Ùi Juno 太空船 看著 ê 木星雲 ê 面

Page(/daily/2021/06/20210608)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Ùi Juno 太空船 看著 ê 木星雲 ê 面

你 tī 木星雲敢有看著啥物? Ùi 上大範圍來 kā 看,木星 面頂有 較光 ê 雲區 kah 咖啡紅 ê 雲帶 交織,踅木星 leh 行。 Peh-升區氣體 大部份攏是水素 kah 日素 組成 ê,通常會綴高壓區 轉踅。 顛倒是,下降帶氣體通常踅低壓區轉踅,to̍h 親像是 tī 地球面頂 ê 捲螺仔風 kah 風颱。 雲帶風暴會形成大型長時間 ê 白卵形 kah 搝長 ê 紅斑。 NASA ê 機器人 太空船 Juno tī 2017 年 ê 近木軌道六,to̍h 是 tī 伊連紲兩個月踅木星 leh 行 ê 時陣,第六擺飛過 巨行星彼陣,翕著大部份木星雲 ê 特徵。 毋閣絕對毋是這寡雲予你 tùi 這張圖 感覺趣味,是 in ê 排列 較趣味。 是有一个面 tī 遮,偏名 to̍h 號做 Jovey McJupiterFace,木星面。 這个面連紲幾若禮拜攏 tī–lih,一直到邊仔 ê 風暴雲踅走為止。 Juno 這馬已經完成 33 擺 ê 木星 軌道運行矣。 昨昏才 飛倚到 木衛三 Ganymede 附近,伊是咱太陽系上 大粒 ê 衛星

[POJ] Ùi Juno thài-khong-chûn khòaⁿ–tio̍h-ê Bo̍k-chhiⁿ-hûn ê bīn

Lí tī bo̍k-chhiⁿ-hûn kám-ū khòaⁿ-tio̍h siáⁿ-mih? Ùi siōng-tōa hoān-ûi lâi kā khòaⁿ, Bo̍k-chhiⁿ bīn-téng ū khah-kng ê hûn-khu kah ka-pi-âng ê hûn-tài kau-chit, se̍h Bo̍k-chhiⁿ leh kiâⁿ. Peh-seng-khu khì-thé tōa-pō͘-hūn lóng-sī chúi-sò͘ kah ji̍t-sò͘ cho͘-sêng ê, thong-siông ē tòe ko-ap-khu tńg-se̍h. Tian-tò-sī, hā-kàng-tài khì-thé thong-siông se̍h kē-ap-khu tńg-se̍h, to̍h chhiⁿ-chhiūⁿ sī tī Tē-kiû bīn-téng ê kńg-lê-á-hong kah hong-thai. Hûn-tài hong-pō ē hêng-sêng tōa-hêng tn̂g-sî-kan ê peh-nn̄g-hêng kah giú-tn̄g ê âng-pan. NASA ê ke-khì-lâng thài-khong-chûn Juno tī jī-khòng-it-chhit nî ê kīn-bo̍k-kúi-tō la̍k, to̍h sī tī i liân-sòa nn̄g-kò-goe̍h se̍h Bo̍k-chhiⁿ leh kiâⁿ ê sî-chūn, tē-la̍k-pái poe-kòe kū-kiâⁿ-chhiⁿ hit-tīn, hip-tio̍h tōa-pō͘-hūn bo̍k-chhiⁿ-hûn ê te̍k-teng. M̄-koh choa̍t-tùi m̄-sī chit-kóa hûn hō͘ lí tùi chit-tiuⁿ-tô͘ kám-kak chhù-bī, sī in ê pâi-lia̍t khah chhù-bī. Sī ū chi̍t-ê bīn tī chia, phian-miâ to̍h hō-chò Jovey McJupiterFace, Bo̍k-chhiⁿ-bīn. Chit-ê bīn liân-sòa kúi-ā lé-pài lóng tī–lih, it-ti̍t kàu piⁿ-á ê hong-pō-hûn se̍h-chàu ûi-chí. Juno chit-má í-keng oân-sêng saⁿ-cha̍p-saⁿ pái ê Bo̍k-chhiⁿ kúi-tō ūn-hêng ah. Cha-hng chiah poe-óa kàu Bo̍k-ūi-saⁿ Ganymede hū-kīn, i sī lán thài-iông-hē siōng tōa-lia̍p ê ūi-chhiⁿ.

[KIP] Uì Juno thài-khong-tsûn khuànn–tio̍h-ê Bo̍k-tshinn-hûn ê bīn

Lí tī bo̍k-tshinn-hûn kám-ū khuànn-tio̍h siánn-mih? Uì siōng-tuā huān-uî lâi kā khuànn, Bo̍k-tshinn bīn-tíng ū khah-kng ê hûn-khu kah ka-pi-âng ê hûn-tài kau-tsit, se̍h Bo̍k-tshinn leh kiânn. Peh-sing-khu khì-thé tuā-pōo-hūn lóng-sī tsuí-sòo kah ji̍t-sòo tsoo-sîng ê, thong-siông ē tuè ko-ap-khu tńg-se̍h. Tian-tò-sī, hā-kàng-tài khì-thé thong-siông se̍h kē-ap-khu tńg-se̍h, to̍h tshinn-tshiūnn sī tī Tē-kiû bīn-tíng ê kńg-lê-á-hong kah hong-thai. Hûn-tài hong-pō ē hîng-sîng tuā-hîng tn̂g-sî-kan ê peh-nn̄g-hîng kah giú-tn̄g ê âng-pan. NASA ê ke-khì-lâng thài-khong-tsûn Juno tī jī-khòng-it-tshit nî ê kīn-bo̍k-kuí-tō la̍k, to̍h sī tī i liân-suà nn̄g-kò-gue̍h se̍h Bo̍k-tshinn leh kiânn ê sî-tsūn, tē-la̍k-pái pue-kuè kū-kiânn-tshinn hit-tīn, hip-tio̍h tuā-pōo-hūn bo̍k-tshinn-hûn ê ti̍k-ting. M̄-koh tsua̍t-tuì m̄-sī tsit-kuá hûn hōo lí tuì tsit-tiunn-tôo kám-kak tshù-bī, sī in ê pâi-lia̍t khah tshù-bī. Sī ū tsi̍t-ê bīn tī tsia, phian-miâ to̍h hō-tsò Jovey McJupiterFace, Bo̍k-tshinn-bīn. Tsit-ê bīn liân-suà kuí-ā lé-pài lóng tī–lih, it-ti̍t kàu pinn-á ê hong-pō-hûn se̍h-tsàu uî-tsí. Juno tsit-má í-king uân-sîng sann-tsa̍p-sann pái ê Bo̍k-tshinn kuí-tō ūn-hîng ah. Tsa-hng tsiah pue-uá kàu Bo̍k-uī-sann Ganymede hū-kīn, i sī lán thài-iông-hē siōng tuā-lia̍p ê uī-tshinn.

[English] A Face in the Clouds of Jupiter from Juno

What do you see in the clouds of Jupiter? On the largest scale, circling the planet, Jupiter has alternating light zones and reddish-brown belts. Rising zone gas, mostly hydrogen and helium, usually swirls around regions of high pressure. Conversely, falling belt gas usually whirls around regions of low pressure, like cyclones and hurricanes on Earth. Belt storms can form into large and long-lasting white ovals and elongated red spots. NASA’s robotic Juno spacecraft captured most of these cloud features in 2017 during perijove 6, its sixth pass over the giant planet in its looping 2-month orbit. But it is surely not these clouds themselves that draws your attention to the displayed image, but rather their arrangement. The face that stands out, nicknamed Jovey McJupiterFace, lasted perhaps a few weeks before the neighboring storm clouds rotated away. Juno has now completed 33 orbits around Jupiter and just yesterday made a close pass near Ganymede, our Solar System’s largest moon.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【日素】ji̍t-sò͘/ji̍t-sòo/氦/helium
 • 【氦】hāi/hāi/氦/helium
 • 【peh-升區氣體】peh-seng-khu khì-thé/peh-sing-khu khì-thé/上升區氣體/rising zone gas
 • 【下降帶氣體】hā-kàng-tài khì-thé/hā-kàng-tài khì-thé/下降帶氣體/falling belt gas
 • 【捲螺仔風】kńg-lê-á-hong/kńg-lê-á-hong/旋風/cyclone
 • 【風颱】hong-thai/hong-thai/颶風/hurricane
 • 【近木軌道六】kīn-bo̍k kúi-tō/kīn-bo̍k kuí-tō/近木軌道六/perijove 6
 • 【巨行星】kū-kiâⁿ-chhiⁿ/kū-kiânn-tshinn/巨行星/giant planet
 • 【特徵】te̍k-teng/te̍k-teng/特徵/feature
 • 【木衛】bo̍k-ūi/bo̍k-uī/木衛/satellite of Jupiter

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:仙后座內底一个足光 ê 新星 明仔載 ê 圖:月全食 ê 月華