M13:Tī 武仙座 ê 大球形星團

Page(/daily/2021/05/20210520)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M13:Tī 武仙座 ê 大球形星團

Tī 1716 年,英國天文學家 Edmond Halley 記錄講,「雖然這是一个真細 ê 光斑 ,毋閣若是夜空恬靜、月娘 tī–lih ê 時陣,你用目睭 to̍h 看會著。」 當然這馬逐家攏知影 M13 是武仙座內底 ê 大球形星團,是一个 tī 北天足光 ê 球形星團。 像這款清楚 ê 望遠鏡景色,to̍h 看會著 tī 這个壯觀 ê 星團內底,有 幾若十萬粒恆星。 Tī 離咱 2 萬 5 千光年遠 ê 所在,這个星團 ê 恆星 to̍h 櫼 tī 一个 150 光年闊 ê 區域內底。 若是 倚近 到這个星團 ê 核心,你 to̍h 會當看著 100 粒恆星櫼 tī 一个干焦 3 光年闊 ê 立方體內底。 想看覓咧!離咱太陽上近 ê 恆星 to̍h 愛 4 光年遠矣! 這張影像內底,明顯較光 ê 恆星範圍,to̍h 是星團 ê 核心。 Tī 這張中等闊 ê 視場內底,有遠方 ê 背景星系,包括著正爿下跤 ê NGC 6207。

[POJ] M-cha̍p-saⁿ:Tī Bú-sian-chō ê Tōa-kiû-hêng-seng-thoân

Tī 1716 nî, Eng-kok thian-bûn-ha̍k-ka Edmond Halley kì-lo̍k kóng, “Sui-jiân che sī chi̍t-ê chin-sè ê kng-pan, m̄-koh nā-sī iā-khong tiām-chēng, goe̍h-niû tī–lih ê sî-chūn, lí iōng ba̍k-chiu to̍h khòaⁿ-ē-tio̍h.” Tong-jiân chit-má ta̍k-ke lóng chai-iáⁿ M-cha̍p-saⁿ sī Bú-sian-chō lāi-té ê Tōa-kiû-hêng-seng-thoân, sī chi̍t-ê tī pak-thian chiok-kng ê kiû-hêng-seng-thoân. Chhiūⁿ chit-khoán chheng-chhó͘ ê bōng-oán-kiàⁿ kéng-sek, to̍h khòaⁿ-ē-tio̍h tī chit-ê chòng-koan ê seng-thoân lāi-té, ū kúi-ā cha̍p-bān lia̍p hêng-chhiⁿ. Tī lî lán nn̄g-bān-gō͘-chheng kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, chit-ê seng-thoân ê hêng-chhiⁿ to̍h chiⁿ tī chit-ê chi̍t-pah-gō͘-cha̍p kng-nî khoah ê khu-he̍k lāi-té. Nā-sī óa-kīn kàu chit-ê seng-thoân ê he̍k-sim, lí to̍h ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chi̍t-pah lia̍p hêng-chhiⁿ chiⁿ tī chi̍t-ê kan-na saⁿ kng-nî khoah ê li̍p-hong-thé lāi-té. Siūⁿ khòaⁿ-māi leh! Lí lán Thài-iông siōng-kīn ê hêng-chhiⁿ to̍h ài sì kng-nî hn̄g ah! Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng lāi-té, bêng-hián khah-kng ê hêng-chhiⁿ hoān-ûi, to̍h sī seng-thoân ê he̍k-sim. Tī chit-tiuⁿ tiong-téng-khoah ê sī-tiûⁿ lāi-té, ū oán-hong ê pōe-kéng seng-hē, pau-koat tio̍h chiàⁿ-pêng ē-kha ê NGC lio̍k-jī-khòng-chhit.

[KIP] M-tsa̍p-sann:Tī Bú-sian-tsō ê Tuā-kiû-hîng-sing-thuân

Tī 1716 nî, Ing-kok thian-bûn-ha̍k-ka Edmond Halley kì-lo̍k kóng, “Sui-jiân tse sī tsi̍t-ê tsin-sè ê kng-pan, m̄-koh nā-sī iā-khong tiām-tsīng, gue̍h-niû tī–lih ê sî-tsūn, lí iōng ba̍k-tsiu to̍h khuànn-ē-tio̍h.” Tong-jiân tsit-má ta̍k-ke lóng tsai-iánn M-tsa̍p-sann sī Bú-sian-tsō lāi-té ê Tuā-kiû-hîng-sing-thuân, sī tsi̍t-ê tī pak-thian tsiok-kng ê kiû-hîng-sing-thuân. Tshiūnn tsit-khuán tshing-tshóo ê bōng-uán-kiànn kíng-sik, to̍h khuànn-ē-tio̍h tī tsit-ê tsòng-kuan ê sing-thuân lāi-té, ū kuí-ā tsa̍p-bān lia̍p hîng-tshinn. Tī lî lán nn̄g-bān-gōo-tshing kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, tsit-ê sing-thuân ê hîng-tshinn to̍h tsinn tī tsit-ê tsi̍t-pah-gōo-tsa̍p kng-nî khuah ê khu-hi̍k lāi-té. Nā-sī uá-kīn kàu tsit-ê sing-thuân ê hi̍k-sim, lí to̍h ē-tàng khuànn-tio̍h tsi̍t-pah lia̍p hîng-tshinn tsinn tī tsi̍t-ê kan-na sann kng-nî khuah ê li̍p-hong-thé lāi-té. Siūnn khuànn-māi leh! Lí lán Thài-iông siōng-kīn ê hîng-tshinn to̍h ài sì kng-nî hn̄g ah! Tsit-tiunn iánn-siōng lāi-té, bîng-hián khah-kng ê hîng-tshinn huān-uî, to̍h sī sing-thuân ê hi̍k-sim. Tī tsit-tiunn tiong-tíng-khuah ê sī-tiûnn lāi-té, ū uán-hong ê puē-kíng sing-hē, pau-kuat tio̍h tsiànn-pîng ē-kha ê NGC lio̍k-jī-khòng-tshit.

[English] M13: The Great Globular Cluster in Hercules

In 1716, English astronomer Edmond Halley noted, “This is but a little Patch, but it shews itself to the naked Eye, when the Sky is serene and the Moon absent.” Of course, M13 is now less modestly recognized as the Great Globular Cluster in Hercules, one of the brightest globular star clusters in the northern sky. Sharp telescopic views like this one reveal the spectacular cluster’s hundreds of thousands of stars. At a distance of 25,000 light-years, the cluster stars crowd into a region 150 light-years in diameter. Approaching the cluster core upwards of 100 stars could be contained in a cube just 3 light-years on a side. For comparison, the closest star to the Sun is over 4 light-years away. The remarkable range of brightness recorded in this image follows stars into the dense cluster core. Distant background galaxies in the medium-wide field of view include NGC 6207 at the lower right.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【武仙座】Bú-sian-chō/Bú-sian-tsō/武仙座/Hercules
  • 【球形星團】kiû-hêng-seng-thoân/kiû-hîng-sing-thuân/球形星團/globular cluster
  • 【大球形星團】Tōa-kiû-hêng-seng-thoân/Tuā-kiû-hîng-sing-thuân/大球形星團/the Great Globular Cluster
  • 【核心】he̍k-sim/hi̍k-sim/核心/core
  • 【立方體】li̍p-hong-thé/li̍p-hong-thé/立方體/cube
  • 【視場】sī-tiûⁿ/sī-tiûnn/視場/field of view

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:海䖳星雲 kah 火星 明仔載 ê 圖:火星 ê 烏托邦平原