NGC 3521: Tī 氣波內底 ê 星系

Page(/daily/2021/04/20210402.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 3521: Tī 氣波內底 ê 星系

華麗 ê 捲螺仔星系 NGC 3521 是一个 tī 獅仔座 方向,離咱干焦 3500 萬年遠 ê 星系。 Tùi 地球 ê 夜空來講,NGC 3521 是有較光,會使真簡單 to̍h 用細台望遠鏡揣著。 毋閣伊煞定定去予業餘天文 ê 攝影落勾去。 大部份 ê 人攏較愛翕獅仔座內底其他 ê 捲螺仔星系,像 M66 kah M65。 毋閣,這張宇宙畫像遮爾媠,實在真歹無 kā 注意著。 這个星系有 5 萬光年闊,伊 ê 運動產生 特徵 ê 花樣。 伊 ê 不規則捲螺仔手骨面頂,縖一條 lè-sù,面頂有塗粉、粉紅仔色 ê 恆星形成區、kah 少年 ê 藍色星團。 值得注意 ê 是,這張深空影像嘛看會著 NGC 3521 tī 一个足大 ê 氣波殼內底。 這个殼可能是潮汐殘骸,是去予衛星星系搝散 ê 恆星流。 這个衛星星系,是 tī 足久以前 kah NGC 3521 進行合併 ê。

[POJ] NGC sam-ngó͘-jī-it: Tī khì-pho lāi-té ê seng-hē

Hôa-lē ê kńg-lê-á seng-hē NGC sam-ngó͘-jī-it sī chi̍t-ê tī Sai-á-chō hong-hiòng, lî lân kan-na saⁿ-chheng-gō͘-pah-bān nî ê seng-hē. Tùi Tē-kiû ê iā-khong lâi-kóng, NGC sam-ngó͘-jī-it sī ū khah-kng, ē-sái chin kán-tan to̍h iōng sè-tâi bōng-oán-kiàⁿ chhōe-tio̍h. M̄-koh, i soah tiāⁿ-tiāⁿ khì hō͘ gia̍p-î thian-bûn ê liap-iáⁿ làu-kau khì. Tòa-pō-hûn ê lâng lóng khah ài hip Sai-á-chō lāi-té kî-tha ê kńg-lê-á seng-hē, chhiūⁿ M-la̍k-cha̍p-la̍k kah M-la̍k-cha̍p-gō͘. M̄-koh, chit-tiuⁿ ú-tiū ōe-siōng chiah-nī súi, si̍t-chāi chin-pháiⁿ bô kā chù-ì tio̍h. Chi̍t-ê seng-hē ū gō͘-bān kng-nî khoah, i ê ūn-tōng sán-seng te̍k-teng ê hoe-iūⁿ. I ê put-kui-chek kńg-lê-á chhiú-kut bīn-téng, hâ chi̍t-tiâu lè-sù, bīn-téng ū thô͘-hún, hún-âng-á-sek ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu, kah siàu-liân ê nâ-kng seng-thoân. Ta̍t-tit chù-ì ê sī, chit-tiuⁿ chhim-khong iáⁿ-siōng mā khòaⁿ-ē-tio̍h NGC sam-ngó͘-jī-it tī chi̍t-ê chiok-tōa ê khí-pho-khak lāi-té. Chit-ê khak khó-lêng sī tiâu-se̍k chân-hâi, sī khì hō͘ ūi-chhiⁿ seng-hē giú-sòaⁿ ê hêng-chhiⁿ-liû. Chit-ê ūi-chhiⁿ seng-hē, sī tī chiok-kú í-chêng kah NGC sam-ngó͘-jī-it chìn-hêng ha̍p-pèng ê.

[KIP] NGC sam-ngóo-jī-it: Tī khì-pho lāi-té ê sing-hē

Huâ-lē ê kńg-lê-á sing-hē NGC sam-ngóo-jī-it sī tsi̍t-ê tī Sai-á-tsō hong-hiòng, lî lân kan-na sann-tshing-gōo-pah-bān nî ê sing-hē. Tuì Tē-kiû ê iā-khong lâi-kóng, NGC sam-ngóo-jī-it sī ū khah-kng, ē-sái tsin kán-tan to̍h iōng sè-tâi bōng-uán-kiànn tshuē-tio̍h. M̄-koh, i suah tiānn-tiānn khì hōo gia̍p-î thian-bûn ê liap-iánn làu-kau khì. Tuà-pō-hûn ê lâng lóng khah ài hip Sai-á-tsō lāi-té kî-tha ê kńg-lê-á sing-hē, tshiūnn M-la̍k-tsa̍p-la̍k kah M-la̍k-tsa̍p-gōo. M̄-koh, tsit-tiunn ú-tiū uē-siōng tsiah-nī suí, si̍t-tsāi tsin-pháinn bô kā tsù-ì tio̍h. Tsi̍t-ê sing-hē ū gōo-bān kng-nî khuah, i ê ūn-tōng sán-sing ti̍k-ting ê hue-iūnn. I ê put-kui-tsik kńg-lê-á tshiú-kut bīn-tíng, hâ tsi̍t-tiâu lè-sù, bīn-tíng ū thôo-hún, hún-âng-á-sik ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu, kah siàu-liân ê nâ-kng sing-thuân. Ta̍t-tit tsù-ì ê sī, tsit-tiunn tshim-khong iánn-siōng mā khuànn-ē-tio̍h NGC sam-ngóo-jī-it tī tsi̍t-ê tsiok-tuā ê khí-pho-khak lāi-té. Tsit-ê khak khó-lîng sī tiâu-si̍k tsân-hâi, sī khì hōo uī-tshinn sing-hē giú-suànn ê hîng-tshinn-liû. Tsit-ê uī-tshinn sing-hē, sī tī tsiok-kú í-tsîng kah NGC sam-ngóo-jī-it tsìn-hîng ha̍p-pìng ê.

[English] NGC 3521: Galaxy in a Bubble

Gorgeous spiral galaxy NGC 3521 is a mere 35 million light-years away, toward the constellation Leo. Relatively bright in planet Earth’s sky, NGC 3521 is easily visible in small telescopes but often overlooked by amateur imagers in favor of other Leo spiral galaxies, like M66 and M65. It’s hard to overlook in this colorful cosmic portrait, though. Spanning some 50,000 light-years the galaxy sports characteristic patchy, irregular spiral arms laced with dust, pink star forming regions, and clusters of young, blue stars. Remarkably, this deep image also finds NGC 3521 embedded in gigantic bubble-like shells. The shells are likely tidal debris, streams of stars torn from satellite galaxies that have undergone mergers with NGC 3521 in the distant past.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【獅仔座】Sai-á-chō/Sai-á-tsō/獅子座/the constellation Leo
 • 【業餘】gia̍p-î/gia̍p-î/業餘/amateur
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arm
 • 【lè-sù】lè-sù/lè-sù/蕾絲/lace
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
 • 【潮汐殘骸】tiâu-se̍k chân-hâi/tiâu-si̍k tsân-hâi/潮汐殘骸/tidal debris
 • 【衛星星系】ūi-chhiⁿ seng-hē/uī-tshinn sing-hē/衛星星系/satellite galaxy

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Ùi 太空站看火箭發射 明仔載 ê 圖:獨創號 ê 第 39 工火星日