Tī 火星閃爍 ê 雲

Page(/daily/2021/06/20210605)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 火星閃爍 ê 雲

這是 ùi 火星好奇號探測車 ê Mast kha-mé-lah 翕 ê 相片。 Chhāi tī 前景 ê 是 已經風化–去、閣有一重一重 ê Mercou 山。 這張影像是 kā 21 張獨立影像鬥做一張 ê,有記錄著 三月 19 tī 火星 ê 日頭落山了後 ê 景色。 彼工嘛是 好奇號探索這粒紅色行星 第 2063 工 ê 火星日。 Tī 火星 ê 暗頭仔 kah 暝尾,高海拔 ê 雲 猶 tī 面頂 leh 爍-leh 爍-leh。 這是反射 已經落-lǒe 當地地平線下跤 ê 太陽光,to̍h 親像是地球 ê 夜光雲 仝款。 雖然水冰雲是浮 tī 火星薄薄 ê 大氣層面頂,毋閣這寡 煙雲嘛是 chhāi tī 極端海拔 ê 所在,所以 in ê 成份嘛有可能是 ùi 堅凍 ê 二酸化炭素 kah 乾冰冰晶組成 ê。 好奇號 ê Mast kha-mé-lah 嘛翕著多彩 ê 真珠母 雲,煞 替火星 ê 天頂 增加袂少色彩。

[POJ] Tī Hóe-chhiⁿ siám-sih ê hûn

Che sī ùi Hóe-chhiⁿ Hòⁿ-kî-hō thàm-chhek-chhia ê Mast kha-mé-lah hip ê siòng-phìⁿ. Chhāi tī chiân-kéng ê sī í-keng hong-hòa–khì, koh ū chi̍t-têng-chi̍t-têng ê Mercou soaⁿ. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng sī kā jī-cha̍p-it tiuⁿ to̍k-li̍p iáⁿ-siōng tàu-chò chi̍t-tiuⁿ ê, ū kì-lo̍k tio̍h saⁿ-goe̍h cha̍p-káu tī Hóe-chhiⁿ ê ji̍t-thâu lo̍h-soaⁿ liáu-āu ê kéng-sek. Hit-kang mā sī Hòⁿ-kî-hō thàm-soh chi̍t-lia̍p âng-sek kiâⁿ-chhiⁿ tē nn̄g-chheng-khòng-la̍k-cha̍p-saⁿ kang ê Hóe-chhiⁿ-ji̍t. Tī Hóe-chhiⁿ ê àm-thâu-á kah mî-bóe, ko hái-poa̍t ê hûn iáu tī bīn-téng leh sih–leh sih–leh. Che sī hoán-siā í-keng la̍k-lǒe tong-tē tē-pêng-sòaⁿ ē-kha ê thài-iông-kng, to̍h chhiⁿ-chhiūⁿ sī Tē-kiû ê iā-kng-hûn kāng-khoán. Sui-jiân chúi-peng-hûn sī phû tī Hóe-chhiⁿ po̍h-po̍h-ê tōa-khì-chân bīn-téng, m̄-koh chit-kóa ian-hûn mā sī chhāi tī ke̍k-toan hái-poa̍t ê só͘-chāi, só͘-í in ê sêng-hūn mā ū khó-lêng sī ùi kian-tàng ê jī-sng-hòa-thòaⁿ-sò͘ kah kan-peng peng-chiⁿ cho͘-sêng ê. Hòⁿ-kî-hō ê Mast kha-mé-lah mā hip-tio̍h to-chhái ê chin-chu bó-hûn, soah thè Hóe-chhiⁿ ê thiⁿ-téng cheng-ka bōe-chió sek-chhái.

[KIP] Tī Hué-tshinn siám-sih ê hûn

Tse sī uì Hué-tshinn Hònn-kî-hō thàm-tshik-tshia ê Mast kha-mé-lah hip ê siòng-phìnn. Tshāi tī tsiân-kíng ê sī í-king hong-huà–khì, koh ū tsi̍t-tîng-tsi̍t-tîng ê Mercoo suann. Tsit-tiunn iánn-siōng sī kā jī-tsa̍p-it tiunn to̍k-li̍p iánn-siōng tàu-tsò tsi̍t-tiunn ê, ū kì-lo̍k tio̍h sann-gue̍h tsa̍p-káu tī Hué-tshinn ê ji̍t-thâu lo̍h-suann liáu-āu ê kíng-sik. Hit-kang mā sī Hònn-kî-hō thàm-soh tsi̍t-lia̍p âng-sik kiânn-tshinn tē nn̄g-tshing-khòng-la̍k-tsa̍p-sann kang ê Hué-tshinn-ji̍t. Tī Hué-tshinn ê àm-thâu-á kah mî-bué, ko hái-pua̍t ê hûn iáu tī bīn-tíng leh sih–leh sih–leh. Tse sī huán-siā í-king la̍k-lǒe tong-tē tē-pîng-suànn ē-kha ê thài-iông-kng, to̍h tshinn-tshiūnn sī Tē-kiû ê iā-kng-hûn kāng-khuán. Sui-jiân tsuí-ping-hûn sī phû tī Hué-tshinn po̍h-po̍h-ê tuā-khì-tsân bīn-tíng, m̄-koh tsit-kuá ian-hûn mā sī tshāi tī ki̍k-tuan hái-pua̍t ê sóo-tsāi, sóo-í in ê sîng-hūn mā ū khó-lîng sī uì kian-tàng ê jī-sng-huà-thuànn-sòo kah kan-ping ping-tsinn tsoo-sîng ê. Hònn-kî-hō ê Mast kha-mé-lah mā hip-tio̍h to-tshái ê tsin-tsu bó-hûn, suah thè Hué-tshinn ê thinn-tíng tsing-ka buē-tsió sik-tshái.

[English] The Shining Clouds of Mars

The weathered and layered face of Mount Mercou looms in the foreground of this mosaic from the Curiosity Mars rover’s Mast Camera. Made up of 21 individual images the scene was recorded just after sunset on March 19, the 3,063rd martian day of Curiosity’s on going exploration of the Red Planet. In the martian twilight high altitude clouds still shine above, reflecting the light from the Sun below the local horizon like the noctilucent clouds of planet Earth. Though water ice clouds drift through the thin martian atmosphere, these wispy clouds are also at extreme altitudes and could be composed of frozen carbon dioxide, crystals of dry ice. Curiosity’s Mast Cam has also imaged iridescent or mother of pearl clouds adding subtle colors to the martian sky.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【好奇號】Hòⁿ-kî-hō/Hònn-kî-hō/好奇號/Curiosity
 • 【探測車】thàm-chhek-chhia/thàm-tshik-tshia/探測車/rover
 • 【火星日】Hóe-chhiⁿ-ji̍t/Hué-tshinn-ji̍t/火星日/martian day
 • 【極端海拔】ke̍k-toan hái-poa̍t/ki̍k-tuan hái-pua̍t/極端海拔/extreme altitudes
 • 【夜光雲】iā-kng-hûn/iā-kng-hûn/夜光雲/noctilucent clouds
 • 【煙雲】ian-hûn/ian-hûn/煙雲/ wispy cloud
 • 【二酸化炭素】jī-sng-hòa-thòaⁿ-sò͘/jī-sng-huà-thuànn-sòo/二氧化碳/carbon dioxide
 • 【乾冰冰晶】kan-peng peng-chiⁿ/kan-ping ping-tsinn/乾冰冰晶/crystals of dry ice
 • 【真珠母雲】chin-chu-bó-hûn/tsin-tsu-bó-hûn/真珠母雲/mother of pearl clouds

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:血色 ê 魔月 明仔載 ê 圖:扭曲 ê 日出帶食