NGC 602 kah 伊 ê 遠方

Page(/daily/2021/05/20210516)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 602 kah 伊 ê 遠方

這个雲看起來 to̍h 親像一粒蚵仔,遮 ê 恆星 mā 敢若真珠仝款,毋閣 in 看起來敢若較遠 ê 款。 離咱 20 萬光年遠 ê 衛星星系 小麥哲倫星雲 ê 外沿附近,有一个 5 百萬歲 ê 少年 星團 NGC 602NGC 602 tī 這張 予人讚嘆 ê 哈伯影像 內底,去予一寡會產生新恆星 ê 氣體 kah 塗粉箍 tī 內底。 美妙 ê 雲嶺 kah 予輻射掃出來 ê 外形,應該是 NGC 602 內底 ê 大質量少年恆星發出 ê 足強能量 ê 輻射 kah 衝擊波,kā 塗粉 物質食去,引起星團中心 ê 恆星形成 運動,才閣湠出去 ê。 用 小麥哲倫星雲 估計 ê 距離來推算,這張影像 差不多有 200 光年闊。 毋閣咱 mā 會當 tī 這个清楚 ê 彩色景色 內底,看著各種 美麗 ê 背景星系。 遮 ê 背景星系 上無有幾若億光年遠,有 ê 是 比 NGC 602 閣較遠

[POJ] NGC lio̍k-khòng-jī kah i ê oán-hong

Chit-ê hûn khòaⁿ–khí-lâi to̍h chhiⁿ-chhiūⁿ chi̍t-lia̍p ô-á, chia ê hêng-chhiⁿ mā ká-ná chin-chu kāng-khoán, m̄-koh in khòaⁿ–khí-lâi ká-ná khah-hn̄g ê khoán. Lí lán jī-cha̍p-bān kng-nî hn̄g ê ūi-chhiⁿ seng-hē Sió Be̍h-thiat-lûn seng-hûn ê gōa-iân hū-kīn, ū chi̍t-ê gō͘-pah-bān hòe ê siàu-liân seng-thoân NGC lio̍k-khòng-jī. NGC lio̍k-khòng-jī tī chit-tiuⁿ hō͘-lâng chàn-thàn ê Ha-peh iáⁿ-siōng lāi-té, khì hō͘ chi̍t-kóa ē sán-seng sin hêng-chhiⁿ ê khì-thé kah thô͘-hún kho͘ tī lāi-té. Bí-miāu ê hûn-niá kah hō͘ hok-siā sàu–chhut-lâi ê gōa-hêng, eng-kai sī NGC lio̍k-khòng-jī lāi-té ê tōa-chit-liōng siàu-liân hêng-chhiⁿ hoat–chhut ê chiok-kiông lêng-liōng ê hok-siā kah chhiong-kek-phō, kā thô͘-hún bu̍t-chit chiah–khì, ín-khí seng-thoân tiong-sim ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng ūn-tōng, chiah koh thòaⁿ–chhut-khì ê. Iōng Sió Be̍h-thiat-lûn seng-hûn kó͘-kè ê kū-lî 來 thui-sǹg, chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng chha-put-to ū nn̄g-pah kng-nî khoah. M̄-koh lán mā ē-tàng tī chit-ê chheng-chhó͘ ê chhái-sek kéng-sek lāi-té, khòaⁿ-tio̍h kok-chióng bí-lē ê pōe-kéng seng-hē. Chia-ê pōe-kéng seng-hē siōng-bô ū kúi-ā-ek kng-nî hn̄g, ū-ê sī pí NGC lio̍k-khòng-jī koh-khah hn̄g.

[KIP] NGC lio̍k-khòng-jī kah i ê uán-hong

Tsit-ê hûn khuànn–khí-lâi to̍h tshinn-tshiūnn tsi̍t-lia̍p ô-á, tsia ê hîng-tshinn mā ká-ná tsin-tsu kāng-khuán, m̄-koh in khuànn–khí-lâi ká-ná khah-hn̄g ê khuán. Lí lán jī-tsa̍p-bān kng-nî hn̄g ê uī-tshinn sing-hē Sió Be̍h-thiat-lûn sing-hûn ê guā-iân hū-kīn, ū tsi̍t-ê gōo-pah-bān huè ê siàu-liân sing-thuân NGC lio̍k-khòng-jī. NGC lio̍k-khòng-jī tī tsit-tiunn hōo-lâng tsàn-thàn ê Ha-peh iánn-siōng lāi-té, khì hōo tsi̍t-kuá ē sán-sing sin hîng-tshinn ê khì-thé kah thôo-hún khoo tī lāi-té. Bí-miāu ê hûn-niá kah hōo hok-siā sàu–tshut-lâi ê guā-hîng, ing-kai sī NGC lio̍k-khòng-jī lāi-té ê tuā-tsit-liōng siàu-liân hîng-tshinn huat–tshut ê tsiok-kiông lîng-liōng ê hok-siā kah tshiong-kik-phō, kā thôo-hún bu̍t-tsit tsiah–khì, ín-khí sing-thuân tiong-sim ê hîng-tshinn hîng-sîng ūn-tōng, tsiah koh thuànn–tshut-khì ê. Iōng Sió Be̍h-thiat-lûn sing-hûn kóo-kè ê kū-lî 來 thui-sǹg, tsit-tiunn iánn-siōng tsha-put-to ū nn̄g-pah kng-nî khuah. M̄-koh lán mā ē-tàng tī tsit-ê tshing-tshóo ê tshái-sik kíng-sik lāi-té, khuànn-tio̍h kok-tsióng bí-lē ê puē-kíng sing-hē. Tsia-ê puē-kíng sing-hē siōng-bô ū kuí-ā-ik kng-nî hn̄g, ū-ê sī pí NGC lio̍k-khòng-jī koh-khah hn̄g.

[English] NGC 602 and Beyond

The clouds may look like an oyster, and the stars like pearls, but look beyond. Near the outskirts of the Small Magellanic Cloud, a satellite galaxy some 200 thousand light-years distant, lies 5 million year young star cluster NGC 602. Surrounded by natal gas and dust, NGC 602 is featured in this stunning Hubble image of the region. Fantastic ridges and swept back shapes strongly suggest that energetic radiation and shock waves from NGC 602’s massive young stars have eroded the dusty material and triggered a progression of star formation moving away from the cluster’s center. At the estimated distance of the Small Magellanic Cloud, the featured picture spans about 200 light-years, but a tantalizing assortment of background galaxies are also visible in this sharp multi-colored view. The background galaxies are hundreds of millions of light-years or more beyond NGC 602.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【衛星星系】ūi-chhiⁿ seng-hē/uī-tshinn sing-hē/衛星星系/satellite galaxy
  • 【小麥哲倫星雲】Sió Be̍h-thiat-lûn seng-hûn/Sió Be̍h-thiat-lûn sing-hûn/小麥哲倫星雲/Small Magellanic Cloud
  • 【哈伯影像】Ha-peh iáⁿ-siōng/Ha-peh iánn-siōng/哈伯影像/Hubble image
  • 【衝擊波】chhiong-kek-phō/tshiong-kik-phō/衝擊波/shock wave
  • 【恆星形成】hêng-chhiⁿ hêng-sêng/hîng-tshinn hîng-sîng/恆星形成/star formation

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:內海仔星雲 ê 南崖 明仔載 ê 圖:NGC 4565: 坦敧身 ê 星系