Tī 暗暝飛過地球(二)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 暗暝飛過地球(二)

這是 tī 2017 年記錄 ê,是國際太空站用縮時攝影 kā 地球暗暝 ê 景色 編輯做這个影片。 地球低軌道影像 ê fans 會當開始享受這个 tī 天頂 蟯蟯趖 ê 青色 kah 紅色 ê 美麗極光。 這个暗暝 ê 景色迒過北美洲 ê 西北爿到東南爿,ùi 墨西哥灣到 Florida 海岸。 第二段影片是歐洲城市 ê 光線,迒過地中海,飛過非洲北爿光亮 ê 尼羅河。 Ùi 軌道衛星面頂看著 ê,是暴雷發生 ê 時陣出現 ê,無穩定 ê 爍爁。 面頂 ê 天星 to̍h ùi 地球 ê 弓形地平線 peh–起來,ùi 地球暗淡 ê 大氣氣輝 透過來。 當然,你這馬會當 tī 厝–lih 隨時看著 地球現此時 ê 活動矣

[POJ] Tī àm-mî poe-kòe Tē-kiû (Jī)

Che-sī tī jī-khòng-it-chhit nî kì-lo̍k–ê, sī Kok-chè-thài-khong-chām iōng sok-sî-liap-iáⁿ kā Tē-kiû àm-mî ê kéng-sek pian-chi̍p chò chit-ê iáⁿ-phìⁿ. Tē-kiû kē-kúi-tō iáⁿ-siōng ê fans ē-tàng khai-sí hiáng-siū chit-ê tī thiⁿ-téng ngia̍uh-ngia̍uh-sô ê chheⁿ-sek kah âng-sek ê bí-lē ke̍k-kng. Chit-ê àm-mî ê kéng-sek hāⁿ-kòe Pak-bí-chiu ê sai-pak-pêng kàu tang-lâm-pêng, ùi Be̍k-se-ko-oan kàu Florida hái-hōaⁿ. Tē-jī-tōaⁿ iáⁿ-phìⁿ sī Au-chiu siâⁿ-chhī ê kng-sòaⁿ, hāⁿ-kòe Tē-tiong-hái, poe-kòe Hui-chiu pak-pêng kng-liōng–ê Nî-lô-hô. Ùi kúi-tō-ūi-chhiⁿ bīn-téng khòaⁿ-tio̍h–ê, sī pō-lûi hoat-seng ê sî-chūn chhut-hiān–ê, bô-ún-tēng ê sih-nah. Bīn-téng ê thiⁿ-chhiⁿ to̍h ùi Tē-kiû ê kiong-hêng tē-pêng-sòaⁿ peh–khí-lâi, ùi Tē-kiû àm-tām ê Tōa-khì khì-hui thàu–kòe-lâi. Tong-jiân, lí chit-má ē-tàng tī chhù–lih sûi-sî khòaⁿ-tio̍h Tē-kiû hiān-chú-sî ê oa̍h-tāng ah.

[KIP] Tī àm-mî poe-kòe Tē-kiû (Jī)

Che-sī tī jī-khòng-it-chhit nî kì-lo̍k–ê, sī Kok-chè-thài-khong-chām iōng sok-sî-liap-iáⁿ kā Tē-kiû àm-mî ê kéng-sek pian-chi̍p chò chit-ê iáⁿ-phìⁿ. Tē-kiû kē-kúi-tō iáⁿ-siōng ê fans ē-tàng khai-sí hiáng-siū chit-ê tī thiⁿ-téng ngia̍uh-ngia̍uh-sô ê chheⁿ-sek kah âng-sek ê bí-lē ke̍k-kng. Chit-ê àm-mî ê kéng-sek hāⁿ-kòe Pak-bí-chiu ê sai-pak-pêng k£ tang-lâm-pêng, ùi Be̍k-se-ko-oan k£ Florida hái-hōaⁿ. Tē-jī-tōaⁿ iáⁿ-phìⁿ sī Au-chiu siâⁿ-chhī ê kng-sòaⁿ, hāⁿ-kòe Tē-tiong-hái, poe-kòe Hui-chiu pak-pêng kng-liōng–ê Nî-lô-hô. Ùi kúi-tō-ūi-chhiⁿ bīn-téng khòaⁿ-tio̍h–ê, sī pō-luî hoat-seng ê sî-chūn chhut-hiān–ê, bô-ún-tēng ê sih-nah. Bīn-téng ê thiⁿ-chhiⁿ to̍h ùi Tē-kiû ê kiong-hêng tē-pêng-sòaⁿ peh–khí-lâi, ùi Tē-kiû àm-tām ê Tōa-khì khì-hui th£–kòe-lâi. Tong-jiân, lí chit-má ē-tàng tī chhù–lih sûi-sî khòaⁿ-tio̍h Tē-kiû hiān-chú-sî ê oa̍h-tāng ah.

[English] Flying Over the Earth at Night II

Recorded during 2017, timelapse sequences from the International Space Station are compiled in this serene video of planet Earth at Night. Fans of low Earth orbit can start by enjoying the view as green and red aurora borealis slather up the sky. The night scene tracks from northwest to southeast across North America, toward the Gulf of Mexico and the Florida coast. A second sequence follows European city lights, crosses the Mediterranean Sea, and passes over a bright Nile river in northern Africa. Seen from the orbital outpost, erratic flashes of lightning appear in thunder storms below and stars rise above the planet’s curved horizon through a faint atmospheric airglow. Of course, from home you can always check out the vital signs of Planet Earth Now.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【國際太空站】Kok-chè-thài-khong-chām/Kok-chè-thài-khong-chām/國際太空站/the International Space Station
  • 【縮時攝影】sok-sî-liap-iáⁿ/sok-sî-liap-iánn/縮時攝影/timelapse
  • 【極光】ke̍k-kng/ke̍k-kng/極光/aurora
  • 【爍爁】sih-nah/sih-nah/閃電/lightning

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:地球 ê 暗頭仔 kah 暝尾 明仔載 ê 圖:SpaceX 載人太空船 2 號發射了後 ê 軌跡 kah 煙流