Saskatchewan 省天頂 ê 奶仔雲

Page(/daily/2021/08/20210811.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Saskatchewan 省 天頂 ê 奶仔雲

雲底當時看起來會親像氣泡? 一般來講,雲底是平 ê。 這是因為澹溼溫暖 ê 空氣 tī peh-升 冷卻 ê 過程會 tī 特別 ê 溫度 做水滴,這通常是 tī 特別 ê 懸度形成 ê。 水 滴結愈大粒,to̍h 會產生袂透光 ê 雲。 若是拄著一寡狀況,to̍h 會產生有大粒水滴抑是 滴 ê 橐仔。 這寡水滴抑是冰滴是 ùi 清氣 ê 空氣蒸發閣 lo̍h-lòe。 這款 雲橐仔 可能會 tī 雷雨 附近 ê 掣流 空氣出現。 若是邊仔有 太陽光 kā 照,to̍h 會出現予人特別 注目 ê 奶仔雲這張相片 ê 奶仔 雲干焦出現幾若分鐘久爾爾。 是 2012 年 tī 加拿大 Saskatchewan 省 Regina 一个風暴出現了後翕 ê。

[POJ] Saskatchewan séng thiⁿ-téng ê leng-á-hûn

Hûn-té tang-sî khòaⁿ–khí-lâi ē chhiⁿ-chhiūⁿ khì-phàu? It-poaⁿ-lâi-kóng, hûn-té sī pêⁿ-ê. Che sī in-ūi tâm-sip un-loán ê khong-khì tī peh-seng léng-khiok ê kòe-têng ē tī te̍k-pia̍t ê un-tō͘ gêng chò chúi-tih, che thong-siông sī tī te̍k-pia̍t ê koân-tō͘ hêng-sêng ê. Chúi-tih kiat lú tōa-lia̍p, to̍h ē sán-seng bōe thàu-kng ê hûn. Nā-sī tú-tio̍h chi̍t-kóa chōng-hóng, to̍h ē sán-seng ū tōa-lia̍p chúi-tih iah-sī peng-tih ê hûn-lok-á. Chit-kóa chúi-tih iah-sī peng-tih sī ùi chheng-khì ê khong-khì cheng-hoat koh lo̍h-lòe. Chit-khoán hûn-lok-á khó-lêng ē tī lûi-hō͘ hū-kūn ê chhoah-lâu khong-khì chhut-hiān. Nā-sī piⁿ-á ū thài-iông-kng kā chiò, to̍h ē chhut-hiān hō͘ lâng te̍k-pia̍t chù-bo̍k ê leng-á-hûn. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ ê leng-á-hûn kan-na chhut-hiān kúi-ā hun-cheng kú niā-niā. Sī jī-khòng-it-jī nî tī Ka-ná-tà Saskatchewan séng Regina chi̍t-ê hong-pō chhut-hiān liáu-āu hip–ê.

[KIP] Saskatchewan síng thinn-tíng ê ling-á-hûn

Hûn-té tang-sî khuànn-khí-lâi ē tshinn-tshiūnn khì-phàu? It-puann-lâi-kóng, hûn-té sī pênn-ê. Tse sī in-uī tâm-sip un-luán ê khong-khì tī peh-sing líng-khiok ê kuè-tîng ē tī ti̍k-pia̍t ê un-tōo gîng tsò tsuí-tih, tse thong-siông sī tī ti̍k-pia̍t ê kuân-tōo hîng-sîng ê. Tsuí-tih kiat lú tuā-lia̍p, to̍h ē sán-sing buē thàu-kng ê hûn. Nā-sī tú-tio̍h tsi̍t-kuá tsōng-hóng, to̍h ē sán-sing ū tuā-lia̍p tsuí-tih iah-sī ping-tih ê hûn-lok-á. Tsit-kuá tsuí-tih iah-sī ping-tih sī uì tshing-khì ê khong-khì tsing-huat koh lo̍h-luè. Tsit-khuán hûn-lok-á khó-lîng ē tī luî-hōo hū-kūn ê tshuah-lâu khong-khì tshut-hiān. Nā-sī pinn-á ū thài-iông-kng kā tsiò, to̍h ē tshut-hiān hōo lâng ti̍k-pia̍t tsù-bo̍k ê ling-á-hûn. Tsit-tiunn siòng-phìnn ê ling-á-hûn kan-na tshut-hiān kuí-ā hun-tsing kú niā-niā. Sī jī-khòng-it-jī nî tī Ka-ná-tà Saskatchewan síng Regina tsi̍t-ê hong-pō tshut-hiān liáu-āu hip–ê.

[English] Mammatus Clouds over Saskatchewan

When do cloud bottoms appear like bubbles? Normally, cloud bottoms are flat. This is because moist warm air that rises and cools will condense into water droplets at a specific temperature, which usually corresponds to a very specific height. As water droplets grow, an opaque cloud forms. Under some conditions, however, cloud pockets can develop that contain large droplets of water or ice that fall into clear air as they evaporate. Such pockets may occur in turbulent air near a thunderstorm. Resulting mammatus clouds can appear especially dramatic if sunlit from the side. The mammatus clouds pictured here, lasting only a few minutes, were photographed over Regina, Saskatchewan, Canada, just after a storm in 2012.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【奶仔雲】leng-á-hûn/ling-á-hûn/乳狀雲/mammatus clouds
  • 【雲橐仔】hûn-lok-á/hûn-lok-á/雲袋/cloud pockets

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:太空 ê 火 明仔載 ê 圖:美麗 ê 三裂星雲