Tī 銅港天頂 ê STEVE

Page(/daily/2021/05/20210505)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 銅港天頂 ê STEVE

是啥物產生 STEVEs? STEVEs 是 Strong Thermal Emission Velocity Enhancements 強熱發射速度增強 ê 簡稱,是一款大氣現象。 伊自古早 to̍h 有,毋閣最近五冬才 予人注意著,因為伊 ê 色光 kah 外形,kah 極光 無仝。 因為 STEVEs 有茄仔色 kah 粉紅仔色 ê 孤逝光巡,研究伊是按怎來–ê,to̍h 變做一个足衝 ê 主題。 STEVEs 可能 kah Sub-Auroral Ion Drifts 次極光離子漂流 (SAIDs) 有關。 彼是一款高溫氣體 離子 ê 超音速流。 有一款現象 咱這馬猶毋知 原因,to̍h 是 STEVEs 出現 ê 時陣,mā 定定看會著青色 ê 「圍閘」極光這張 STEVE 影像 是 3 月中 tī 美國 Michigan 銅港 翕 ê。 是用連紲感光 ê 方式,kā 前景 kah 背景 ê 影像敆做一張 ê。 這款真光 ê STEVE 會出現幾若分鐘久,ùi 地平線到地平線,出現 ê 時間 tī 一般 ê 極光 kah 極光之間。

[POJ] Tī Tâng-káng thiⁿ-téng ê STEVE

Sī siáⁿ-mih sán-seng STEVEs? STEVEs sī Strong Thermal Emission Velocity Enhancements kiông jia̍t-hoat-siā sok-tō͘ cheng-kiông ê kán-chheng, sī chi̍t-khoán tōa-khì hiān-siōng. I chū kó͘-chá to̍h ū, m̄-koh chòe-kīn gō͘-tang chiah hō͘ lâng chù-ì–tio̍h, in-ūi i ê se̍k-kng kah gōa-hêng, kah ke̍k-kng bô-kâng. In-ūi STEVEs ū kiô-á-sek kah hún-âng-á-sek ê ko͘-chōa kng-sûn, gián-kiù i sī án-ná lâi–ê, to̍h piàn-chò chi̍t-ê chiok-chhèng ê chú-tê. STEVEs khó-lêng kah Sub-Auroral Ion Drifts Chhù-ke̍k-kng lî-chú phiau-liû (SAIDs) ū-koan. He sī chi̍t-khoán ko-un khì-thé lî-chú ê chhiau-im-sok-liû. Ū chi̍t-khoán hiān-siōng lán chit-má iáu m̄-chai goân-in, to̍h sī STEVEs chhut-hiān ê sî-chūn, mā tiān-tiān khòaⁿ-ē-tio̍h chheⁿ-sek ê ûi-chah ke̍k-kng. Chit-tiuⁿ STEVE iáⁿ-siōng sī saⁿ goe̍h tiong tī Bí-kok Michigan tâng-káng hip–ê. Sī iōng liân-sòa kám-kng ê hong-sek, kā chiân-kéng kah pōe-kéng ê iáⁿ-siōng kap-chò chi̍t-tiuⁿ ê. Chit-khoán chin-kng ê STEVE ē chhut-hiān kúi-ā hun-cheng kú, ùi tē-pêng-sòaⁿ kàu tē-pêng-sòaⁿ, chhut-hiān ê sî-kan tī it-poaⁿ ê ke̍k-kng kah ke̍k-kng chi̍t-kan.

[KIP] Tī Tâng-káng thinn-tíng ê STEVE

Sī siánn-mih sán-sing STEVEs? STEVEs sī Strong Thermal Emission Velocity Enhancements kiông jia̍t-huat-siā sok-tōo tsing-kiông ê kán-tshing, sī tsi̍t-khuán tuā-khì hiān-siōng. I tsū kóo-tsá to̍h ū, m̄-koh tsuè-kīn gōo-tang tsiah hōo lâng tsù-ì–tio̍h, in-uī i ê si̍k-kng kah guā-hîng, kah ki̍k-kng bô-kâng. In-uī STEVEs ū kiô-á-sik kah hún-âng-á-sik ê koo-tsuā kng-sûn, gián-kiù i sī án-ná lâi–ê, to̍h piàn-tsò tsi̍t-ê tsiok-tshìng ê tsú-tê. STEVEs khó-lîng kah Sub-Auroral Ion Drifts Tshù-ki̍k-kng lî-tsú phiau-liû (SAIDs) ū-kuan. He sī tsi̍t-khuán ko-un khì-thé lî-tsú ê tshiau-im-sok-liû. Ū tsi̍t-khuán hiān-siōng lán tsit-má iáu m̄-tsai guân-in, to̍h sī STEVEs tshut-hiān ê sî-tsūn, mā tiān-tiān khuànn-ē-tio̍h tshenn-sik ê uî-tsah ki̍k-kng. Tsit-tiunn STEVE iánn-siōng sī sann gue̍h tiong tī Bí-kok Mitsigan tâng-káng hip–ê. Sī iōng liân-suà kám-kng ê hong-sik, kā tsiân-kíng kah puē-kíng ê iánn-siōng kap-tsò tsi̍t-tiunn ê. Tsit-khuán tsin-kng ê STEVE ē tshut-hiān kuí-ā hun-tsing kú, uì tē-pîng-suànn kàu tē-pîng-suànn, tshut-hiān ê sî-kan tī it-puann ê ki̍k-kng kah ki̍k-kng tsi̍t-kan.

[English] STEVE over Copper Harbor

What creates STEVEs? Strong Thermal Emission Velocity Enhancements (STEVEs) have likely been seen since antiquity, but only in the past five years has it been realized that their colors and shapes make them different from auroras. Seen as single bright streaks of pink and purple, the origin of STEVEs remain an active topic of research. STEVEs may be related to subauroral ion driftssubauroral ion drifts (SAIDs), a supersonic river of hot atmospheric ions. For reasons currently unknown, STEVEs are frequently accompanied by green “picket-fence” auroras. The featured STEVE image is a combination of foreground and background exposures taken consecutively in mid-March from Copper Harbor, Michigan, USA. This bright STEVE lasted several minutes, spanned from horizon to horizon, and appeared in between times of normal auroras.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【超音速流】chhiau-im-sok-liû/tshiau-im-sok-liû/超音速流/supersonic river
  • 【圍閘極光】ûi-chah ke̍k-kng/uî-tsah ki̍k-kng/柵欄極光/picket-fence auroras
  • 【地平線】tē-pêng-sòaⁿ/tē-pîng-suànn/地平線/horizon

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:太空站、日珥、太陽 明仔載 ê 圖:去予風吹開 ê NGC 3199