SpaceX 載人太空船 2 號發射了後 ê 軌跡 kah 煙流

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] SpaceX 載人太空船 2 號發射了後 ê 軌跡 kah 煙流

天頂發生啥物代誌? 昨昏早天欲光 ê 時陣, tī 美國 Florida 州 ê Indian 港海岸 敢若真平靜。 毋閣隨 to̍h 有一台 火箭發射,kā 天頂照予光。 To̍h tī 北爿, NASA SpaceX 載人太空船 2 號任務 載一台足厲害 ê Falcon 9 號 火箭,衝入去太空中。 這个 縮時攝影影片 是 kā 12 分鐘 櫼做 8 秒鐘,欲予咱看 tī 遠方倒爿遮爾光 ê 發射煙流。 這个 火箭升懸 到愈來愈薄 ê 大氣層,予伊 ê 煙流湠開,to̍h 親像 日頭拄 peh–起來 ê 時,kā 天頂照予光仝款。 當 載人太空船 2 號 tī 地平線消失 ê 時陣,Falcon 9 號 ê 第一節火箭欲轉來,按算欲降落 tī 大西洋 ê SpaceX 駁船 面頂。 咱會當看著伊降落過程產生 ê 煙流。 Tī 太空中,奮進號載人太空船 按算 tī 今仔日透早,送四位太空人 tī 國際太空站(ISS)靠岸。 載人太空船 2 號 ê 太空人參加 遠征 65 號任務,來幫贊進行其他任務需要 ê 藥物試驗。 伊用 ê 組織晶片 是一款真細 ê 微流體晶片,會當模擬人類 ê 器官。 這个試驗會 tī ISS ê 微重力 環境內底快速進行。

[POJ] SpaceX chài-lâng thài-khong-chûn jī hō hoat-siā liáu-āu ê kúi-jiah kah ian-liû

Thiⁿ-téng hoat-seng siáⁿ-mih tāi-chì? Cha-hng chái thiⁿ beh kng ê sî-chūn, tī Bí-kok Florida chiu ê Indian káng hái-hōaⁿ ká-ná chin pêng-chēng. M̄-koh sûi to̍h ū chi̍t-tâi hóe-chìⁿ hoat-siā, kā thiⁿ-téng chiò hō͘ kng. To̍h tī pak-pêng, NASA SpaceX chài-lâng thài-khong-chûn jī hō jīm-bū chài chi̍t-tâi chiok lī-hāi ê Falcon kàu hō hóe-chìⁿ, chhiong–ji̍p-khì thài-khong tiong. Chit-ê sok-sî-liap-iáⁿ iáⁿ-phìⁿ sī kā cha̍p-jī hun-cheng chiⁿ-chò peh bió-cheng, beh hō͘ lán khòaⁿ tī oán-hong tò-pêng chiah-nī kng ê hoat-siā ian-liû. Chit-ê hóe-chìⁿ seng-koân kàu lú-lâi-lú-po̍h ê tōa-khì-chân, hō i ê ian-liû thòaⁿ-khui, to̍h chhiⁿ-chhiūⁿ ji̍t-thâu tú peh–khí-lâi ê sî, kā thiⁿ-téng chiò hō͘ kng kāng-khoán. Tng chài-lâng thài-khong-chûn jī hō tī tē-pêng-sòaⁿ siau-sit ê sî-chūn, Falcon kàu hō ê tē-it-chat hóe-chìⁿ beh tńg–lâi, àn-sǹg beh kàng-lo̍h tī Tāi-se-iûⁿ ê SapceX pok-chûn bīn-téng. Lán ē-tàng khòaⁿ-tio̍h i kàng-lo̍h kòe-têng sán-seng ê ian-liû. Tī thài-khong tiong, Hùn-chìn-hō chài-lâng thài-khong-chûn àn-sǹg tī kin-á-ji̍t thàu-chá, sàng sì ūi thài-khong-jîn tī Kok-chè-thài-khong-chām khò-hōaⁿ. Chài-lâng thài-khong-chûn jī hō ê thài-khong-jîn chham-ka Oán-cheng la̍k-cha̍p-gō͘ hō jīm-bū, lâi pang-chān chìn-hêng kî-tha jīm-bū su-iàu–ê io̍h-bu̍t chhì-giām. I iōng ê cho͘-chit cheng-phìⁿ sī chi̍t-khoán chin-sè ê bî-liû-thé cheng-phìⁿ, ē-tàng bô͘-gí jîn-lūi ê khì-koan. Chit-ê chhì-giām ē tī ISS ê bî-tiōng-le̍k khoân-kéng lāi-té khoài-sok chìn-hêng.

[KIP] SpaceX tsài-lâng thài-khong-tsûn jī hō huat-siā liáu-āu ê kuí-jiah kah ian-liû

Thinn-tíng huat-sing siánn-mih tāi-tsì? Tsa-hng tsái thinn beh kng ê sî-tsūn, tī Bí-kok Florida tsiu ê Indian káng hái-huānn ká-ná tsin pîng-tsīng. M̄-koh suî to̍h ū tsi̍t-tâi hué-tsìnn huat-siā, kā thinn-tíng tsiò hōo kng. To̍h tī pak-pîng, NASA SpaceX tsài-lâng thài-khong-tsûn jī hō jīm-bū tsài tsi̍t-tâi tsiok lī-hāi ê Falcon kàu hō hué-tsìnn, tshiong–ji̍p-khì thài-khong tiong. Tsit-ê sok-sî-liap-iánn iánn-phìnn sī kā tsa̍p-jī hun-tsing tsinn-tsò peh bió-tsing, beh hōo lán khuànn tī uán-hong tò-pîng tsiah-nī kng ê huat-siā ian-liû. Tsit-ê hué-tsìnn sing-kuân kàu lú-lâi-lú-po̍h ê tuā-khì-tsân, hō i ê ian-liû thuànn-khui, to̍h tshinn-tshiūnn ji̍t-thâu tú peh–khí-lâi ê sî, kā thinn-tíng tsiò hōo kng kāng-khuán. Tng tsài-lâng thài-khong-tsûn jī hō tī tē-pîng-suànn siau-sit ê sî-tsūn, Falcon kàu hō ê tē-it-tsat hué-tsìnn beh tńg–lâi, àn-sǹg beh kàng-lo̍h tī Tāi-se-iûnn ê SapceX pok-tsûn bīn-tíng. Lán ē-tàng khuànn-tio̍h i kàng-lo̍h kuè-tîng sán-sing ê ian-liû. Tī thài-khong tiong, Hùn-tsìn-hō tsài-lâng thài-khong-tsûn àn-sǹg tī kin-á-ji̍t thàu-tsá, sàng sì uī thài-khong-jîn tī Kok-tsè-thài-khong-tsām khò-huānn. Tsài-lâng thài-khong-tsûn jī hō ê thài-khong-jîn tsham-ka Uán-tsing la̍k-tsa̍p-gōo hō jīm-bū, lâi pang-tsān tsìn-hîng kî-tha jīm-bū su-iàu–ê io̍h-bu̍t tshì-giām. I iōng ê tsoo-tsit tsing-phìnn sī tsi̍t-khuán tsin-sè ê bî-liû-thé tsing-phìnn, ē-tàng bôo-gí jîn-luī ê khì-kuan. Tsit-ê tshì-giām ē tī ISS ê bî-tiōng-li̍k khuân-kíng lāi-té khuài-sok tsìn-hîng.

[English] Streak and Plume from SpaceX Crew-2 Launch

What’s happening in the sky? The pre-dawn sky first seemed relatively serene yesterday morning over Indian Harbor Beach in Florida, USA. But then it lit up with a rocket launch. Just to the north, NASA’s SpaceX Crew-2 Mission blasted into space aboard a powerful Falcon 9 rocket. The featured time-lapse videocompressing 12-minutes into 8-seconds – shows the bright launch plume starting on the far left. The rocket rises into an increasingly thin atmosphere, causing its plume to spread out just as it is lit by the rising Sun. As the Crew-2 capsule disappears over the horizon, the landing plume of the returning first stage of the Falcon 9 descending toward the SpaceX barge in the Atlantic Ocean can be seen. Up in space, the Endeavour crew capsule is expected to dock with the International Space Station (ISS) this morning, delivering four astronauts. The Crew-2 astronauts join Expedition 65 to help conduct, among other tasks, drug tests using tissue chips – small microfluidic chips that simulate human organs – that run rapidly in ISS’s microgravity.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【煙流】ian-liû/ian-liû/羽狀流/plume
 • 【火箭】hóe-chìⁿ/hué-tsìnn/火箭/rocket
 • 【縮時攝影】sok-sî-liap-iáⁿ/sok-sî-liap-iánn/縮時攝影/time-lapse
 • 【奮進號】Hùn-chìn-hō/Hùn-tsìn-hō/奮進號/Endeavour
 • 【駁船】pok-chûn/pok-tsûn/駁船/barge
 • 【國際太空站】Kok-chè-thài-khong-chûn/Kok-tsè-thài-khong-tsûn/國際太空站/International Space Station (ISS)
 • 【遠征 65 號任務】Oán-cheng la̍k-cha̍p-gō͘ hō jīm-bū/Uán-tsing la̍k-tsa̍p-gōo hō jīm-bū/遠征 65 號任務/Expedition 65
 • 【組織晶片】cho͘-chit cheng-phìⁿ/tsoo-chit tsing-phìnn/組織晶片/tissue chips
 • 【微流體晶片】bî-liû-thé cheng-phìⁿ/bî-liû-thé tsing-phìnn/微流體晶片/microfluidic chips
 • 【微重力】bî-tiōng-le̍k/bî-tiōng-li̍k/微重力/microgravity

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Tī 暗暝飛過地球(二) 明仔載 ê 圖:行星形星雲 Mz3:狗蟻星雲