Messier 99

Page(/daily/2021/06/20210624.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Messier 99

這个有偉大設計 ê 捲螺仔星系 Mesier 99,ùi 真正 ê 宇宙尺度來看,實在是真壯觀。 這是最近處理過 ê M99 星系 ê 完整肖像,伊有 7 萬光年闊。 這个清楚 ê 景色是 kā 哈伯太空望遠鏡 ê 紫外光、可見光、kah 紅外線影像資料敆做伙 ê。 伊 tī 差不多 5000 萬光年遠 ê 所在,to̍h tī 美麗 ê 后鬃座遐。 這个正面捲螺仔星系,是厝邊 ê 室女座星系團 ê 成員之一。 伊嘛予編做 NGC 4254。 伊 kah 室女座星系團 ê 另外一个成員 ê 近距離接觸,可能是造成伊有彼个清楚、藍色捲螺仔手骨外形 ê 原因。

[POJ] Messier káu-cha̍p-káu

Chit-ê ū úi-tāi siat-kè ê kńg-lê-á seng-hē Mesier káu-cha̍p-káu, ùi chin-chiàⁿ ê ú-tiū chhioh-tō͘ lâi khòaⁿ, si̍t-chāi sī chin chòng-koan. Che sī chòe-kīn chhú-lí kòe ê M-káu-cha̍p-káu seng-hē ê oân-chéng siàu-siōng, i ū chhit-bān kng-nî khoah. chit-ê chheng-chhó͘ ê kéng-sek sī kā Ha-peh thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ ê chí-gōa-kng, khó-kiàn-kng, kah âng-gōa-sòaⁿ iáⁿ-siōng chu-liāu kap chò-hóe ê. I tī chha-put-to gō͘-chheng-bān kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, to̍h tī bí-lē ê Hiō-chang-chō hiah. Chit-ê chiàⁿ-bīn kńg-lê-á seng-hē, sī chhù-piⁿ ê Sek-lú-chō seng-hē-thoân ê sêng-goân chi-it. I mā hō͘ pian-chò NGC sù-jī-ngó͘-sù. I kah Sek-lú-chō seng-hē-thoân ê lēng-gōa chi̍t-ê sêng-goân ê kīn-kū-lî chiap-chhiok, khó-lêng sī chō-sêng i ū hit-ê chheng-chhó͘, nâ-sek kńg-lê-á chhiú-kut goân-hêng ê goân-in.

[KIP] Messier káu-tsa̍p-káu

Tsit-ê ū uí-tāi siat-kè ê kńg-lê-á sing-hē Mesier káu-tsa̍p-káu, uì tsin-tsiànn ê ú-tiū tshioh-tōo lâi khuànn, si̍t-tsāi sī tsin tsòng-kuan. Tse sī tsuè-kīn tshú-lí kuè ê M-káu-tsa̍p-káu sing-hē ê uân-tsíng siàu-siōng, i ū tshit-bān kng-nî khuah. tsit-ê tshing-tshóo ê kíng-sik sī kā Ha-peh thài-khong-bōng-uán-kiànn ê tsí-guā-kng, khó-kiàn-kng, kah âng-guā-suànn iánn-siōng tsu-liāu kap tsò-hué ê. I tī tsha-put-to gōo-tshing-bān kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, to̍h tī bí-lē ê Hiō-tsang-tsō hiah. Tsit-ê tsiànn-bīn kńg-lê-á sing-hē, sī tshù-pinn ê Sik-lú-tsō sing-hē-thuân ê sîng-guân tsi-it. I mā hōo pian-tsò NGC sù-jī-ngóo-sù. I kah Sik-lú-tsō sing-hē-thuân ê līng-guā tsi̍t-ê sîng-guân ê kīn-kū-lî tsiap-tshiok, khó-lîng sī tsō-sîng i ū hit-ê tshing-tshóo, nâ-sik kńg-lê-á tshiú-kut guân-hîng ê guân-in.

[English] Messier 99

Grand design spiral galaxy Messier 99 looks majestic on a truly cosmic scale. This recently processed full galaxy portrait stretches over 70,000 light-years across M99. The sharp view is a combination of ultraviolet, visible, and infrared image data from the Hubble Space Telescope. About 50 million light-years distant toward the well-groomed constellation Coma Bernices, the face-on spiral is a member of the nearby Virgo Galaxy Cluster. Also cataloged as NGC 4254, a close encounter with another Virgo cluster member has likely influenced the shape of its well-defined, blue spiral arms.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【室女座星系團】Sek-lú-chō seng-hē-thoân/Sik-lú-tsō sing-hē-thuân/室女座星系團/Virgo Galaxy Cluster
 • 【后鬃座】Hiō-chang-chō/Hiō-tsang-tsō/后髮座/the constellation Coma Bernices
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【哈伯太空望遠鏡】Ha-peh thài-khong bōng-oán-kiàⁿ/Ha-peh thài-khong bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut /螺旋手臂、旋臂/spiral arm
 • 【正面星系】chiàⁿ-bīn seng-hē/tsiànn-bīn sing-hē/正面星系/face-on galaxy
 • 【尺度】chhioh-tō͘/tshioh-tōo/尺度/scale
 • 【肖像】siàu-siōng/siàu-siōng/肖像/portrait

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:STARFORGE:恆星形成 ê 電腦模擬 明仔載 ê 圖:孤張感光 ê 仙女座星系