Tī 火舌星痕內底

Page(/daily/2021/04/20210417)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 火舌星雲內底

[火舌星雲][The Flame Nebula] 是一个 tī 可見光波段特別有名 ê 影像。 因為伊 tī 獵戶座皮帶 ê 恆星形成區真厚雲、密實。 Tī 皮帶上東爿彼粒參宿一,離咱差不多有 1400 光年遠。 參宿一是 tī 這張 Spitzer 太空望遠鏡翕 ê 紅外線影像正爿邊仔一粒真光 ê 恆星。 這幅紅外線影像差不多有 15 光年闊。 你會當看著星雲內底發光 ê 氣體 kah 烏暗 ê 塗粉雲。 內底有足濟最近產生 ê 恆星,攏 tī NGC 2024 星團內底,to̍h 集中 tī 中央。 Tī NGC 2024 內底 ê 恆星,in ê 年歲 ùi 20 萬歲到 150 萬歲遐爾少年。 事實上,資料表示,少年恆星主要集中 tī 火舌星雲星團中間。 這 kah 恆星形成上簡單 ê 模型恆星托兒所顛倒反。 模型預測 恆星形成 應該是 tī 分子雲中心上厚雲 ê 所在開始。 這个結果 需要一个閣較複雜 ê 模型來解說 [火舌星雲內底][inside the Flame Nebula t] ê 恆星形成。

[POJ] Tī Hóe-chi̍h seng-hûn lāi-té

Hóe-chi̍h seng-hûn sī chi̍t-ê tī khó-kiàn-kng pho-toān te̍k-pia̍t ū-miâ ê iáⁿ-siōng. In-ūi i tī La̍h-hō͘-chō phôe-tòa ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu chin kāu-hûn, ba̍t-cha̍t. Tī phôe-tòa siōng tang-pêng hit-lia̍p Chham-siù-it, lî lán chha-put-to ū chi̍t-chheng-sì-pah kng-nî hn̄g. Chham-siù-it sī tī chit-tiuⁿ Spitzer thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hip–ê âng-gōa-sòaⁿ iáⁿ-siōng chiàⁿ-pêng piⁿ–á chi̍t-lia̍p chin-kng ê hêng-chhiⁿ. Chit-pak âng-gōa-sòaⁿ iáⁿ-siōng chha-put-to ū cha̍p-gō͘ kng-nî khoah. Lí ē-tàng khòaⁿ-tio̍h seng-hûn lāi-té hoat-kng ê khì-thé kah o͘-àm ê thô͘-hún-hûn. Lāi-té ū chiok-chōe chòe-kīn sán-seng ê hêng-chhiⁿ, lóng tī NGC jī-khòng-jī-sù seng-thoân lāi-té, to̍h chi̍p-tiong tī tiong-ng. Tī NGC jī-khòng-jī-sù lāi-té ê hêng-chhiⁿ, in ê nî-hòe ùi jī-cha̍p-bān hòe kàu chi̍t-pah-go͘-cha̍p-bān hòe hiah-nī siàu-liân. Sū-si̍t-siōng, chu-liāu piáu-sī, siàu-liân hêng-chhiⁿ chú-iàu chi̍p-tiong tī Hóe-chi̍h seng-hûn seng-thoân tiong-kan. Che kah hêng-chhiⁿ hêng-sêng siōng kán-tan ê bô͘-hêng hêng-chhiⁿ-thok-jî-só͘ tian-tò-péng. Bô͘-hêng ī-chhek hêng-chhiⁿ hêng-sêng èng-kai sī tī hun-chú-hûn tiong-sim siōng kāu-hûn ê só͘-chāi khai-sí. Chit-ê kiat-kó su-iàu chi̍t-ê koh-khah ho̍k-cha̍p ê bô͘-hêng lâi kái-soeh Hóe-chi̍h seng-hûn lāi-té ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng.

[KIP] Tī Hué-tsi̍h sing-hûn lāi-té

Hué-tsi̍h sing-hûn sī tsi̍t-ê tī khó-kiàn-kng pho-tuān ti̍k-pia̍t ū-miâ ê iánn-siōng. In-uī i tī La̍h-hōo-tsō phuê-tuà ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu tsin kāu-hûn, ba̍t-tsa̍t. Tī phuê-tuà siōng tang-pîng hit-lia̍p Tsham-siùg-it, lî lán tsha-put-to ū tsi̍t-tshing-sì-pah kng-nî hn̄g. Tsham-siùg-it sī tī tsit-tiunn Spitzer thài-khong-bōng-uán-kiànn hip–ê âng-guā-suànn iánn-siōng tsiànn-pîng pinn–á tsi̍t-lia̍p tsin-kng ê hîng-tshinn. Tsit-pak âng-guā-suànn iánn-siōng tsha-put-to ū tsa̍p-gōo kng-nî khuah. Lí ē-tàng khuànn-tio̍h sing-hûn lāi-té huat-kng ê khì-thé kah oo-àm ê thôo-hún-hûn. Lāi-té ū tsiok-tsuē tsuè-kīn sán-sing ê hîng-tshinn, lóng tī NGC jī-khòng-jī-sù sing-thuân lāi-té, to̍h tsi̍p-tiong tī tiong-ng. Tī NGC jī-khòng-jī-sù lāi-té ê hîng-tshinn, in ê nî-huè uì jī-tsa̍p-bān huè kàu tsi̍t-pah-goo-tsa̍p-bān huè hiah-nī siàu-liân. Sū-si̍t-siōng, tsu-liāu piáu-sī, siàu-liân hîng-tshinn tsú-iàu tsi̍p-tiong tī Hué-tsi̍h sing-hûn sing-thuân tiong-kan. Tse kah hîng-tshinn hîng-sîng siōng kán-tan ê bôo-hîng hîng-tshinn-thok-jî-sóo tian-tò-píng. Bôo-hîng ī-tshik hîng-tshinn hîng-sîng ìng-kai sī tī hun-tsú-hûn tiong-sim siōng kāu-hûn ê sóo-tsāi khai-sí. Tsit-ê kiat-kó su-iàu tsi̍t-ê koh-khah ho̍k-tsa̍p ê bôo-hîng lâi kái-sueh Hué-tsi̍h sing-hûn lāi-té ê hîng-tshinn hîng-sîng.

[English] Inside the Flame Nebula

[The Flame Nebula][The Flame Nebula] is a stand out in optical images of the dusty, crowded star forming regions toward Orion’s belt and the easternmost belt star Alnitak, a mere 1,400 light-years away. Alnitak is the bright star at the right edge of this infrared image from the Spitzer Space Telescope. About 15 light-years across, the infrared view takes you inside the nebula’s glowing gas and obscuring dust clouds though. It reveals many stars of the recently formed, embedded cluster NGC 2024 concentrated near the center. The stars of NGC 2024 range in age from 200,000 years to 1.5 million years young. In fact, data indicate that the youngest stars are concentrated near the middle of the Flame Nebula cluster. That’s the opposite of the simplest models of star formation for a stellar nursery that predict star formation begins in the denser center of a molecular cloud core. The result requires a more complex model for star formation [inside the Flame Nebula][inside the Flame Nebula e].

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【火舌星雲】Hóe-chi̍h seng-hûn/Hué-tsi̍h sing-hûn/火焰星雲/Flame Nebula
  • 【參宿一】Chham-siù-it/Tsham-siù-it/參宿一/Alnitak

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:雙烏洞 ê 雙重扭曲世界 明仔載 ê 圖:Tī Azores 頂懸 ê 虹氣輝