Juno 太空船翕 ê 木衛三 Ganymede

Page(/daily/2021/06/20210614.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Juno 太空船翕 ê 木衛三 Ganymede

這个太陽系內底上大粒 ê 衛星看起來是按怎 ê? 這是 木星 ê 衛星 Ganymede,比 水星 kah 冥王星 閣較大。 伊 ê 表面有一重冰層,面頂有較光、較少年 ê 隕石坑,疊 tī 較老、較暗、較貓面 ê、有 山溝 kah 山龍 ê 地形面頂。 是按怎會產生這个山溝地形,是一个 研究主題。 有一个主要 ê 假設是 kah 冰層 ê 枋塊徙動有關。 Ganymede 予人認為有一重比地球海洋閣較厚 ê 海洋層可能閣有性命 tī 遐。 To̍h 親像 地球 ê 月球 仝款,Ganymede 嘛 用仝一面 kah 伊 ê 母行星,木星,相對面。 這張影像 是頂禮拜 NASA 機器人太空船 Juno 經過 這粒巨型衛星頭頂 1000 公里懸 ê 時陣翕 ê。 這个倚近,予 Juno 踅木星 ê 週期 ùi 53 工 減到 43 工。 Juno 太空船會繼續 研究這粒 巨型行星 ê 懸重力、異常 ê 磁場、kah 複雜 ê 雲結構

[POJ] Juno thài-khong-chûn hip–ê Bo̍k-ūi saⁿ Ganymede

Chi̍t-ê Thài-iông-hē lāi-té siōng tōa-lia̍p ê ūi-chhiⁿ khòaⁿ–khí-lâi sī án-nóa ê? Che sī Bo̍k-chhiⁿ ê ūi-chhiⁿ Ganymede, pí Chúi-chhiⁿ kah Bêng-ông-chhiⁿ koh-khah tōa. I ê piáu-bīn ū chi̍t-têng peng-chân, bīn-téng ū khah kng, khah siàu-liân ê ún-se̍k-kheⁿ, tha̍h tī khah lāu, khah àm, khah niau-bīn ê, ū soaⁿ-kau kah soaⁿ-lêng ê tē-hêng bīn-téng. Sī án-nóa ē sán-seng chit-ê soaⁿ-kau tē-hêng, sī chi̍t-ê gián-kiù chú-tê. Ū chi̍t-ê chú-iàu ê ká-siat sī kah peng-chân ê pang-tè sóa-tāng ū-koan. Ganymede hō͘ lâng jīn-ûi ū chi̍t-têng pí Tē-kiû hái-iûⁿ koh khah kāu ê hái-iûⁿ-chân, khó-lêng koh ū sèⁿ-miā tī hiah. To̍h chhiⁿ-chhiūⁿ Tē-kiû ê Goe̍h-kiû kāng-khoán, Ganymede mā iōng kâng chi̍t-bīn kah i ê bú-kiâⁿ-chhiⁿ, Bo̍k-chhiⁿ, sio-tùi-bīn. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng sī téng-lé-pài NASA ke-khì-lâng thài-khong-chûn Juno kéng-kòe chi̍t-lia̍p kū-hêng ūi-chhiⁿ thâu-téng chi̍t-chheng kong-lí koân ê sî-chūn hip–ê. Chi̍t-ê óa-kīn, hō͘ Juno se̍h Bo̍k-chhiⁿ ê chiu-kî ùi gō͘-cha̍p-saⁿ kang kiám-kàu sì-cha̍p-saⁿ kang. Juno thài-khong-chûn ē kè-sio̍k gián-kiù chit-lia̍p kū-hêng kiâⁿ-chhiⁿ ê koân tiōng-le̍k, ī-siông ê chû-tiûⁿ, kah ho̍k-cha̍p ê hûn kiat-kò͘.

[KIP] Juno thài-khong-tsûn hip–ê Bo̍k-uī sann Ganymede

Tsi̍t-ê Thài-iông-hē lāi-té siōng tuā-lia̍p ê uī-tshinn khuànn-khí-lâi sī án-nuá ê? Tse sī Bo̍k-tshinn ê uī-tshinn Ganymede, pí Tsuí-tshinn kah Bîng-ông-tshinn koh-khah tuā. I ê piáu-bīn ū tsi̍t-tîng ping-tsân, bīn-tíng ū khah kng, khah siàu-liân ê ún-si̍k-khenn, tha̍h tī khah lāu, khah àm, khah niau-bīn ê, ū suann-kau kah suann-lîng ê tē-hîng bīn-tíng. Sī án-nuá ē sán-sing tsit-ê suann-kau tē-hîng, sī tsi̍t-ê gián-kiù tsú-tê. Ū tsi̍t-ê tsú-iàu ê ká-siat sī kah ping-tsân ê pang-tè suá-tāng ū-kuan. Ganymede hōo lâng jīn-uî ū tsi̍t-tîng pí Tē-kiû hái-iûnn koh khah kāu ê hái-îunn-tsân, khó-lîng koh ū sènn-miā tī hiah. To̍h tshinn-tshiūnn Tē-kiû ê Gue̍h-kiû kāng-khuán, Ganymede mā iōng kâng tsi̍t-bīn kah i ê bú-kiânn-tshinn, Bo̍k-tshinn, sio-tuì-bīn. Tsit-tiunn iánn-siōng sī tíng-lé-pài NASA ke-khì-lâng thài-khong-tsûn Juno kíng-kuè tsi̍t-lia̍p kū-hîng uī-tshinn thâu-tíng tsi̍t-tshing kong-lí kuân ê sî-tsūn hip–ê. Tsi̍t-ê uá-kīn, hōo Juno se̍h Bo̍k-tshinn ê tsiu-kî uì gōo-tsa̍p-sann kang kiám-kàu sì-tsa̍p-sann kang. Juno thài-khong-tsûn ē kè-sio̍k gián-kiù tsit-lia̍p kū-hîng kiânn-tshinn ê kuân tiōng-li̍k, ī-siông ê tsû-tiûnn, kah ho̍k-tsa̍p ê hûn kiat-kòo.

[English] Ganymede from Juno

What does the largest moon in the Solar System look like? Jupiter’s moon Ganymede, larger than even Mercury and Pluto, has an icy surface speckled with bright young craters overlying a mixture of older, darker, more cratered terrain laced with grooves and ridges. The cause of the grooved terrain remains a topic of research, with a leading hypothesis relating it to shifting ice plates. Ganymede is thought to have an ocean layer that contains more water than Earth – and might contain life. Like Earth’s Moon, Ganymede keeps the same face towards its central planet, in this case Jupiter. The featured image was captured last week by NASA’s robotic Juno spacecraft as it passed only about 1000 kilometers above the immense moon. The close pass reduced Juno’s orbital period around Jupiter from 53 days to 43 days. Juno continues to study the giant planet’s high gravity, unusual magnetic field, and complex cloud structures.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【木衛】Bo̍k-ūi/Bo̍k-uī/木衛/Jupiter’s moon
  • 【太陽系】Thài-iông-hē/Thài-iông-hē/太陽系/the Solar System
  • 【水星】Chúi-chhiⁿ/Tsuí-tshinn/水星/Mercury
  • 【冥王星】Bêng-ông-chhiⁿ/Bîng-ông-tshinn/冥王星/Pluto
  • 【木星】Bo̍k-chhiⁿ/Bo̍k-tshinn/木星/Jupiter
  • 【隕石坑】ún-se̍k-kheⁿ/ún-si̍k-khenn/隕石坑/crater
  • 【枋塊徙動】pang-tè-sóa-tāng/pang-tè-suá-tāng/板塊移動/plate shifting

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:德州天頂 ê 超級胞雷暴 明仔載 ê 圖:祝融號:火星面頂 ê 新探測車