NGC 6888:月眉星雲

Page(/daily/2021/06/20210617)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 6888:月眉星雲

NGC 6888,又閣叫做 月眉星雲,ùi 中心明亮大質量恆星 歕出來 ê 恆星風,差不多有 25 光年闊。 這張是天文攝影三人組 (Joe, Glenn, Russell) 合作發表 ê 清楚宇宙氣波影像。 In 合作用望遠鏡收集超過 30 點鐘 ê 狹頻影像資料,是 kā 光 ê 影像資料 ùi 水素 kah 酸素 原子 分離出來 ê。 酸素原子產生 ê 青藍色調,敢若是罩 tī 皺痕 kah 雲絲面頂仝款。 Tī 星雲內底看會著 NGC 6888 中央 ê 恆星,是去予分類 tī Wolf-Rayet 星(WR 136)內底。 這粒有足強 恆星風 ê 恆星,當 leh kā 伊 ê 氣體擲–出去。 逐年噴–出來 ê 物質差不多 kah 1 萬 ê 太陽質量欲仝。 星雲 ê 複合結構應該是強烈 ê 恆星風 kah 恆星早期噴–出來 ê 物質產生交互作用 ê 結果。 這粒恆星用足驚人 ê 速度 kā 伊 ê 燃料燒–去,已經來到伊性命 上尾 ê 坎站矣。 紲落去應該是會變做足壯觀 ê 超新星爆炸NGC 6888 to̍h tī 有 足濟星雲 ê 天鵝座內底,離咱有 5000 光年遠。

[POJ] NGC lio̍k-pat-pat-pat:Goe̍h-bâi seng-hûn

NGC lio̍k-pat-pat-pat, iū-koh kiò-chò Goe̍h-bâi seng-hûn, ùi tiong-sim bêng-liōng tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ phùn–chhut-lâi ê hêng-chhiⁿ-hong, chha-put-to ū jī-cha̍p-gō͘ kng-nî khoah. Chit-tiuⁿ sī thian-bûn liap-iáⁿ saⁿ-lâng-cho͘ (Joe, Glenn, Russell) ha̍p-chok hoat-piáu ê chheng-chhó ú-tiū khí-pho iáⁿ-siōng. In ha̍p-chok iōng bōng-oán-kiàⁿ siu-chi̍p chhiau-kòe saⁿ-cha̍p tiám-cheng ê e̍h-pîn iáⁿ-siōng chu-liāu, sī kā kng ê iáⁿ-siōng chu-liāu ùi chúi-sò͘ kah sng-sò͘ goân-chú hun-lī chhut-lâi ê. Sng-sò͘ goân-chú sán-seng ê chheⁿ-nâ sek-tiāu, ká-ná sī tà tī jiâu-hûn kah hûn-si bīn-téng kāng-khoán. Tī seng-hûn lāi-té khòaⁿ-ē-tio̍h NGC lio̍k-pat-pat-pat tiong-ng ê hêng-chhiⁿ, sī khì hō͘ hun-lūi tī Wolf-Rayet chhiⁿ (WR it-sam-lio̍k) lāi-té. Chit-lia̍p ū chiok-kiông hêng-chhiⁿ-hong ê hêng-chhiⁿ, tng-leh kā i ê khì-thé tàn–chhut-khì. Ta̍k-nî phùn–chhut-lâi ê bu̍t-chit chha-put-to kah chi̍t-bān ê thài-iông chit-liōng beh kâng. Seng-hûn ê ho̍k-ha̍p kiat-kò͘ èng-kai sī kiông-lia̍t ê hêng-chhiⁿ-hong kah hêng-chhiⁿ chá-kî phùn–chhut-lâi ê bu̍t-chit sán-seng kau-hō͘-chok-iōng ê kiat-kò͘. Chi̍t-lia̍p hêng-chhiⁿ iōng chiok kiaⁿ-lâng ê sok-tō͘ kā i ê jiân-liāu sio–khì, í-keng lâi-kàu i sìⁿ-miā siōng-bóe ê khám-chām ah. Sòa-lo̍h-khì èng-kai sī ē piàn-chò chiok chòng-koan ê chhiau-sin-seng po̍k-chà. NGC lio̍k-pat-pat-pat to̍h tī ū chiok-chōe seng-hûn ê Thian-gô-chō lāi-té, lî lán ū gō͘-chheng kng-nî hn̄g.

[KIP] NGC lio̍k-pat-pat-pat:Gue̍h-bâi sing-hûn

NGC lio̍k-pat-pat-pat, iū-koh kiò-tsò Gue̍h-bâi sing-hûn, uì tiong-sim bîng-liōng tuā-tsit-liōng hîng-tshinn phùn–tshut-lâi ê hîng-tshinn-hong, tsha-put-to ū jī-tsa̍p-gōo kng-nî khuah. Tsit-tiunn sī thian-bûn liap-iánn sann-lâng-tsoo (Jue, Glenn, Russell) ha̍p-tsok huat-piáu ê tshing-tshó ú-tiū khí-pho iánn-siōng. In ha̍p-tsok iōng bōng-uán-kiànn siu-tsi̍p tshiau-kuè sann-tsa̍p tiám-tsing ê e̍h-pîn iánn-siōng tsu-liāu, sī kā kng ê iánn-siōng tsu-liāu uì tsuí-sòo kah sng-sòo guân-tsú hun-lī tshut-lâi ê. Sng-sòo guân-tsú sán-sing ê tshenn-nâ sik-tiāu, ká-ná sī tà tī jiâu-hûn kah hûn-si bīn-tíng kāng-khuán. Tī sing-hûn lāi-té khuànn-ē-tio̍h NGC lio̍k-pat-pat-pat tiong-ng ê hîng-tshinn, sī khì hōo hun-luī tī Wolf-Rayet tshinn (WR it-sam-lio̍k) lāi-té. Tsit-lia̍p ū tsiok-kiông hîng-tshinn-hong ê hîng-tshinn, tng-leh kā i ê khì-thé tàn–tshut-khì. Ta̍k-nî phùn–tshut-lâi ê bu̍t-tsit tsha-put-to kah tsi̍t-bān ê thài-iông tsit-liōng beh kâng. Sing-hûn ê ho̍k-ha̍p kiat-kòo ìng-kai sī kiông-lia̍t ê hîng-tshinn-hong kah hîng-tshinn tsá-kî phùn–tshut-lâi ê bu̍t-tsit sán-sing kau-hōo-tsok-iōng ê kiat-kòo. Tsi̍t-lia̍p hîng-tshinn iōng tsiok kiann-lâng ê sok-tōo kā i ê jiân-liāu sio–khì, í-king lâi-kàu i sìnn-miā siōng-bué ê khám-tsām ah. Suà-lo̍h-khì ìng-kai sī ē piàn-tsò tsiok tsòng-kuan ê tshiau-sin-sing po̍k-tsà. NGC lio̍k-pat-pat-pat to̍h tī ū tsiok-tsuē sing-hûn ê Thian-gô-tsō lāi-té, lî lán ū gōo-tshing kng-nî hn̄g.

[English] NGC 6888: The Crescent Nebula

NGC 6888, also known as the Crescent Nebula, is a about 25 light-years across blown by winds from its central, bright, massive star. A triumvirate of astroimagers (Joe, Glenn, Russell) created this sharp portrait of the cosmic bubble. Their telescopic collaboration collected over 30 hours of narrow band image data isolating light from hydrogen and oxygen atoms. The oxygen atoms produce the blue-green hue that seems to enshroud the detailed folds and filaments. Visible within the nebula, NGC 6888’s central star is classified as a Wolf-Rayet star (WR 136). The star is shedding its outer envelope in a strong stellar wind, ejecting the equivalent of the Sun’s mass every 10,000 years. The nebula’s complex structures are likely the result of this strong wind interacting with material ejected in an earlier phase. Burning fuel at a prodigious rate and near the end of its stellar life this star should ultimately go out with a bang in a spectacular supernova explosion. Found in the nebula rich constellation Cygnus, NGC 6888 is about 5,000 light-years away.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【月眉星雲】Goe̍h-bâi seng-hûn/Gue̍h-bâi sing-hûn/眉月星雲/Crescent Nebula
 • 【恆星風】hêng-chhiⁿ-hong/hîng-tshinn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【宇宙氣波】ú-tiū khí-pho/ú-tiū khí-pho/宇宙氣波/cosmic bubble
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【酸素】sng-sò͘/sng-sòo/氧/oxygen
 • 【太陽質量】thài-iông chit-liōng/thài-iông tsit-liōng/太陽質量/solar mass
 • 【超新星爆炸】chhiau-sin-seng po̍k-chà/tshiau-sin-sing po̍k-tsà/超新星爆炸/supernova explosion
 • 【天鵝座】Thian-gô-chō/Thian-gô-tsō/天鵝座/the constellation Cygnus

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:天蠍座 ê 強化影像 明仔載 ê 圖:火環日食 ê 惡魔角