Tī 下底 ê 英仙座流星

Page(/daily/2021/08/20210808.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 下底 ê 英仙座流星

Tī 地球 ê 人通常是攑頭看流星雨。 毋閣太空人 Ron Garan tī 2011 年 8 月 13 翕 ê 這張 出眾 ê 相片,是 àⁿ-頭看 ê 英仙座流星。 Ùi Ron Garan tī 海拔 380 公里懸 ê 踅地 國際太空站 面頂 ê 視角 來看,英仙座流星 ê 光巡是 tī 下底。 In 是 ùi Swift-Tuttle 彗星落落來、掃過 ê 塗粉,去予加溫 燒出白光 ê 結果。 這寡 發光 ê 彗星塗粉 粒,用一秒鐘 60 公里緊 ê 速度,迵過地球面頂 100 公里懸、厚厚 ê 大氣層。 Tī 這幅圖內底,流星閃光 to̍h tī 中央倚正爿,tī 地球發光邊界弧 kah 青光 氣輝 層 ê 下底,拄仔好 tī 足光 ê 大角星 下跤。 你有想欲 攑頭看 流星雨無? 你足好運 ê! 2021 年 英仙座流星雨 變上濟 ê 時陣,to̍h tī 這禮拜。 今年 to̍h 算是 足暗 ê 流星,嘛會當 tī 晴和 ê 夜空下,踮烏暗 ê 所在看著。 因為月娘無-tī–lih。

[POJ] Tī ē-té ê Eng-sian-chō liû-chhiⁿ

Tī Tē-kiû ê lâng thong-siông sī gia̍h-thâu khòaⁿ liû-chhiⁿ-hō͘. M̄-koh thài-khong-jîn Ron Garan tī jī-khòng-it-it nî poeh goe̍h cha̍p-saⁿ hip–ê chit-tiuⁿ chhut-chiòng ê siòng-phìⁿ, sī àⁿ-thâu khòaⁿ ê Eng-sian-chō liû-chhiⁿ. Ùi Ron Garan tī hái-poa̍t saⁿ-pah-poeh-cha̍p kong-lí koân ê se̍h-tē Kok-chè-thài-khong-chām bīn-téng ê sī-kak lâi khòaⁿ, Eng-sian-chō liû-chhiⁿ ê kng-sûn sī tī ē-té. In sī ùi Swift-Tuttle hūi-chhiⁿ lak-lo̍h-lâi, sàu–kòe ê thô͘-hún, khì hō͘ ka-ūn sio-chhut pe̍h-kng ê kiat-kó. Chit-kóa hoat-kng ê hūi-chhiⁿ thô͘-hún-lia̍p, iōng chi̍t-bió-cheng la̍k-cha̍p kong-lí kín ê sok-tō͘, thàng-kòe Tē-kiû bīn-téng chi̍t-pah kong-lí koân, kāu-kāu ê tōa-khì-chân. Tī chit-pak-tô͘ lāi-té, liû-chhiⁿ siám-kng to̍h tī tiong-ng óa chiàⁿ-pêng, tī Tē-kiû hoat-kng pian-kài-hô͘ kah chheⁿ-kng khì-hui ê ē-té, tú-á-hó tī chiok-kng ê Tōa-kak-chhiⁿ ē-kha. Lí ū siūⁿ-beh gia̍h-thâu khòaⁿ liû-chhiⁿ-hō͘ bô? Lí chiok hó-ūn ê! jī-khòng-jī-it nî Eng-sian-chō liû-chhiⁿ-hō͘ piàn siōng-chōe ê sî-chūn, to̍h tī chit-lé-pài. Kin-nî to̍h-sǹg-sī chiok-àm ê liû-chhiⁿ, mā ē-tàng tī chêng-hô ê iā-khong hā, tiám o͘-àm ê só͘-chāi khòaⁿ-tio̍h. In-ūi goe̍h-niû bô-tī–lih.

[KIP] Tī ē-té ê Ing-sian-tsō liû-tshinn

Tī Tē-kiû ê lâng thong-siông sī gia̍h-thâu khuànn liû-tshinn-hōo. M̄-koh thài-khong-jîn Ron Garan tī jī-khòng-it-it nî pueh gue̍h tsa̍p-sann hip–ê tsit-tiunn tshut-tsiòng ê siòng-phìnn, sī ànn-thâu khuànn ê Ing-sian-tsō liû-tshinn. Uì Ron Garan tī hái-pua̍t sann-pah-pueh-tsa̍p kong-lí kuân ê se̍h-tē Kok-tsè-thài-khong-tsām bīn-tíng ê sī-kak lâi khuànn, Ing-sian-tsō liû-tshinn ê kng-sûn sī tī ē-té. In sī uì Swift-Tuttle huī-tshinn lak-lo̍h-lâi, sàu–kuè ê thôo-hún, khì hōo ka-ūn sio-tshut pe̍h-kng ê kiat-kó. Tsit-kuá huat-kng ê huī-tshinn thôo-hún-lia̍p, iōng tsi̍t-bió-tsing la̍k-tsa̍p kong-lí kín ê sok-tōo, thàng-kuè Tē-kiû bīn-tíng tsi̍t-pah kong-lí kuân, kāu-kāu ê tuā-khì-tsân. Tī tsit-pak-tôo lāi-té, liû-tshinn siám-kng to̍h tī tiong-ng uá tsiànn-pîng, tī Tē-kiû huat-kng pian-kài-hôo kah tshenn-kng khì-hui ê ē-té, tú-á-hó tī tsiok-kng ê Tuā-kak-tshinn ē-kha. Lí ū siūnn-beh gia̍h-thâu khuànn liû-tshinn-hōo bô? Lí tsiok hó-ūn ê! jī-khòng-jī-it nî Ing-sian-tsō liû-tshinn-hōo piàn siōng-tsuē ê sî-tsūn, to̍h tī tsit-lé-pài. Kin-nî to̍h-sǹg-sī tsiok-àm ê liû-tshinn, mā ē-tàng tī tsîng-hô ê iā-khong hā, tiám oo-àm ê sóo-tsāi khuànn-tio̍h. In-uī gue̍h-niû bô-tī–lih.

[English] A Perseid Below

Earthlings typically watch meteor showers by looking up. But this remarkable view, captured on August 13, 2011 by astronaut Ron Garan, caught a Perseid meteor by looking down. From Garan’s perspective onboard the International Space Station orbiting at an altitude of about 380 kilometers, the Perseid meteors streak below, swept up dust left from comet Swift-Tuttle heated to incandescence. The glowing comet dust grains are traveling at about 60 kilometers per second through the denser atmosphere around 100 kilometers above Earth’s surface. In this case, the foreshortened meteor flash is right of frame center, below the curving limb of the Earth and a layer of greenish airglow, just below bright star Arcturus. Want to look up at a meteor shower? You’re in luck, as the 2021 Perseids meteor shower peaks this week. This year, even relatively faint meteors should be visible through clear skies from a dark location as the bright Moon will mostly absent.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【英仙座】Eng-sian-chō/Ing-sian-tsō/英仙座/Perseid
  • 【流星雨】liû-chhiⁿ-hō͘/liû-tshinn-hōo/流星雨/meteor showers
  • 【海拔】hái-poa̍t/hái-pua̍t/海拔/altitude
  • 【國際太空站】Kok-chè-thài-khong-chām/Kok-tsè-thài-khong-tsām/國際太空站/International Space Station
  • 【大角星】Tōa-kak-chhiⁿ/Tuā-kak-tshinn/大角星/Arcturus
  • 【氣輝】khì-hui/khì-hui/氣輝/airglow

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Jezero 隕石坑:3D ê 山龍 明仔載 ê 圖:英仙座 kah 無去 ê 流星