Tī Yacoraite ê 深空景色

Page(/daily/2021/05/20210508)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī Yacoraite ê 深空景色

Tī 這个會回甘 ê 夜景,厚塗粉 ê 銀河中心 tī 天頂 peh 起來, to̍h 迒 tī 阿根廷西北爿 老古早 ê Andean 山脈 考古遺址 Yacoraite ê 頭殼頂。 地景內底這寡 向天 ê 地球住民,是 生 tī 洘旱區域 ê 大型阿根廷巨人柱仙人掌。 面頂彼个無正常 ê 黃色反射星雲,是紅巨星心宿二邊仔 ê 塗粉,散射恆星光 造成 ê。 心宿二是蠍仔座 ê α 星,離咱有超過 500 光年遠。 伊邊仔彼个足光 ê 藍色 蛇夫座 ρ 星,to̍h 藏 tī 一般厚塗粉 ê 藍色反射星雲內底。 這个深空夜景 ê 背景,是追蹤 tī 天頂 peh 起來 ê 恆星,tùi in 連紲感光 ê。 伊 ê 前景是用固定 tī 三跤馬面頂 ê kha-mé-lah kah 鏡頭 tùi 地景感光 ê。 Kā in 敆做伙會當產生這張予人讚嘆 ê 影像,嘛展示一个你用目睭無法度 直接看著 ê 光度 kah 色光範圍。

[POJ] Tī Yacoraite ê chhim-khong kéng-sek

Tī chit-ê ē hôe-kam ê iā-kéng, kāu-thô͘-hún ê Gîn-hô tiong-sim tī thiⁿ-téng peh–khí-lâi, to̍h hāⁿ tī A-kun-têng sai-pak-pêng lāu-kó͘-chá ê Andean soaⁿ-me̍h khó-kó͘ ûi-chí Yacoraite ê thâu-khak-téng. Tē-kéng lāi-té chit-kóa hiòng-thiⁿ ê Tē-kiû chū-bîn, sī seⁿ tī khó-hōaⁿ khu-he̍k ê tōa-hêng A-kun-têng kū-jîn-thiāu sian-jîn-chiáng. Bīn-téng hit-ê bô-chèng-siông ê n̂g-sek hoán-siā-seng-hûn, sī Âng-kū-chhiⁿ Sim-siù-jī piⁿ-á ê thô͘-hún, sàn-siā hêng-chhiⁿ-kng chō-sêng ê. Sim-siù-jī sī Giat-á-chō ê Alpha chhiⁿ, lî lán ū chhiau-kòe gō͘-pah kng-nî hn̄g. I piⁿ-á hit-ê chiok-kng ê nâ-sek Siâ-hu-chō Rho chhiⁿ, to̍h chhàng tī it-poaⁿ kāu-thô͘-hún ê nâ-sek hoán-siā-seng-hûn lāi-té. Chit-ê chhim-khong iā-kéng ê pōe-kéng, sī tui-chong tī thiⁿ-téng peh–khí-lâi ê hêng-chhiⁿ, tùi in liân-sòa kám-kng ê. I ê chiân-kéng sī iōng kò͘-tēng tī saⁿ-kha-bé ê kha-mé-lah kah kiàⁿ-thâu tùi tē-kéng kám-kng ê. Kā in kap chò-hóe ē-tàng sán-seng chit-tiuⁿ hō͘-lâng chàn-thàn ê iáⁿ-siōng, mā tiān-sī chi̍t-ê lí iōng ba̍k-chiu bô-hoat-tō͘ ti̍t-chiap khòaⁿ–tio̍h-ê kng-tō͘ kah se̍k-kng hoān-ûi.

[KIP] Tī Yacoraite ê tshim-khong kíng-sik

Tī tsit-ê ē huê-kam ê iā-kíng, kāu-thôo-hún ê Gîn-hô tiong-sim tī thinn-tíng peh–khí-lâi, to̍h hānn tī A-kun-tîng sai-pak-pîng lāu-kóo-tsá ê Andean suann-me̍h khó-kóo uî-tsí Yacoraite ê thâu-khak-tíng. Tē-kíng lāi-té tsit-kuá hiòng-thinn ê Tē-kiû tsū-bîn, sī senn tī khó-huānn khu-hi̍k ê tuā-hîng A-kun-tîng kū-jîn-thiāu sian-jîn-tsiáng. Bīn-tíng hit-ê bô-tsìng-siông ê n̂g-sik huán-siā-sing-hûn, sī Âng-kū-tshinn Sim-siù-jī pinn-á ê thôo-hún, sàn-siā hîng-tshinn-kng tsō-sîng ê. Sim-siù-jī sī Giat-á-tsō ê Alpha tshinn, lî lán ū tshiau-kuè gōo-pah kng-nî hn̄g. I pinn-á hit-ê tsiok-kng ê nâ-sik Siâ-hu-tsō Rho tshinn, to̍h tshàng tī it-puann kāu-thôo-hún ê nâ-sik huán-siā-sing-hûn lāi-té. Tsit-ê tshim-khong iā-kíng ê puē-kíng, sī tui-tsong tī thinn-tíng peh–khí-lâi ê hîng-tshinn, tuì in liân-suà kám-kng ê. I ê tsiân-kíng sī iōng kòo-tīng tī sann-kha-bé ê kha-mé-lah kah kiànn-thâu tuì tē-kíng kám-kng ê. Kā in kap tsò-hué ē-tàng sán-sing tsit-tiunn hōo-lâng tsàn-thàn ê iánn-siōng, mā tiān-sī tsi̍t-ê lí iōng ba̍k-tsiu bô-huat-tōo ti̍t-tsiap khuànn–tio̍h-ê kng-tōo kah si̍k-kng huān-uî.

[English] Deepscape at Yacoraite

In this evocative night scene a dusty central Milky Way rises over the ancient Andean archaeological site of Yacoraite in northwestern Argentina. The denizens of planet Earth reaching skyward are the large Argentine saguaro cactus currently native to the arid region. The unusual yellow-hued reflection nebula above is created by dust scattering starlight around red giant star Antares. Alpha star of the constellation Scorpius, Antares is over 500 light-years distant. Next to it bright blue Rho Ophiuchi is embedded in more typical dusty bluish reflection nebulae though. The deep night skyscape was created from a series of background exposures of the rising stars made while tracking the sky, and a foreground exposure of the landscape made with the camera and lens fixed on the tripod. In combination they produce the single stunning image and reveal a range of brightness and color that your eye can’t quite perceive on its own.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【紅巨星】Âng-kū-chhiⁿ/Âng-kū-tshinn/紅巨星/red giant star
  • 【心宿二】Sim-siù-jī/Sim-siù-jī/心宿二/Antares
  • 【蠍仔座】Giat-á-chō/Giat-á-tsō/天蠍座/the constellation Scorpius
  • 【蛇夫座 ρ 星】Siâ-hu-chō Rho chhiⁿ/Siâ-hu-tsō Rho tshinn/蛇夫座 ρ/Rho Ophiuchi
  • 【反射星雲】hoán-siā-seng-hûn/huán-siā-sing-hûn/反射星雲/reflection nebulae

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:水星紅石 3 號發射矣! 明仔載 ê 圖:馬頭星雲 kah 獵戶座星雲