NGC 4565: 坦敧身 ê 星系

Page(/daily/2021/05/20210517)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 4565: 坦敧身 ê 星系

咱 ê 銀河系敢有遮爾薄? 華麗 ê 捲螺仔星系 NGC 4565 ùi 咱 ê 地球來 kā 看 to̍h 是 坦敧身 ê。 因為伊遮爾狹 ê 形態,所以伊嘛叫做 繡針星系。 明亮 ê NGC 4565 會予真濟觀測北天 ê 觀星團停落來看。 伊 to̍h tī 彼个暗淡毋閣整齊 ê 后鬃座 彼搭。 Tī 這个清楚 ê 彩色影像,看會著捲螺仔星系中心有一个 四四角角、phok–出來 ê 核心。 伊去予迒 tī NGC 4565 ê 薄星系盤頂懸彼个 會閘光 ê 塗粉帶 切做兩爿。 Tī 這个美麗 ê 視場內底,有 各種 其他 背景星系。 伊去予人認為講,伊 ê 外形可能 kah 咱 ê 銀河系 欲仝。 NGC 4565 離咱有 4000 萬 光年 遠,大細有 10 萬 光年闊。 伊用細台望遠鏡真簡單 to̍h 揣會著。 天文愛好者 認為講,NGC 4565 是一个真出眾 ê 天體作品,毋閣 Messier 煞 kā 伊落勾去

[POJ] NGC sù-ngó͘-lio̍k-ngó͘: thán-khi-sin ê seng-hē

Lán ê Gîn-hô-hē kám-ū chiah-nī po̍h? Hôa-lē ê kńg-lê-á seng-hē NGC sûn-ngó͘-lio̍k-ngó͘ ùi lán ê Tē-kiû lâi kā khòaⁿ to̍h sī thán-khi-sin ê. In-ūi i chiah-nī e̍h ê hêng-thài, só͘-í i mā kiò-chò Siù-chiam seng-hē. Bêng-liōng ê NGC sûn-ngó͘-lio̍k-ngó͘ ē hō͘ chin-chōe koan-chhek pak-thian ê koan-seng-thoân thêng–lo̍h-lâi khòaⁿ. I to̍h tī hit-ê àm-tām m̄-koh chéng-chê ê Hiō-chang-chō hit-tah. Tī chit-ê chheng-chhó͘ ê chhái-sek iáⁿ-siōng, khòaⁿ-ē-tio̍h kńg-lê-á seng-hē tiong-sim ū chi̍t-ê sì-sì-kak-kak, phok–chhut-lâi ê he̍k-sim. I khì hō͘ hāⁿ tī NGC sûn-ngó͘-lio̍k-ngó͘ ê po̍h seng-hē-pôaⁿ téng-koân hit-ê ē cha̍h-kng ê thô͘-hún-tòa chhiat-chò nn̄g-pêng. Tī chit-ê bí-lē ê sī-tiûⁿ lāi-té, ū kok-chióng kî-tha pōe-kéng seng-hē. I khì hō͘ lâng jīn-ûi kóng, i ê gōa-hêng khó-lêng kah lán ê Gîn-hô-hē beh kâng. NGC sûn-ngó͘-lio̍k-ngó͘ lî lán ū sì-chheng-bān kng-nî hn̄g, tōa-sè ū cha̍p-bān kng-nî khoah. I iōng sè-tâi bōng-oán-kiàⁿ chin kán-tan to̍h chhōe-ē-tio̍h. Thian-bûn ài-hòⁿ-chiá jīn-ûi-kóng, NGC sûn-ngó͘-lio̍k-ngó͘ sī chi̍t-ê chin chhut-chiòng ê thian-thé chok-phín, m̄-koh Messier soah kā i làu-kau–khì.

[KIP] NGC sù-ngóo-lio̍k-ngóo: thán-khi-sin ê sing-hē

Lán ê Gîn-hô-hē kám-ū tsiah-nī po̍h? Huâ-lē ê kńg-lê-á sing-hē NGC sûn-ngóo-lio̍k-ngóo uì lán ê Tē-kiû lâi kā khuànn to̍h sī thán-khi-sin ê. In-uī i tsiah-nī e̍h ê hîng-thài, sóo-í i mā kiò-tsò Siù-tsiam sing-hē. Bîng-liōng ê NGC sûn-ngóo-lio̍k-ngóo ē hōo tsin-tsuē kuan-tshik pak-thian ê kuan-sing-thuân thîng–lo̍h-lâi khuànn. I to̍h tī hit-ê àm-tām m̄-koh tsíng-tsê ê Hiō-tsang-tsō hit-tah. Tī tsit-ê tshing-tshóo ê tshái-sik iánn-siōng, khuànn-ē-tio̍h kńg-lê-á sing-hē tiong-sim ū tsi̍t-ê sì-sì-kak-kak, phok–tshut-lâi ê hi̍k-sim. I khì hōo hānn tī NGC sûn-ngóo-lio̍k-ngóo ê po̍h sing-hē-puânn tíng-kuân hit-ê ē tsa̍h-kng ê thôo-hún-tuà tshiat-tsò nn̄g-pîng. Tī tsit-ê bí-lē ê sī-tiûnn lāi-té, ū kok-tsióng kî-tha puē-kíng sing-hē. I khì hōo lâng jīn-uî kóng, i ê guā-hîng khó-lîng kah lán ê Gîn-hô-hē beh kâng. NGC sûn-ngóo-lio̍k-ngóo lî lán ū sì-tshing-bān kng-nî hn̄g, tuā-sè ū tsa̍p-bān kng-nî khuah. I iōng sè-tâi bōng-uán-kiànn tsin kán-tan to̍h tshuē-ē-tio̍h. Thian-bûn ài-hònn-tsiá jīn-uî-kóng, NGC sûn-ngóo-lio̍k-ngóo sī tsi̍t-ê tsin tshut-tsiòng ê thian-thé tsok-phín, m̄-koh Messier suah kā i làu-kau–khì.

[English] NGC 4565: Galaxy on Edge

Is our Milky Way Galaxy this thin? Magnificent spiral galaxy NGC 4565 is viewed edge-on from planet Earth. Also known as the Needle Galaxy for its narrow profile, bright NGC 4565 is a stop on many telescopic tours of the northern sky, in the faint but well-groomed constellation Coma Berenices. This sharp, colorful image reveals the spiral galaxy’s boxy, bulging central core cut by obscuring dust lanes that lace NGC 4565’s thin galactic plane. An assortment of other background galaxies is included in the pretty field of view. Thought similar in shape to our own Milky Way Galaxy, NGC 4565 lies about 40 million light-years distant and spans some 100,000 light-years. Easily spotted with small telescopes, sky enthusiasts consider NGC 4565 to be a prominent celestial masterpiece Messier missed.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【坦敧身星系】thán-khi-sin seng-hē/thán-khi-sin sing-hē/側向星系/edge-on galaxy
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【繡針星系】Siù-chiam seng-hē/Siù-tsiam sing-hē/針星系/Needel Galaxy
 • 【后鬃座】Hiō-chang-chō/Hiō-tsang-tsō/后髮座/the constellation Coma Berenices
 • 【星系盤】seng-hē-pôaⁿ/sing-hē-puânn/星系盤/galactic plane
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/thôo-hún-tuà/灰塵帶/dust lane
 • 【視場】sī-tiûⁿ/sī-tiûnn/視場/field of view
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way Galaxy
 • 【天文愛好者】thian-bûn ài-hòⁿ-chiá/thian-bûn ài-hònn-tsiá/天文愛好者/sky enthusiasts

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 602 kah 伊 ê 遠方 明仔載 ê 圖:袚鍊星雲 ê 噴流