîng hit-lia̍p tī tuā kiânn-tshinn-puânn lāi-té ê kiânn-tshinn. Kiânn-tshinn PDS tshit-tsa̍p-c sī tsi̍t-ê sin hîng-sîng ê kiânn-tshinn, i ê tshùn-tshioh kah tsit-liōng, kah Bo̍k-tshinn tsha-put-to. Sī kiânn-tshinn PDS tshit-tsa̍p-c pinn-á bū-bū hit-tè ín-khí tsù-ì. Tsit-tè bū-bū-ê, í-tsîng iáu-sī kāu-thôo-hún ê kiânn-tshinn-puânn. Tsit-má í-king hîng-sîng uī-tshinn, jî-tshiánn sī tē-it-pái hōo-lâng tshuē-tio̍h. Tsit-tiunn iánn-siōng sī tī Tì-lī pak-pōo ko hái-pua̍t Atacama sua-bo̍k ê la̍k-tsa̍p-la̍k tâi tiān-pho-bōng-uán-kiànn Atacama tuā-hîng hô-bí-pho tīn-lia̍t (ALMA) hip–ê. Kun-kù ALMA ê tsu-liāu, thian-bûn-ha̍k-ka thui-sǹg, hē-guā-kiânn-tshinn hîng-sîng uī-tshinn ê sî, nā-sī i ê kiânn-tshinn-puânn puànn-kìng kah Tē-kiû kuí-tō tsha-put-to, khó-lîng ē-tàng tsi̍t-kang hîng-sîng sann-lia̍p kah gue̍h-niû tuā-sè tsha-put-to ê uī-tshinn. Tse kah lán Bo̍k-tshinn ê sì-tuā-uī-tshinn ū-sîng.

[English] PDS 70: Disk, Planets, and Moons

It’s not the big disk that’s attracting the most attention. Although the big planet-forming disk around the star PDS 70 is clearly imaged and itself quite interesting. It’s also not the planet on the right, just inside the big disk, that’s being talked about the most. Although the planet PDS 70c is a newly formed and, interestingly, similar in size and mass to Jupiter. It’s the fuzzy patch around the planet PDS 70c that’s causing the commotion. That fuzzy patch is thought to be itself a dusty disk that is now forming into moons – and that has never been seen before. The featured image was taken by the Atacama Large Millimeter Array (ALMA) of 66 radio telescopes in the high Atacama Desert of northern Chile. Based on ALMA data, astronomers infer that the moon-forming exoplanetary disk has a radius similar to our Earth’s orbit, and may one day form three or so Luna-sized moons – not very different from our Jupiter’s four.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【行星盤】kiâⁿ-chhiⁿ-pôaⁿ/kiânn-tshinn-puânn/行星盤/planetary disk
  • 【行星形成】kiâⁿ-chhiⁿ hêng-sêng/kiânn-tshinn hîng-sîng/行星形成/planet-forming
  • 【系外行星】hē-gōa-kiâⁿ-chhiⁿ/hē-guā-kiânn-tshinn/系外行星/exoplanet
  • 【Atacama 大型毫米波陣列】Atacama tōa-hêng hô-bí-pho tīn-lia̍t/Atacama tuā-hîng hô-bí-pho tīn-lia̍t/阿塔卡瑪大型毫米波陣列/Atacama Large Millimeter Array (ALMA)
  • 【半徑】pòaⁿ-kèng/puànn-kìng/半徑/radius

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Abell 3827:互食星團 ê 重力透鏡 明仔載 ê 圖:Tī 太陽系內底落一粒球