IC 4592:藍色馬頭反射星雲

Page(/daily/2021/07/20210705)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] IC 4592:藍色馬頭反射星雲

你敢有看著馬頭? 毋閣你看著 ê 毋是 tī 獵戶座 內底彼个有名 ê 馬頭星雲,是一个閣較暗 ê 星雲。 愛用閣較深 ê 顯像才會當看著 咱熟似 ê 形式這幅圖 內底 ê 分子雲複合體 ê 主要部份是一个 反射星雲,伊 ê 編號是 IC 4592。 反射星雲實際上是 ùi 足幼 ê 塗粉 組成 ê。 一般來講 in 是有較暗,毋閣 in 看起來嘛有較藍。 這是反射附近較高能恆星發出 ê 可見光。 Tī 這幅圖內底,發射光主要 ê 來源是 tī ê 一粒恆星。 這粒恆星是 天蠍座 Nu 星群 ê 一部份,是蠍仔星座(天蠍座)內底足光 ê 恆星系統內底 ê 其中一粒。 你閣會當看著第二 反射星雲是 IC 4601,伊 to̍h tī 這幅圖中央倚正爿彼兩粒恆星 ê 外圍。

[POJ] IC sù-ngó͘-kiú-jī: Nâ-sek Bé-thâu hoán-siā-seng-hûn

Lí kám-ū khòaⁿ-tio̍h bé-thâu? M̄-koh lí khòaⁿ-tio̍h ê m̄-sī tī La̍h-hō͘-chō lāi-té hit-ê ū-miâ ê Bé-thâu seng-hûn, sī chi̍t-ê koh-khah àm ê seng-hûn. Ài iōng koh-khah chhim ê hián-siōng chiah ē-tàng khòaⁿ-tio̍h lán se̍k-sāi ê hêng-sek. Chit-pak-tô͘ lāi-té ê hun-chú-hûn ho̍k-ha̍p-thé ê chú-iàu pō͘-hūn sī chi̍t-ê hoat-siā-seng-hûn, i ê pian-hō sī IC-sù-ngó͘-kiú-jī. Hoán-siā-seng-hûn si̍t-chè-siōng sī ùi chiok-iù ê thô͘-hún cho͘-sêng ê. It-poaⁿ lâi-kóng in sī ū khah-àm, m̄-koh in khòaⁿ–khí-lâi mā ū khah-nâ. Che sī hoán-siā hū-kīn khah ko-lêng hêng-chhiⁿ hoat–chhut-ê khó-kiàn-kng. Tī chit-pak-tô͘ lāi-té, hoat-siā-kng chú-iàu ê lâi-goân sī tī bé-gán ê chi̍t-lia̍p hêng-chhiⁿ. Chit-lia̍p hêng-chhiⁿ sī Thian-giat-chō Nu seng-kûn ê chi̍t-pō͘-hūn, sī Giat-á-seng-chè (Thian-giat-chō) lāi-té chiok-kng ê hêng-chhiⁿ hē-thóng lāi-té ê kî-tiong chi̍t-lia̍p. Lí koh ē-tàng khòaⁿ-tio̍h tē-jī hoán-siā seng-hûn sī IC sù-lio̍k-khòng-it, i to̍h tī chit-pak-tô͘ tiong-ng óa chiàⁿ-pêng hit nn̄g-lia̍p hêng-chhiⁿ ê gōa-ûi.

[KIP] IC sù-ngóo-kiú-jī: Nâ-sik Bé-thâu huán-siā-sing-hûn

Lí kám-ū khuànn-tio̍h bé-thâu? M̄-koh lí khuànn-tio̍h ê m̄-sī tī La̍h-hōo-tsō lāi-té hit-ê ū-miâ ê Bé-thâu sing-hûn, sī tsi̍t-ê koh-khah àm ê sing-hûn. Ài iōng koh-khah tshim ê hián-siōng tsiah ē-tàng khuànn-tio̍h lán si̍k-sāi ê hîng-sik. Tsit-pak-tôo lāi-té ê hun-tsú-hûn ho̍k-ha̍p-thé ê tsú-iàu pōo-hūn sī tsi̍t-ê huat-siā-sing-hûn, i ê pian-hō sī IC-sù-ngóo-kiú-jī. Huán-siā-sing-hûn si̍t-tsè-siōng sī uì tsiok-iù ê thôo-hún tsoo-sîng ê. It-puann lâi-kóng in sī ū khah-àm, m̄-koh in khuànn–khí-lâi mā ū khah-nâ. Tse sī huán-siā hū-kīn khah ko-lîng hîng-tshinn huat–tshut-ê khó-kiàn-kng. Tī tsit-pak-tôo lāi-té, huat-siā-kng tsú-iàu ê lâi-guân sī tī bé-gán ê tsi̍t-lia̍p hîng-tshinn. Tsit-lia̍p hîng-tshinn sī Thian-giat-tsō Nu sing-kûn ê tsi̍t-pōo-hūn, sī Giat-á-sing-tsè (Thian-giat-tsō) lāi-té tsiok-kng ê hîng-tshinn hē-thóng lāi-té ê kî-tiong tsi̍t-lia̍p. Lí koh ē-tàng khuànn-tio̍h tē-jī huán-siā sing-hûn sī IC sù-lio̍k-khòng-it, i to̍h tī tsit-pak-tôo tiong-ng uá tsiànn-pîng hit nn̄g-lia̍p hîng-tshinn ê guā-uî.

[English] IC 4592: The Blue Horsehead Reflection Nebula

Do you see the horse’s head? What you are seeing is not the famous Horsehead nebula toward Orion but rather a fainter nebula that only takes on a familiar form with deeper imaging. The main part of the here imaged molecular cloud complex is a reflection nebula cataloged as IC 4592. Reflection nebulas are actually made up of very fine dust that normally appears dark but can look quite blue when reflecting the visible light of energetic nearby stars. In this case, the source of much of the reflected light is a star at the eye of the horse. That star is part of Nu Scorpii, one of the brighter star systems toward the constellation of the Scorpion (Scorpius). A second reflection nebula dubbed IC 4601 is visible surrounding two stars to the right of the image center.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【馬頭星雲】Bé-thâu seng-hûn/Bé-thâu sing-hûn/馬頭星雲/Horsehead nebula
  • 【獵戶座】La̍h-hō͘-chō/La̍h-hōo-tsō/獵戶座/Orion
  • 【分子雲複合體】hun-chú-hûn ho̍k-ha̍p-thé/hun-tsú-hûn ho̍k-ha̍p-thé/分子雲複合體/molecular cloud complex
  • 【天蠍座 Nu 星群】Thian-giat-chō Nu seng-kûn/Thian-giat-tsō Nu sing-kûn/天蠍座 Nu/Nu Scorpii
  • 【天蠍座】Thian-giat-chō/Thian-giat-tsō/天蠍座/the constellation of the Scorpion
  • 【蠍仔】giat-á/giat-á/蠍子/Scorpius
  • 【反射星雲】hoán-siā-seng-hûn/huán-siā-sing-hûn/反射星雲/reflection nebula

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:火星 ê 人面 明仔載 ê 圖:土星 kah 伊 ê 六粒衛星