Fleming 三角精靈

Page(/daily/2021/07/20210727)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Fleming 三角精靈

伊 ê 外形看起來亂糟糟。 這个交纏 ê 雲絲是 ùi 衝擊波形成 ê 發光氣體。 伊 to̍h tī 地球夜空 ê 天鵝座方向看會著,是 面紗星雲 ê 一部份。 面紗星雲 是大型 ê 超新星殘骸,是大質量恆星死亡爆炸了後,產生 ê 一个脹大 ê 雲。 Ùi 超新星爆炸來 ê 光 應該是 tī 5000 年前 to̍h 行到地球矣。 這个 發光 ê 雲絲 親像是 ùi 邊仔看著床單面頂長長 ê 皺痕。 影像內底清楚看著發紅光 ê 離子化水素原子 kah 發藍光 ê 離子化酸素原子。 面紗星雲 嘛叫做 天鵝環,編號是 NGC 6979,差不多是 月娘 視角 ê 6 倍大。 這个雲煙差不多有 30 光年 長,估計伊到地球 ê 距離是 2400 光年遠。 伊嘛叫做 Pickering 三角形,是 哈佛大學天文台 台長號 ê。 伊閣有一个名,是用發現者 天文學家 Williamina Fleming ê 名 kā 號 ê,to̍h 叫做 Fleming 三角精靈

[POJ] Fleming Saⁿ-kak-cheng-lêng

I ê gōa-hêng khòaⁿ–khí-lâi loān-chau-chau. Chi̍t-ê kau-tîⁿ ê hûn-si sī ùi chhiong-kek-phō hêng-sêng ê hoat-kng khì-thé. I to̍h tī Tē-kiû iā-khong ê Thian-gô-chō hong-hiòng khòaⁿ-ē-tio̍h, sī Bīn-se seng-hûn ê chi̍t-pō͘-hūn. Bīn-se seng-hûn sī tōa-hêng ê chhiau-sin-seng chân-hâi, sī tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ sí-bông po̍k-chà liáu-āu, sán-seng ê chi̍t-ê tiùⁿ-tōa ê hûn. Ùi chhiau-sin-seng po̍k-chà lâi–ê kng eng-kai sī tī gō͘-chheng nî-chêng to̍h kiâⁿ-kàu Tē-kiû ah. Chit-ê hoat-kng ê hûn-si chhiⁿ-chhiūⁿ sī ùi piⁿ-á khòaⁿ-tio̍h chhn̂g-toaⁿ bīn-téng tn̂g-tn̂g-ê jiâu-hûn. Iáⁿ-siōng lāi-té chheng-chhó͘ khòaⁿ-tio̍h hoat âng-kng ê lî-chú-hòa chúi-sò͘ goân-chú kah hoat nâ-kng ê lî-chú-hòa sng-sò͘ goân-chú. Bīn-se seng-hûn mā kiò-chò Thian-gô-khoân, pian-hō sī NGC lio̍k-kiú-chhit-kiú, chha-put-to sī goe̍h-niû sī-kak ê la̍k-pōe tōa. Chit-ê hûn-ian chha-put-to ū saⁿ-cha̍p kng-nî tn̂g, kó͘-kè i kàu Tē-kiû ê kū-lî sī nn̄g-chheng-sì-pah kng-nî hn̄g. I mā kiò-chò Pickering saⁿ-kak-hêng, sī Ha-hu̍t tāi-ha̍k thian-bûn-tâi tâi-tiúⁿ hō ê. I koh-ū chi̍t-ê miâ, sī iōng hoat-hiān-chiá thian-bûn-ha̍k-ka Williamina Fleming ê miâ kā hō ê, to̍h kiò-chò Fleming Saⁿ-kak-cheng-lêng.

[KIP] Fleming Sann-kak-tsing-lîng

I ê guā-hîng khuànn-khí-lâi luān-tsau-tsau. Tsi̍t-ê kau-tînn ê hûn-si sī uì tshiong-kik-phō hîng-sîng ê huat-kng khì-thé. I to̍h tī Tē-kiû iā-khong ê Thian-gô-tsō hong-hiòng khuànn-ē-tio̍h, sī Bīn-se sing-hûn ê tsi̍t-pōo-hūn. Bīn-se sing-hûn sī tuā-hîng ê tshiau-sin-sing tsân-hâi, sī tuā-tsit-liōng hîng-tshinn sí-bông po̍k-tsà liáu-āu, sán-sing ê tsi̍t-ê tiùnn-tuā ê hûn. Uì tshiau-sin-sing po̍k-tsà lâi–ê kng ing-kai sī tī gōo-tshing nî-tsîng to̍h kiânn-kàu Tē-kiû ah. Tsit-ê huat-kng ê hûn-si tshinn-tshiūnn sī uì pinn-á khuànn-tio̍h tshn̂g-tuann bīn-tíng tn̂g-tn̂g-ê jiâu-hûn. Iánn-siōng lāi-té tshing-tshóo khuànn-tio̍h huat âng-kng ê lî-tsú-huà tsuí-sòo guân-tsú kah huat nâ-kng ê lî-tsú-huà sng-sòo guân-tsú. Bīn-se sing-hûn mā kiò-tsò Thian-gô-khuân, pian-hō sī NGC lio̍k-kiú-tshit-kiú, tsha-put-to sī gue̍h-niû sī-kak ê la̍k-puē tuā. Tsit-ê hûn-ian tsha-put-to ū sann-tsa̍p kng-nî tn̂g, kóo-kè i kàu Tē-kiû ê kū-lî sī nn̄g-tshing-sì-pah kng-nî hn̄g. I mā kiò-tsò Pickering sann-kak-hîng, sī Ha-hu̍t tāi-ha̍k thian-bûn-tâi tâi-tiúnn hō ê. I koh-ū tsi̍t-ê miâ, sī iōng huat-hiān-tsiá thian-bûn-ha̍k-ka Williamina Fleming ê miâ kā hō ê, to̍h kiò-tsò Fleming Sann-kak-tsing-lîng.

[English] Fleming’s Triangular Wisp

Chaotic in appearance, these tangled filaments of shocked, glowing gas are spread across planet Earth’s sky toward the constellation of Cygnus as part of the Veil Nebula. The Veil Nebula itself is a large supernova remnant, an expanding cloud born of the death explosion of a massive star. Light from the original supernova explosion likely reached Earth over 5,000 years ago. The glowing filaments are really more like long ripples in a sheet seen almost edge on, remarkably well separated into the glow of ionized hydrogen atoms shown in red and oxygen in blue hues. Also known as the Cygnus Loop and cataloged as NGC 6979, the Veil Nebula now spans about 6 times the diameter of the full Moon. The length of the wisp corresponds to about 30 light years, given its estimated distance of 2,400 light years. Often identified as Pickering’s Triangle for a director of Harvard College Observatory, it is also named for its discoverer, astronomer Williamina Fleming, as Fleming’s Triangular Wisp.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Fleming 三角精靈】Fleming Saⁿ-kak-cheng-lêng/Fleming Sann-kak-tsing-lîng/弗萊明三角精靈/Fleming’s Triangular Wisp
  • 【天鵝座】Thian-gô-chō/Thian-gô-tsō/天鵝座/the constellation of Cygnus
  • 【面紗星雲】Bīn-se seng-hûn/Bīn-se sing-hûn/面紗星雲/Veil Nebula
  • 【超新星爆炸】chhiau-sin-seng po̍k-chà/tshiau-sin-sing tsân-hâi/超新星爆炸/supernova explosion
  • 【超新星殘骸】chhiau-sin-seng chân-hâi/tshiau-sin-sing tsân-hâi/超新星殘骸/supernova remnant
  • 【天鵝環】Thian-gô-khoân/Thian-gô-khuân/天鵝環/Cygnus Loop

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:CG4:破去 ê 彗星雲球 明仔載 ê 圖:環星系 AM 0644-741