Alphonsus kah Arzachel

Page(/daily/2021/07/20210717)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Alphonsus kah Arzachel

Eng-暗,kā 你 ê 望遠鏡提來看 頂月眉。 綴著晨昏線,就是暗暝 kah 日時 交界 ê 烏影線,你可能會揣著兩个足大 ê 隕石坑,敢若是 貓頭鳥 leh kā 你睨。 倒爿 ê Alphonsus kah 正爿 ê Arzachel 是古早時代相碰產生 ê 隕石坑。 In to̍h tī 月球雲海 ê 東北爿。 這个較大 ê Alphonsus ê 直徑有超過 100 公里闊。 隕石坑中央有 1.5 公里懸 ê 山頭。 低角度 ê 太陽 kā 山頭明亮 ê 太陽光 kah 烏影照甲閣較明顯。 為著欲揣著適合阿波羅太空船 ê 登月地點,游騎兵 9 號 太空船 tī 1965 年欲落-lǒe 隕石坑中央山頭 ê 東北爿(倒爿)進前,to̍h 先 kā Alphonsus ê 特寫相片送轉來地球。 Tī Alphonsus kah Arzachel 中央 ê Alpetragius,是較細 ê 隕石坑。 伊 ê 下底足深 ê,中央山頭煞傷大。

[POJ] Alphonsus kah Arzachel

Eng-àm, kā lí ê bōng-oán-kiàⁿ the̍h-lâi khòaⁿ téng-goe̍h-bâi. Tòe-tio̍h sîn-hun-sòaⁿ, to̍h-sī àm-mî kah ji̍t–sî kau-kài ê o͘-iáⁿ-sòaⁿ, lí khó-lêng ē chhōe-tio̍h nn̄g-ê chiok-tōa ê ún-se̍k-kheⁿ, ká-ná sī niau-thâu-chiáu leh kā lí gîn. Tò-pêng ê Alphonsus kah chiàⁿ-pêng ê Arzachel sī kó͘-chá-sî-tāi sio-pōng sán-seng ê ún-se̍k-kheⁿ. In to̍h tī Goe̍h-kiû Hûn-hái ê tang-pak-pêng. Chit-ê khah-tōa ê Alphonsus ê ti̍t-kèng ū chhiau-kòe chi̍t-pah kong-lí khoah. Ún-se̍k-kheⁿ tiong-ng ū it-tiám-gō͘ kong-lí koân ê soaⁿ-thâu. Kē kak-tō͘ ê thài-iông kā soaⁿ-thâu bêng-liōng ê thài-iông-kng kah o͘-iáⁿ chiò-kah koh-khah bêng-hián. Ūi-tio̍h beh chhōe-tio̍h sek-ha̍p A-pho-lô thài-khong-chûn ê teng-goe̍h-tē-tiám, Iû-kî-peng kàu hō thài-khong-chûn tī i̍t-kiú-lio̍k-ngó͘ nî beh la̍k-lǒe ún-se̍k-kheⁿ tiong-ng soaⁿ-thâu ê tang-pak-pêng (tò-pêng) chìn-chêng, to̍h seng kā Alphonsus ê te̍k-siá siòng-phìⁿ sàng tńg-lâi Tē-kiû. Tī Alphonsus kah Arzachel tiong-ng ê Alpetragius, sī khah-sè ê ún-se̍k-kheⁿ. I ê ē-té chiok-chhim ê, tiong-ng soaⁿ-thâu soah siūⁿ-tōa.

[KIP] Alphonsus kah Arzatsel

Ing-àm, kā lí ê bōng-uán-kiànn the̍h-lâi khuànn tíng-gue̍h-bâi. Tuè-tio̍h sîn-hun-suànn, to̍h-sī àm-mî kah ji̍t–sî kau-kài ê oo-iánn-suànn, lí khó-lîng ē tshuē-tio̍h nn̄g-ê tsiok-tuā ê ún-si̍k-khenn, ká-ná sī niau-thâu-tsiáu leh kā lí gîn. Tò-pîng ê Alphonsus kah tsiànn-pîng ê Arzatsel sī kóo-tsá-sî-tāi sio-pōng sán-sing ê ún-si̍k-khenn. In to̍h tī Gue̍h-kiû Hûn-hái ê tang-pak-pîng. Tsit-ê khah-tuā ê Alphonsus ê ti̍t-kìng ū tshiau-kuè tsi̍t-pah kong-lí khuah. Ún-si̍k-khenn tiong-ng ū it-tiám-gōo kong-lí kuân ê suann-thâu. Kē kak-tōo ê thài-iông kā suann-thâu bîng-liōng ê thài-iông-kng kah oo-iánn tsiò-kah koh-khah bîng-hián. Uī-tio̍h beh tshuē-tio̍h sik-ha̍p A-pho-lô thài-khong-tsûn ê ting-gue̍h-tē-tiám, Iû-kî-ping kàu hō thài-khong-tsûn tī i̍t-kiú-lio̍k-ngóo nî beh la̍k-lǒe ún-si̍k-khenn tiong-ng suann-thâu ê tang-pak-pîng (tò-pîng) tsìn-tsîng, to̍h sing kā Alphonsus ê ti̍k-siá siòng-phìnn sàng tńg-lâi Tē-kiû. Tī Alphonsus kah Arzatsel tiong-ng ê Alpetragius, sī khah-sè ê ún-si̍k-khenn. I ê ē-té tsiok-tshim ê, tiong-ng suann-thâu suah siūnn-tuā.

[English] Alphonsus and Arzachel

Point your telescope at tonight’s first quarter Moon. Along the terminator, the shadow line between night and day, you might find these two large craters staring back at you with an owlish gaze. Alphonsus (left) and Arzachel are ancient impact craters on the north eastern shores of Mare Nubium, the lunar Sea of Clouds. The larger Alphonsus is over 100 kilometers in diameter. A low sun angle highlights the crater’s sharp 1.5 kilometer high central peak in bright sunlight and dark shadow. Scouting for potential Apollo moon landing sites, the Ranger 9 spacecraft returned closeup photographs of Alphonsus before it crashed in the crater just northeast (left) of its central mountain in 1965. Alpetragius, between Alphonsus and Arzachel, is the small crater with the deeply shadowed floor and overly large central peak.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【頂月眉】téng-goe̍h-bâi/tíng-gue̍h-bâi/上弦月/first quarter Moon
  • 【晨昏線】sîn-hun-sòaⁿ/sîn-hun-suànn/晨昏線/terminator line
  • 【月球雲海】Goe̍h-kiû Hûn-hái/Gue̍h-kiû Hûn-hái/月球雲海/Mare Nubium
  • 【隕石坑】ún-se̍k-kheⁿ/ún-si̍k-khenn/隕石坑/crater
  • 【直徑】ti̍t-kèng/ti̍t-kìng/直徑/diameter

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:月光下 ê 愛神 kah 戰神 明仔載 ê 圖:仙女座星系 ê 紫外光影像