NGC 7814:有超新星 ê 細頂草帽仔星系

Page(/daily/2021/07/20210722)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 7814:有超新星 ê 細頂草帽仔星系

Kā 你 ê 望遠鏡 tùi 飛足懸 ê 飛馬座 看,你會當看著咱這个 寬闊銀河系 ê 恆星 kah 遙遠 ê 星系。 NGC 7814 to̍h tī 這幅美麗視場 ê 中央,伊 ê 視角 差不多 kah 月娘 平闊NGC 7814 有當時仔嘛叫做細頂草帽仔星系,因為伊 kah 另外一个較有名 ê M104,草帽仔星系 足成 ê。 草帽仔星系 kah 細頂草帽仔星系攏是側向 ê 捲螺仔星系。 In 攏有寬闊 ê 銀暈 kah 銀核,毋閣 in ê 外形攏去予 in ê 薄星系盤 kah 足狹 ê 塗粉帶分做兩爿。 實際上,NGC 7814 離咱 4000 萬光年遠,伊差不多有 6 萬光年闊。 這个 細頂草帽仔星系,kah 彼个較有名 ê 草帽仔星系差不多平大。 伊看起來較細較暗,只是因為伊較遠爾爾。 這个 tī 7 月 17 翕著 ê 望遠鏡影像,有一个新發現 ê 超新星,to̍h tī 銀核 ê 倒爿。 伊 去予編做 SN 2021rhu,是 Ia 型 ê 超新星,會使用來校正 宇宙 距離 ê 大細

[POJ] NGC chhit-pat-it-sù: Ū Chhiau-sin-seng ê Sè-téng Chháu-bō-á seng-hē

Kā lí ê bōng-oán-kiàⁿ tùi phoe chiok koân ê Hui-má-chō khòaⁿ, lí ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chit-ê khoan-khoah Gîn-hô-hē ê hêng-chhiⁿ kah iâu-oán ê seng-hē. NGC chhit-pat-it-sù to̍h tī chit-pak bí-lē sī-tiûⁿ ê tiong-ng, i ê sī-kak chha-put-to kah goe̍h-niû pêⁿ-khoah. NGC chhit-pat-it-sù ū-tang-sî-á mā kiò-chò Sè-téng Chháu-bō-á seng-hē, in-ūi i kah lēng-gōa chi̍t-ê khah ū-miâ ê M-it-khòng-sù, Chháu-bō-á seng-hē chiok-sêng ê. Chháu-bō-á seng-hē kah Sè-téng Chháu-bō-á seng-hē lóng-sī chhek-hiòng ê kńg-lê-á seng-hē. In lóng-ū khoan-khoah ê gîn-n̄g kah gîn-he̍k, m̄-koh in ê gōa-hêng lóng khì hō͘ in ê po̍h seng-hē-pôaⁿ kah chiok-e̍h ê thô͘-hún-tòa pun-chò nn̄g-pêng. Si̍t-chè-siōng, NGC chhit-pat-it-sù lî lán sì-chheng-bān kng-nî hn̄g, i chha-put-to ū la̍k-bān kng-nî khoah. Chit-ê Sè-téng Chháu-bō-á seng-hē, kah hit-ê khah ū-miâ ê Chháu-bō-á seng-hē chha-put-to pêⁿ-tōa. I khòaⁿ–khí-lâi khah-sè khah-àm, chí-sī in-ūi i khah-hn̄g niā-niā. Chit-ê chhit goe̍h cha̍p-chhit hip-tio̍h ê bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng, ū chi̍t-ê sin hoat-hiān ê chhiau-sin-seng, to̍h tī gîn-he̍k ê tò-pêng. I khì hō͘ pian-chò SN jī-khòng-jī-it rhu, sī Ia hêng ê chhāi-sin-seng, ē-sái iōng-lâi kàu-chèng ú-tiū kū-lî ê tōa-sè.

[KIP] NGC tshit-pat-it-sù: Ū Tshiau-sin-sing ê Sè-tíng Tsháu-bō-á sing-hē

Kā lí ê bōng-uán-kiànn tuì phue tsiok kuân ê Hui-má-tsō khuànn, lí ē-tàng khuànn-tio̍h tsit-ê khuan-khuah Gîn-hô-hē ê hîng-tshinn kah iâu-uán ê sing-hē. NGC tshit-pat-it-sù to̍h tī tsit-pak bí-lē sī-tiûnn ê tiong-ng, i ê sī-kak tsha-put-to kah gue̍h-niû pênn-khuah. NGC tshit-pat-it-sù ū-tang-sî-á mā kiò-tsò Sè-tíng Tsháu-bō-á sing-hē, in-uī i kah līng-guā tsi̍t-ê khah ū-miâ ê M-it-khòng-sù, Tsháu-bō-á sing-hē tsiok-sîng ê. Tsháu-bō-á sing-hē kah Sè-tíng Tsháu-bō-á sing-hē lóng-sī tshik-hiòng ê kńg-lê-á sing-hē. In lóng-ū khuan-khuah ê gîn-n̄g kah gîn-hi̍k, m̄-koh in ê guā-hîng lóng khì hōo in ê po̍h sing-hē-puânn kah tsiok-e̍h ê thôo-hún-tuà pun-tsò nn̄g-pîng. Si̍t-tsè-siōng, NGC tshit-pat-it-sù lî lán sì-tshing-bān kng-nî hn̄g, i tsha-put-to ū la̍k-bān kng-nî khuah. Tsit-ê Sè-tíng Tsháu-bō-á sing-hē, kah hit-ê khah ū-miâ ê Tsháu-bō-á sing-hē tsha-put-to pênn-tuā. I khuànn-khí-lâi khah-sè khah-àm, tsí-sī in-uī i khah-hn̄g niā-niā. Tsit-ê tshit gue̍h tsa̍p-tshit hip-tio̍h ê bōng-uán-kiànn iánn-siōng, ū tsi̍t-ê sin huat-hiān ê tshiau-sin-sing, to̍h tī gîn-hi̍k ê tò-pîng. I khì hōo pian-tsò Snn jī-khòng-jī-it rhu, sī Ia hîng ê tshāi-sin-sing, ē-sái iōng-lâi kàu-tsìng ú-tiū kū-lî ê tuā-sè.

[English] NGC 7814: Little Sombrero with Supernova

Point your telescope toward the high flying constellation Pegasus and you can find this expanse of Milky Way stars and distant galaxies. NGC 7814 is centered in the pretty field of view that would almost be covered by a full moon. NGC 7814 is sometimes called the Little Sombrero for its resemblance to the brighter more famous M104, the Sombrero Galaxy. Both Sombrero and Little Sombrero are spiral galaxies seen edge-on, and both have extensive halos and central bulges cut by a thin disk with thinner dust lanes in silhouette. In fact, NGC 7814 is some 40 million light-years away and an estimated 60,000 light-years across. That actually makes the Little Sombrero about the same physical size as its better known namesake, appearing smaller and fainter only because it is farther away. In this telescopic view from July 17, NGC 7814 is hosting a newly discovered supernova, dominant immediately to the left of the galaxy’s core. Cataloged as SN 2021rhu, the stellar explosion has been identified as a Type Ia supernova, useful toward calibrating the distance scale of the universe.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【超新星】chhiau-sin-seng/tshiau-sin-sing/超新星/supernova
 • 【細頂草帽仔星系】Sè-téng Chháu-bō-á seng-hē/Sè-tíng Tsháu-bō-á sing-hē/小闊邊帽星系、小墨西哥帽星系/Little Sombrero
 • 【草帽仔星系】Chháu-bō-á seng-hē/Tsháu-bō-á sing-hē/闊邊帽星系、墨西哥帽星系/Sombrero
 • 【飛馬座】Hui-má-chō/Hui-má-tsō/飛馬座/Pegasus
 • 【側向星系】chhek-hiòng seng-hē/tshik-hiòng sing-hē/側向星系/edge-on galaxy
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【銀暈】gîn-n̄g/gîn-n̄g/銀暈/halo
 • 【銀核】gîn-he̍k/gîn-hi̍k/銀核/core

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:彩色 ê 色光:環形星雲 kah 邊仔 ê 恆星 明仔載 ê 圖:象、夜婆、kah 花枝