海䖳星雲 kah 火星

Page(/daily/2021/05/20210519)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] 海䖳星雲 kah 火星

一般來講,海䖳星雲較暗嘛較歹翕,毋閣這馬咱翕著 這張迷人 ê 景色矣! Tī 這張望遠鏡視場內底,有兩粒較光 ê 黃色恆星,雙生仔座 μ kah 雙生仔座 η,to̍h tī 倒爿海䖳星雲 ê 下跤 kah 面頂。 In 是較冷 ê 紅巨星,to̍h chhāi tī 這个 天頂雙生仔 ê 跤底。 海䖳星雲 to̍h 浮 tī 這幅圖中心 ê 倒爿下跤,是一个較光 ê 弓形發射雲,下跤掛幾若條鬚鬚。 實際上,這个宇宙海䖳是 超新星殘骸 IC 443 氣波形體 ê 一部份,是 大質量恆星爆炸了後 脹大 ê 雲屑仔。 爆炸光拄行到地球已經是 3 萬年進前 ê 代誌矣。 To̍h 親像是 天文物理 海內底 ê 親情仝款,毛蟹星雲 ê 超新星殘骸,to̍h 叫做海䖳星雲。 Tī 這个海內底停 一粒中子星,是恆星核崩塌 ê 殘骸。 這張影像是 tī 4 月 30 翕 ê。 這張望遠鏡快照嘛翕著火星。 伊這馬 to̍h tī 暗頭仔 ê 天頂 行來行去。 這粒紅色行星嘛 tī 視場正爿 leh 發黃光。 當然,海䖳星雲離咱差不多有 5000 光年遠, 毋閣 火星這馬 離地球干焦差不多有 18 光分遠。

[POJ] Hái-thē seng-hûn kah Hóe-chhiⁿ

It-poaⁿ-lâi-kóng, Hái-thē seng-hûn khah-àm mā kha-pháiⁿ-hip, m̄-koh chit-má lán hip-tio̍h chit-tiuⁿ bê-lâng ê kéng-sek ah! Tī chit-tiuⁿ bōng-oán-kiàⁿ sī-tiûⁿ lāi-té, ū nn̄g-lia̍p khah-kng ê n̂g-sek hêng-chhiⁿ, Siang-siⁿ-á-chō Mu kah Siang-siⁿ-á-chō Eta, to̍h tī tò-pêng Hái-thē-seng-hûn ê ē-kha kah bīn-téng. In sī khah-léng ê âng-kū-chhiⁿ, to̍h chhāi tī chi̍t-ê thiⁿ-téng siang-siⁿ-á ê kha-té. Hái-thē seng-hûn to̍h phû tī chit-pak-tô͘ tiong-sim ê tò-pêng ē-kha, sī chi̍t-ê khah-kng ê kiong-hêng hoat-siā-hûn, ē-kha kòa kúi-ā-tiâu chhiu-chhiu. Si̍t-chè-siōng, chit-ê ú-tiū hái-thē sī chhiau-sin-seng chân-hâi IC sù-sù-sam khí-pho hêng-thé ê chi̍t-pō͘-hūn, sī tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ po̍k-chà liáu-āu tiùⁿ-tōa ê hûn-sap-á. Po̍k-chà-kng tú kiâⁿ-kàu Tē-kiû í-keng sī san-bān nî chìn-chêng ê tāi-chì ah. To̍h chhiⁿ-chhiūⁿ sī thian-bûn-bu̍t-lí-hái lāi-té ê chhin-chiâⁿ kāng-khoán, Mô͘-hē seng-hûn ê chhiau-sin-seng chân-hâi, to̍h kiò-chò Hái-thē seng-hûn. Tī chit-ê hái lāi-té thêng chi̍t-lia̍p tiong-chú-chhiⁿ, sī hêng-chhiⁿ-he̍k pang-thap ê chân-hâi. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng sī tī sì goe̍h saⁿ-cha̍p hip ê. Chit-tiuⁿ bōng-oán-kiàⁿ khoài-chiò mā hip-tio̍h Hóe-chhiⁿ. I chit-má to̍h tī àm-thâu-á ê thiⁿ-téng kiâⁿ-lâi-kiâⁿ-khì. Chi̍t-lia̍p âng-sek kiâⁿ-chhiⁿ mā tī sī-thiuⁿ chiàⁿ-pêng leh hoat n̂g-kng. Tong-jiân, Hái-thē seng-hûn lî lán chha-put-to ū gō͘-chheng kng-nî hn̄g, m̄-koh Hóe-chhiⁿ chit-má lî Tē-kiû kan-na chha-put-to ū cha̍p-poeh kng-hun hn̄g.

[KIP] Hái-thē sing-hûn kah Hué-tshinn

It-puann-lâi-kóng, Hái-thē sing-hûn khah-àm mā kha-pháinn-hip, m̄-koh tsit-má lán hip-tio̍h tsit-tiunn bê-lâng ê kíng-sik ah! Tī tsit-tiunn bōng-uán-kiànn sī-tiûnn lāi-té, ū nn̄g-lia̍p khah-kng ê n̂g-sik hîng-tshinn, Siang-sinn-á-tsō Mu kah Siang-sinn-á-tsō Eta, to̍h tī tò-pîng Hái-thē-sing-hûn ê ē-kha kah bīn-tíng. In sī khah-líng ê âng-kū-tshinn, to̍h tshāi tī tsi̍t-ê thinn-tíng siang-sinn-á ê kha-té. Hái-thē sing-hûn to̍h phû tī tsit-pak-tôo tiong-sim ê tò-pîng ē-kha, sī tsi̍t-ê khah-kng ê kiong-hîng huat-siā-hûn, ē-kha kuà kuí-ā-tiâu tshiu-tshiu. Si̍t-tsè-siōng, tsit-ê ú-tiū hái-thē sī tshiau-sin-sing tsân-hâi IC sù-sù-sam khí-pho hîng-thé ê tsi̍t-pōo-hūn, sī tuā-tsit-liōng hîng-tshinn po̍k-tsà liáu-āu tiùnn-tuā ê hûn-sap-á. Po̍k-tsà-kng tú kiânn-kàu Tē-kiû í-king sī san-bān nî tsìn-tsîng ê tāi-tsì ah. To̍h tshinn-tshiūnn sī thian-bûn-bu̍t-lí-hái lāi-té ê tshin-tsiânn kāng-khuán, Môo-hē sing-hûn ê tshiau-sin-sing tsân-hâi, to̍h kiò-tsò Hái-thē sing-hûn. Tī tsit-ê hái lāi-té thîng tsi̍t-lia̍p tiong-tsú-tshinn, sī hîng-tshinn-hi̍k pang-thap ê tsân-hâi. Tsit-tiunn iánn-siōng sī tī sì gue̍h sann-tsa̍p hip ê. Tsit-tiunn bōng-uán-kiànn khuài-tsiò mā hip-tio̍h Hué-tshinn. I tsit-má to̍h tī àm-thâu-á ê thinn-tíng kiânn-lâi-kiânn-khì. Tsi̍t-lia̍p âng-sik kiânn-tshinn mā tī sī-thiunn tsiànn-pîng leh huat n̂g-kng. Tong-jiân, Hái-thē sing-hûn lî lán tsha-put-to ū gōo-tshing kng-nî hn̄g, m̄-koh Hué-tshinn tsit-má lî Tē-kiû kan-na tsha-put-to ū tsa̍p-pueh kng-hun hn̄g.

[English] The Jellyfish and Mars

Normally faint and elusive, the Jellyfish Nebula is caught in this alluring scene. In the telescopic field of view two bright yellowish stars, Mu and Eta Geminorum, stand just below and above the Jellyfish Nebula at the left. Cool red giants, they lie at the foot of the celestial twin. The Jellyfish Nebula itself floats below and left of center, a bright arcing ridge of emission with dangling tentacles. In fact, the cosmic jellyfish is part of bubble-shaped supernova remnant IC 443, the expanding debris cloud from a massive star that exploded. Light from that explosion first reached planet Earth over 30,000 years ago. Like its cousin in astrophysical waters the Crab Nebula supernova remnant, the Jellyfish Nebula is known to harbor a neutron star, the remnant of the collapsed stellar core. Composed on April 30, this telescopic snapshot also captures Mars. Now wandering through early evening skies, the Red Planet also shines with a yellowish glow on the right hand side of the field of view. Of course, the Jellyfish Nebula is about 5,000 light-years away, while Mars is currently almost 18 light-minutes from Earth.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【海䖳星雲】Hái-thē seng-hûn/Hái-thē sing-hûn/水母星雲/Jellyfish Nebula
 • 【雙生仔座 μ】Siang-siⁿ-á-chō Mu/Siang-sinn-á-tsō Mu/雙子座 μ/Mu Geminorum
 • 【雙生仔座 η】Siang-siⁿ-á-chō Eta/Siang-sinn-á-tsō Eta/雙子座 η/Eta Geminorum
 • 【紅巨星】âng-kū-chhiⁿ/âng-kū-tshinn/紅巨星/red giant
 • 【超新星殘骸】chhiau-sin-seng chân-hâi/tshiau-sin-sing tsân-hâi/超新星殘骸/supernova remnant
 • 【中子星】tiong-chú-chhiⁿ/tiong-tsú-tshinn/中子星/neutron star
 • 【毛蟹星雲】Mô͘-hē seng-hûn/Môo-hē sing-hûn/蟹狀星雲/zodiacal light
 • 【視場】sī-tiûⁿ/sī-tiûnn/視場/field of view
 • 【光年】kng-nî/kng-nî/光年/light-year
 • 【光分】kng-hun/kng-hun/光分/light-minute

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:袚鍊星雲 ê 噴流 明仔載 ê 圖:M13:Tī 武仙座 ê 大球形星團