Abell 3827:互食星團 ê 重力透鏡

Page(/daily/2021/08/20210823)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Abell 3827:互食星團 ê 重力透鏡

這是一个抑是三个星系? 這張 哈伯影像 是大質量星系團 Abell 3827。 伊 ê 正爿,看起來足無四常 ê,彎彎曲曲、閣有三个中心。 有一个 較詳細 ê 分析 表示,這是仝一个背景星系 ê 三个影像,而且上無猶閣有四个影像才著。 咱看著 ê 光,是背景一个藍光星系發–出來 ê。 光 ùi 幾若條無仝 ê 光路 迵過星系團複雜 ê 重力到遮,to̍h 親像遠方 ê 光 ùi 幾若條無仝 ê 光路迵過紅酒杯仔 ê 頷頸 仝款。 研究 像 Abell 3827 這款星系團 kah in ê 成員 星系是按怎 kā 遠方 ê 光拗彎去,會當予咱 知影 質量 kah 烏暗物質 ê 分佈狀況。 Abell 3827 足遠 ê,伊 ê 紅移是 0.1。 伊 ê 光是 13 億年前 發–出來 ê,比 恐龍 tī 地球賴賴趖彼陣閣較早。 所以,星系團 ê 中心星系,經過一改 星系互食 了後,這馬 tī 星系團中央合併做 一个巨型星系

[POJ] Abell sam-pat-jī-chhit: Hō͘-chia̍h seng-thoân ê tiōng-le̍k-thàu-kiàⁿ

Che sī chi̍t-ê iah-sī saⁿ-ê seng-hē? Chit-tiuⁿ Ha-peh-iáⁿ-siōng sī tōa-chit-liōng seng-hē-thoân Abell sam-pat-jī-chhit. I ê chiàⁿ-pêng, khòaⁿ–khí-lâi chiok bô sù-siông ê, oan-oan-khiau-khiau, koh ū saⁿ-ê tiong-sim. Ū chi̍t-ê khah siông-sè ê hun-sek piáu-sī, che sī kâng-chi̍t-ê pōe-kéng seng-hē ê saⁿ-ê iáⁿ-siōng, jî-chhiáⁿ siōng-bô iáu koh-ū sì-ê iáⁿ-siōng chiah-tio̍h. Lán khòaⁿ–tio̍h-ê kng, sī pōe-kéng chi̍t-ê nâ-kng-seng-hē hoat–chhut-lâi ê. Kng ùi kúi-ā-tiâu bô-kâng ê kng-lō͘ thàng-kòe seng-hē-thoân ho̍k-cha̍p ê tiōng-le̍k kàu chiah, to̍h chhiⁿ-chhiūⁿ oán-hong ê kng ùi kúi-ā-tiâu bô-kâng ê kng-lō͘ thàng-kòe âng-chiú-poe-á ê ām-kún kāng-khoán. Gián-kiù chhiūⁿ Abell sam-pat-jī-chhit chit-khoán seng-hē-thoân kah in ê sêng-goân seng-hē sī án-ná kā ông-hong ê kng āu-oan–khì, ē-tàng hō͘ lán chai-iáⁿ chit-liōng kah o͘-àm-bu̍t-chit ê hun-pò͘-chōng-hóng. Abell sam-pat-jī-chhit chiok-hn̄g ê, i ê ang-î sī lêng-tiám-it. I ê kng sī cha̍p-saⁿ-ek nî-chêng hoat–chhut-lâi-ê, pí khióng-liông tī Tē-kiû lōa-lōa-sô hit-chūn koh-khah chá. Só͘-í, seng-hē-thoân ê tiong-sim seng-hē, kéng-kòe chi̍t-kái seng-hē hō͘-chia̍h liáu-āu, chit-má tī seng-hē-thoân tiong-ng ha̍p-pèng chò chi̍t-ê kū-hêng seng-hē.

[KIP] Abell sam-pat-jī-tshit: Hōo-tsia̍h sing-thuân ê tiōng-li̍k-thàu-kiànn

Tse sī tsi̍t-ê iah-sī sann-ê sing-hē? Tsit-tiunn Ha-peh-iánn-siōng sī tuā-tsit-liōng sing-hē-thuân Abell sam-pat-jī-tshit. I ê tsiànn-pîng, khuànn-khí-lâi tsiok bô sù-siông ê, uan-uan-khiau-khiau, koh ū sann-ê tiong-sim. Ū tsi̍t-ê khah siông-sè ê hun-sik piáu-sī, tse sī kâng-tsi̍t-ê puē-kíng sing-hē ê sann-ê iánn-siōng, jî-tshiánn siōng-bô iáu koh-ū sì-ê iánn-siōng tsiah-tio̍h. Lán khuànn–tio̍h-ê kng, sī puē-kíng tsi̍t-ê nâ-kng-sing-hē huat–tshut-lâi ê. Kng uì kuí-ā-tiâu bô-kâng ê kng-lōo thàng-kuè sing-hē-thuân ho̍k-tsa̍p ê tiōng-li̍k kàu tsiah, to̍h tshinn-tshiūnn uán-hong ê kng uì kuí-ā-tiâu bô-kâng ê kng-lōo thàng-kuè âng-tsiú-pue-á ê ām-kún kāng-khuán. Gián-kiù tshiūnn Abell sam-pat-jī-tshit tsit-khuán sing-hē-thuân kah in ê sîng-guân sing-hē sī án-ná kā ông-hong ê kng āu-uan–khì, ē-tàng hōo lán tsai-iánn tsit-liōng kah oo-àm-bu̍t-tsit ê hun-pòo-tsōng-hóng. Abell sam-pat-jī-tshit tsiok-hn̄g ê, i ê ang-î sī lîng-tiám-it. I ê kng sī tsa̍p-sann-ik nî-tsîng huat–tshut-lâi-ê, pí khióng-liông tī Tē-kiû luā-luā-sô hit-tsūn koh-khah tsá. Sóo-í, sing-hē-thuân ê tiong-sim sing-hē, kíng-kuè tsi̍t-kái sing-hē hōo-tsia̍h liáu-āu, tsit-má tī sing-hē-thuân tiong-ng ha̍p-pìng tsò tsi̍t-ê kū-hîng sing-hē.

[English] Abell 3827: Cannibal Cluster Gravitational Lens

Is that one galaxy or three? Toward the right of the featured Hubble image of the massive galaxy cluster Abell 3827 is what appears to be a most unusual galaxy – curved and with three centers. A detailed analysis, however, finds that these are three images of the same background galaxy – and that there are at least four more images. Light we see from the single background blue galaxy takes multiple paths through the complex gravity of the cluster, just like a single distant light can take multiple paths through the stem of a wine glass. Studying how clusters like Abell 3827 and their component galaxies deflect distant light gives information about how mass and dark matter are distributed. Abell 3827 is so distant, having a redshift of 0.1, that the light we see from it left about 1.3 billion years ago – before dinosaurs roamed the Earth. Therefore, the cluster’s central galaxies have now surely all coalesced – in a feast of galactic cannibalism – into one huge galaxy near the cluster’s center.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【互食星團】hō͘-chia̍h seng-thoân/hōo-tsia̍h sing-thuân/互食星團/Cannibal Cluster
  • 【重力透鏡】tiōng-le̍k-thàu-kiàⁿ/tiōng-li̍k-thàu-kiànn/重力透鏡/gravitational lensing
  • 【星系團】seng-hē-thoân/sing-hē-thuân/星系團/galaxy cluster
  • 【烏暗物質】o͘-àm-bu̍t-chit/oo-àm-bu̍t-tsit/烏暗物質/dark matter
  • 【星系互食】seng-hē hō͘-chia̍h/sing-hē hōo-tsia̍h/星系互食/galactic cannibalism

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:白矮星 蛇夫座 RS 爆炸 明仔載 ê 圖:PDS 70 ê 行星盤、行星、kah 衛星