AR2835:色球層內底 ê 島嶼

Page(/daily/2021/07/20210702)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] AR2835:色球層內底 ê 島嶼

太陽表面足光 ê 彼層是 色球層,內底 ê 太陽烏子 kah 行星欲平大。 太陽烏子 to̍h tī 高溫發光 ê 電漿 海內底泅,tī 有磁場 ê 所在停落來,是電漿海內底 ê 烏暗 島嶼。 Tī 太陽活跳區內底揣著 ê 太陽烏子看起來有較暗。 這是因為 in ê 溫度小可仔較低,干焦 4000 K 爾爾。 Tī in 邊仔 ê 太陽表面溫度是有 6000 K。 這陣太陽烏子 to̍h tī 活跳區 AR2835 內底。 上大 ê 活跳區 AR2835 這馬 當-leh 行過太陽表面。 這个景色 to̍h tī 七月 1 號用望遠鏡翕著伊 ê 特寫。 這个視場有 15 萬公里闊,比地球直徑閣較大。 太陽活跳區 有足強 ê 磁場,一般攏是表示遐有太陽閃焰 kah 日冕 ê 噴出物,kah 會影響 地球 附近 太空氣候 ê 太陽風暴。

[POJ] AR-jī-pat-sam-ngó͘: Sek-kiû-chân lāi-té ê tó-sū

Thài-iông piáu-bīn chiok-kng ê hit-chân sī Sek-kiû-chân, lāi-té ê thài-iông o͘-chú kah kiâⁿ-chhiⁿ beh pêⁿ-tōa. Thài-iông o͘-chú to̍h tī ko-un hoat-kng ê tiān-chiuⁿ-hái lāi-té siû, tī ū chû-tiûⁿ ê só͘-chāi thêng–lo̍h-lâi, sī tiān-chiuⁿ-hái lāi-té ê o͘-àm tó-sū. Tī thài-iông oa̍h-thiàu-khu lāi-té chhōe-tio̍h ê thài-iông o͘-chú khòaⁿ–khí-lâi ū khah-àm. Che sī in-ūi in ê un-tō͘ sió-khóa-á khah kē, kan-na sì-chheng K niā-niā. Tī in piⁿ-á ê thài-iông piáu-bīn un-tō͘ sī ū la̍k-chheng K. Chit-tīn thài-iông o͘-chú to̍h tī oa̍h-thiàu-khu AR-jī-pat-sam-ngó͘ lāi-té. Siōng-tōa ê oa̍h-thiàu-khu AR-jī-pat-sam-ngó͘ chit-má tng-leh kiâⁿ-kòe thài-iông piáu-bīn. Chit-ê kéng-sek to̍h tī chhit goe̍h it hō iōng bōng-oán-kiàⁿ hip-tio̍h i ê te̍k-siá. Chit-ê sī-tiûⁿ ū cha̍p-gō͘-bān kong-lí khoah, pí Tē-kiû ti̍t-kèng koh-khah tōa. Thài-iông oa̍h-thiàu-khu ū chiok-kiông ê chû-tiûⁿ, it-poaⁿ sī piáu-sī hia ū thài-iông siám-iām kah ji̍t-bián ê phùn-chhut-bu̍t, kah ē éng-hióng Tē-kiû hū-kīn thài-khong khì-hāu ê thài-iông hong-pō.

[KIP] AR-jī-pat-sam-ngóo: Sik-kiû-tsân lāi-té ê tó-sū

Thài-iông piáu-bīn tsiok-kng ê hit-tsân sī Sik-kiû-tsân, lāi-té ê thài-iông oo-tsú kah kiânn-tshinn beh pênn-tuā. Thài-iông oo-tsú to̍h tī ko-un huat-kng ê tiān-tsiunn-hái lāi-té siû, tī ū tsû-tiûnn ê sóo-tsāi thîng–lo̍h-lâi, sī tiān-tsiunn-hái lāi-té ê oo-àm tó-sū. Tī thài-iông ua̍h-thiàu-khu lāi-té tshuē-tio̍h ê thài-iông oo-tsú khuànn–khí-lâi ū khah-àm. Tse sī in-uī in ê un-tōo sió-khuá-á khah kē, kan-na sì-tshing K niā-niā. Tī in pinn-á ê thài-iông piáu-bīn un-tōo sī ū la̍k-tshing K. Tsit-tīn thài-iông oo-tsú to̍h tī ua̍h-thiàu-khu AR-jī-pat-sam-ngóo lāi-té. Siōng-tuā ê ua̍h-thiàu-khu AR-jī-pat-sam-ngóo tsit-má tng-leh kiânn-kuè thài-iông piáu-bīn. Tsit-ê kíng-sik to̍h tī tshit gue̍h it hō iōng bōng-uán-kiànn hip-tio̍h i ê ti̍k-siá. Tsit-ê sī-tiûnn ū tsa̍p-gōo-bān kong-lí khuah, pí Tē-kiû ti̍t-kìng koh-khah tuā. Thài-iông ua̍h-thiàu-khu ū tsiok-kiông ê tsû-tiûnn, it-puann sī piáu-sī hia ū thài-iông siám-iām kah ji̍t-bián ê phùn-tshut-bu̍t, kah ē íng-hióng Tē-kiû hū-kīn thài-khong khì-hāu ê thài-iông hong-pō.

[English] AR2835: Islands in the Photosphere

Awash in a sea of incandescent plasma and anchored in magnetic fields, sunspots are planet-sized dark islands in the solar photosphere, the bright surface of the Sun. Found in solar active regions, sunspots look dark only because they are slightly cooler though, with temperatures of about 4,000 kelvins compared to 6,000 kelvins for the surrounding solar surface. This group of sunspots lie in active region AR2835. The largest active region now crossing the Sun, AR2835 is captured in this telescopic close-up from July 1 in a field of view that spans about 150,000 kilometers or over ten Earth diameters. With powerful magnetic fields, solar active regions are often responsible for solar flares and coronal mass ejections, storms which affect space weather near planet Earth.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【太陽烏子】thài-iông o͘-chú/thài-iông oo-tsú/太陽黑子/sunspot
 • 【太陽活跳區】thài-iông oa̍h-thiàu-khu/thài-iông ua̍h-thiàu-khu/太陽活躍區/solar active region
 • 【太陽閃焰】thài-iông siám-iām/thài-iông siám-iām/太陽閃焰/solar flare
 • 【色球層】sek-kiû-chân/sik-kiû-tsân/色球層/photosphere
 • 【直徑】ti̍t-kèng/ti̍t-kìng/直徑/diameter
 • 【太陽風暴】thài-iông hong-pō/thài-iông hong-pō/太陽風暴/solar storm
 • 【日冕】ji̍t-bián/ji̍t-bián/日冕/corona
 • 【電漿】tiān-chiuⁿ/tiān-tsiunn/電漿/plasma
 • 【視場】sī-tiûⁿ/sī-tiûnn/視場/field of view

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:毅力號 kah 獨創號 ê 自翕 明仔載 ê 圖:綴銀河行