Jezero 隕石坑:3D ê 山龍

Page(/daily/2021/08/20210807)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Jezero 隕石坑:3D ê 山龍

Kā 你 ê 3D 目鏡提來,踮火星表面徙動看覓咧。 這个 3D 彩色影像是 tī 7 月 24,火星獨創號直升機第十改 tī 這粒紅色行星面頂飛 ê 時陣翕 ê。 獨創號 ê 彩色 kha-mé-lah 翕兩張影像。 兩張攏是 tī 12 公尺懸 ê 所在翕 ê,毋閣有小可仔搝開幾若公尺來提供立體視覺。 這是提來建構彩色浮雕 ê 技術。 獨創號 ê 立體影像是火星 毅力號 探測車科學團隊要求欲做 ê。 團隊想欲 tī 毅力號第一改 ê 科學活動期間到 Jezero 隕石坑內底 ê 山龍 參觀

[POJ] Jezero Ún-se̍k-kheⁿ: Saⁿ-D ê soaⁿ-lêng

Kā lí ê saⁿ-D ba̍k-kiàⁿ the̍h–lâi, tiám Hóe-chhiⁿ piáu-bīn sóa-tāng khòaⁿ-māi leh. Chi̍t-ê saⁿ-D chhái-sek iáⁿ-siōng sī tī chhit goe̍h jī-sì, Hóe-chhiⁿ To̍k-chhòng-hō ti̍t-seng-ki tē-cha̍p-kái tī chi̍t-lia̍p âng-sek kiâⁿ-chhiⁿ bīn-téng poe ê sî-chūn hip–ê. To̍k-chhòng-hō ê chhái-sek kha-mé-lah hip nn̄g-tiuⁿ iáⁿ-siōng. Nn̄g-tiuⁿ lóng sī tī cha̍p-jī kong-chhioh koân ê só͘-chāi hip ê, m̄-koh ū sió-khóa-á giú-khui kúi-ā kong-chhioh lâi the̍h-kiong li̍p-thé sī-kak. Che sī the̍h-lâi kiàn-kò͘ chhái-sek phû-tiau ê ki-su̍t. To̍k-chhòng-hō ê li̍p-thé iáⁿ-siōng sī Hóe-chhiⁿ Gē-le̍k-hō thàm-chhek-chhia kho-ha̍k thoân-tūi iau-kiû beh chò–ê. Thoân-tūi siūⁿ-beh tī Gē-le̍k-hō tē-it-kái ê kho-ha̍k oa̍h-tāng kî-kan kàu Jezero ún-se̍k-kheⁿ lāi-té ê soaⁿ-lêng chham-koan.

[KIP] Jezero Ún-si̍k-khenn: Sann-D ê suann-lîng

Kā lí ê sann-D ba̍k-kiànn the̍h–lâi, tiám Hué-tshinn piáu-bīn suá-tāng khuànn-māi leh. Tsi̍t-ê sann-D tshái-sik iánn-siōng sī tī tshit gue̍h jī-sì, Hué-tshinn To̍k-tshòng-hō ti̍t-sing-ki tē-tsa̍p-kái tī tsi̍t-lia̍p âng-sik kiânn-tshinn bīn-tíng pue ê sî-tsūn hip–ê. To̍k-tshòng-hō ê tshái-sik kha-mé-lah hip nn̄g-tiunn iánn-siōng. Nn̄g-tiunn lóng sī tī tsa̍p-jī kong-tshioh kuân ê sóo-tsāi hip ê, m̄-koh ū sió-khuá-á giú-khui kuí-ā kong-tshioh lâi the̍h-kiong li̍p-thé sī-kak. Tse sī the̍h-lâi kiàn-kòo tshái-sik phû-tiau ê ki-su̍t. To̍k-tshòng-hō ê li̍p-thé iánn-siōng sī Hué-tshinn Gē-li̍k-hō thàm-tshik-tshia kho-ha̍k thuân-tuī iau-kiû beh tsò–ê. Thuân-tuī siūnn-beh tī Gē-li̍k-hō tē-it-kái ê kho-ha̍k ua̍h-tāng kî-kan kàu Jezero ún-si̍k-khenn lāi-té ê suann-lîng tsham-kuan.

[English] Jezero Crater: Raised Ridges in 3D

Get out your red-blue glasses and hover over the surface of Mars. Taken on July 24, the 3D color view is from the Mars Ingenuity Helicopter’s 10th flight above the Red Planet. Two images from Ingenuity’s color camera, both captured at an altitude of 12 meters (40 feet), but a few meters apart to provide a stereo perspective, were used to construct the color anaglyph. Ingenuity’s stereo images were made at the request of the Mars Perseverance rover science team. The team is considering a visit to these raised ridges on the floor of Jezero Crater during Perseverance’s first science campaign.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【獨創號直升機】To̍k-chhòng-hō ti̍t-seng-ki/To̍k-tshòng-hō ti̍t-sing-ki/獨創號直升機/Ingenuity Helicopter
  • 【毅力號探測車】Gē-le̍k-hō thàm-chhek-chhia/Gē-li̍k-hō thàm-tshik-tshia/毅力號探測車/
  • 【Jezero 隕石坑】Jezero Ún-se̍k-kheⁿ/Jezero Ún-si̍k-khenn/Jezero 隕石坑/Jezero Crater

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:南冕座 ê 恆星 kah 塗粉 明仔載 ê 圖:Tī 下底 ê 英仙座流星