M82:有星系風 ê 星爆星系

Page(/daily/2021/07/20210709)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M82:有星系風 ê 星爆星系

M82 是一个有星系風 ê 星爆星系。 實際上,M82 內底爆發 ê 恆星形成運動,有連紲 ê 超新星爆炸 kah 大質量恆星強力 ê 恆星風,才會產生這个巨型噴流。 星系中心區 有星系風 ê 證據,to̍h tī 這个清楚 ê 望遠鏡速翕內底。 這張組合影像 kā 原子氣體 ê 長噴流絲發射光,用紅色色調 kā 強調出來。 星系風內底有一寡氣體,會 幫贊大質量恆星製造 重元素。 這寡重元素,落尾會離開恆星,走入去 星際空間。 M82 是因為 kah 附近 ê 大 星系 M81 倚傷近,才變 kah 遮爾活潑。 伊強烈 ê 恆星形成爆發階段,應該會連紲爆 1 億年左右。 因為 M82 有搝長 ê 外形,才予伊又閣叫做大管薰星雲。 伊 to̍h tī 大熊座 北爿邊仔附近 1200 萬光年遠 ê 所在。

[POJ] M-poeh-cha̍p-jī: Ū seng-hē-hong ê Seng-po̍k-seng-hē

M-poeh-cha̍p-jī sī chi̍t-ê ū seng-hē-hong ê seng-po̍k-seng-hē. Si̍t-chè-siōng, M-poeh-cha̍p-jī lāi-té po̍k-hoat ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng ūn-tōng, ū liân-sòa–ê chhiau-sin-seng po̍k-chà kah tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ kiông-le̍k ê hêng-chhiⁿ-hong, chiah-ē sán-seng chit-ê kū-hêng phùn-liû. Seng-hē tiong-sim-khu ū seng-hē-hong ê chèng-kù, to̍h tī chit-ê chheng-chhó͘ ê bōng-oán-kiàⁿ sok-hip lāi-té. Chit-tiuⁿ cho͘-ha̍p iáⁿ-siōng kā goân-chú khì-thé ê tn̂g phùn-liû-si hoat-siā-kng, iōng âng-sek sek-tiāu kā kiông-tiāu–chhut-lâi. Seng-hē-hong lāi-té ū chi̍t-kóa khì-thé, ē pang-chān tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ chè-chō tāng-goân-sò͘. Chit-kóa tāng-goân-sò͘, lo̍h-bóe ē lī-khui hêng-chhiⁿ, cháu–ji̍p-khì seng-chè-khong-kan. M-poeh-cha̍p-jī sī in-ūi kah hū-kīn ê tōa-seng-hē M-poeh-cha̍p-it óa siūⁿ-kīn, chiah piàn kah chiah-nī oa̍h-phoat. I kiông-lia̍t ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng po̍k-hoat kai-tōaⁿ, èng-kai ē liân-sòa po̍k chi̍t-ek nî chó-iū. In-ūi M-poeh-cha̍p-jī ū giú-tn̄g ê gōa-hêng, chiah hō͘ i iū-koh kiò-chò Tōa-kóng-hun seng-hûn. I to̍h tī Tāi-hîm-chō pak-pêng piⁿ-á hū-kīn chi̍t-chheng-nn̄g-pah-bān kng-nî hn̄g ê só͘-chāi.

[KIP] M-pueh-tsa̍p-jī: Ū sing-hē-hong ê Sing-po̍k-sing-hē

M-pueh-tsa̍p-jī sī tsi̍t-ê ū sing-hē-hong ê sing-po̍k-sing-hē. Si̍t-tsè-siōng, M-pueh-tsa̍p-jī lāi-té po̍k-huat ê hîng-tshinn hîng-sîng ūn-tōng, ū liân-suà–ê tshiau-sin-sing po̍k-tsà kah tuā-tsit-liōng hîng-tshinn kiông-li̍k ê hîng-tshinn-hong, tsiah-ē sán-sing tsit-ê kū-hîng phùn-liû. Sing-hē tiong-sim-khu ū sing-hē-hong ê tsìng-kù, to̍h tī tsit-ê tshing-tshóo ê bōng-uán-kiànn sok-hip lāi-té. Tsit-tiunn tsoo-ha̍p iánn-siōng kā guân-tsú khì-thé ê tn̂g phùn-liû-si huat-siā-kng, iōng âng-sik sik-tiāu kā kiông-tiāu–tshut-lâi. Sing-hē-hong lāi-té ū tsi̍t-kuá khì-thé, ē pang-tsān tuā-tsit-liōng hîng-tshinn tsè-tsō tāng-guân-sòo. Tsit-kuá tāng-guân-sòo, lo̍h-bué ē lī-khui hîng-tshinn, tsáu–ji̍p-khì sing-tsè-khong-kan. M-pueh-tsa̍p-jī sī in-uī kah hū-kīn ê tuā-sing-hē M-pueh-tsa̍p-it uá siūnn-kīn, tsiah piàn kah tsiah-nī ua̍h-phuat. I kiông-lia̍t ê hîng-tshinn hîng-sîng po̍k-huat kai-tuānn, ìng-kai ē liân-suà po̍k tsi̍t-ik nî tsó-iū. In-uī M-pueh-tsa̍p-jī ū giú-tn̄g ê guā-hîng, tsiah hōo i iū-koh kiò-tsò Tuā-kóng-hun sing-hûn. I to̍h tī Tāi-hîm-tsō pak-pîng pinn-á hū-kīn tsi̍t-tshing-nn̄g-pah-bān kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi.

[English] M82: Starburst Galaxy with a Superwind

M82 is a starburst galaxy with a superwind. In fact, through ensuing supernova explosions and powerful winds from massive stars, the burst of star formation in M82 is driving a prodigious outflow. Evidence for the superwind from the galaxy’s central regions is clear in sharp telescopic snapshot. The composite image highlights emission from long outflow filaments of atomic hydrogen gas in reddish hues. Some of the gas in the superwind, enriched in heavy elements forged in the massive stars, will eventually escape into intergalactic space. Triggered by a close encounter with nearby large galaxy M81, the furious burst of star formation in M82 should last about 100 million years or so. Also known as the Cigar Galaxy for its elongated visual appearance, M82 is 12 million light-years distant near the northern boundary of Ursa Major.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【星系風】seng-hē-hong/sing-hē-hong/星系風/superwind
 • 【星爆星系】seng-po̍k-seng-hē/sing-po̍k-sing-hē/星爆星系/starburst
 • 【超新星爆炸】chhiau-sin-seng po̍k-chà/tshiau-sin-sing po̍k-tsà/超新星爆炸/supernova explosion
 • 【恆星風】hêng-chhiⁿ-hong/hîng-tshinn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【速翕】sok-hip/sok-hip/快照/snapshot
 • 【噴流絲】phùn-liû-si/phùn-liû-si/噴流絲/outflow filament
 • 【重元素】tāng-goân-sò͘/tāng-guân-sòo/重元素/heavy element
 • 【星際空間】seng-chè-khong-kan/sing-tsè-khong-kan/星際空間/intergalactic space
 • 【恆星形成運動】hêng-chhiⁿ hêng-sêng ūn-tōng/hîng-tshinn hîng-sîng ūn-tōng/恆星形成活動/star formation activity
 • 【大管薰星雲】Tōa-kóng-hun seng-hûn/Tuā-kóng-hun sing-hûn/雪茄星雲/Cigar Galaxy
 • 【大熊座】Tāi-hîm-chō/Tāi-hîm-tsō/大熊座/Ursa Major

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Ùi 近日點 kàu 遠日點 明仔載 ê 圖:水星 kah Da Vinci ê 光