Tī Stonehenge 天頂 ê 日出夏至

Page(/daily/2021/06/20210620)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī Stonehenge 天頂 ê 日出夏至

今仔日太陽行到地球上北爿 ê 天頂。 這个點 to̍h 叫做「至點」。 Tī 真濟文化內底,這工開始換季。 地球 北半球是 ùi 春天變做熱天,地球 南半球 是 ùi 秋天變做寒天。 閣較正確來講,地球一寡所在 ê 是 今仔日,另外一寡所在 ê 至 是明仔載。 這張相片是 2008 年 tī 英國 Stonehenge ê 夏至 彼工翕 ê。 拄仔好翕著親像是 kah 一幅圖仝款 ê 日出畫面,內底閣有雲霧、樹仔、雲、四千五百年前 ê 石頭、kah 45 億歲 ê 大粒電火球。 就算是 kā 地球自轉軸 幾若千年 ê 進動現象 算入去,太陽 按照天文路線 嘛是仝款會 peh-到 Stonehenge ê 天頂去。

[POJ] Tī Stonehenge thiⁿ-téng ê ji̍t-chhut hā-chì

Kin-á-ji̍t Thài-iông kiâⁿ-kàu Tē-kiû siōng pak-pêng ê thiⁿ-téng. Chit-ê tiám to̍h kiò-chò “chi-tiám”. Tī chin-chōe bûn-hòa lāi-té, chit-kang khai-sí ōaⁿ-kùi. Tē-kiû pak-pòaⁿ-kiû sī ùi chhun-thiⁿ piàn-chòe joa̍h-thiⁿ, Tē-kiû lâm-pòaⁿ-kiû sī ùi chhiu-thiⁿ piàn-chò kôaⁿ-thiⁿ. Koh-khah chèng-khak lâi-kóng, Tē-kiû chi̍t-kóa só͘-chāi ê chì sī kin-á-ji̍t, lēng-gōa chi̍t-kóa só͘-chāi ê chì sī miâ-á-chài. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī jī-khòng-khòng-pat nî tī Eng-kok Stonehenge ê hā-chì hit-kang hip–ê. Tú-á-hó hip-tio̍h chhiⁿ-chhiūⁿ sī kah chi̍t-pak tô͘ kāng-khoán ê ji̍t-chhut ōe-bīn, lāi-té koh ū hûn-bu, chhiū-á, hûn, sì-chheng-gō͘-pah nî chêng ê chio̍h-thâu, kah 45 ek hòe ê tōa-lia̍p tiān-hóe-kiû. To̍h-sǹg-sī kā Tē-kiû chū-choán-te̍k kúi-ā-chheng nî ê chìn-tōng hiān-siōng sǹg–ji̍p-khì, Thài-iông àn-chiàu thian-bûn lō͘-sòaⁿ mā-sī kāng-khoán ē peh-kàu Stonehenge ê thiⁿ-téng khì.

[KIP] Tī Stonehinge thinn-tíng ê ji̍t-tshut hā-chì

Kin-á-ji̍t Thài-iông kiânn-kàu Tē-kiû siōng pak-pîng ê thinn-tíng. Tsit-ê tiám to̍h kiò-tsò “tsi-tiám”. Tī tsin-tsuē bûn-huà lāi-té, tsit-kang khai-sí uānn-kuì. Tē-kiû pak-puànn-kiû sī uì tshun-thinn piàn-tsuè jua̍h-thinn, Tē-kîu lâm-puànn-kîu sī uì tshiu-thinn piàn-tsò kuânn-thinn. Koh-khah tsìng-khak lâi-kóng, Tē-kiû tsi̍t-kuá sóo-tsāi ê tsì sī kin-á-ji̍t, līng-guā tsi̍t-kuá sóo-tsāi ê tsì sī miâ-á-tsài. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī jī-khòng-khòng-pat nî tī Ing-kok Stonehinge ê hā-tsì hit-kang hip–ê. Tú-á-hó hip-tio̍h tshinn-tshiūnn sī kah tsi̍t-pak tôo kāng-khuán ê ji̍t-tshut uē-bīn, lāi-té koh ū hûn-bu, tshiū-á, hûn, sì-tshing-gōo-pah nî tsîng ê tsio̍h-thâu, kah 45 ik huè ê tuā-lia̍p tiān-hué-kiû. To̍h-sǹg-sī kā Tē-kiû tsū-tsuán-ti̍k kuí-ā-tshing nî ê tsìn-tōng hiān-siōng sǹg–ji̍p-khì, Thài-iông àn-tsiàu thian-bûn lōo-suànn mā-sī kāng-khuán ē peh-kàu Stonehinge ê thinn-tíng khì.

[English] Sunrise Solstice over Stonehenge

Today the Sun reaches its northernmost point in planet Earth’s sky. Called a solstice, many cultures mark this date as a change of seasons – from spring to summer in Earth’s Northern Hemisphere and from fall to winter in Earth’s Southern Hemisphere. Precisely, the single time of solstice occurs today for some parts of the world, but tomorrow for other regions. The featured image was taken during the week of the 2008 summer solstice at Stonehenge in United Kingdom, and captures a picturesque sunrise involving fog, trees, clouds, stones placed about 4,500 years ago, and a 4.5 billion year old large glowing orb. Even given the precession of the Earth’s rotational axis over the millennia, the Sun continues to rise over Stonehenge in an astronomically significant way.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【換季】ōaⁿ-kùi/uānn-kuì/換季/change season
  • 【夏至】hā-chì/hā-tsì/夏至/summer solstice
  • 【至點】chì-tiám/tsì-tiám/至點/solstice
  • 【進動】chìn-tōng/tsìn-tōng/進動/precession
  • 【自轉軸】chū-choán-te̍k/tsū-tsuán-ti̍k/自轉軸/rotational axis

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:北方熱天 ê 微光天色 明仔載 ê 圖:哈伯太空望遠鏡翕 ê 肚胿仔星系