Andes 山脈面頂 ê 紅色精靈爍爁

Page(/daily/2021/03/20210330)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Andes 山脈面頂 ê 紅色精靈爍爁

Tī 天頂 ê 紅色雲絲是啥物? In 是真罕得看著 ê 一款爍爁。 是差不多 30 年前才確認 ê,to̍h 號做 紅色精靈。 最近 ê 研究發現,綴 tī 足強 ê 雲對地正電爍爁 ê 雷擊後壁,可能會有 紅色精靈 ùi 100 公尺大 ê 離子空氣 球生出來。 In ùi 80 公里懸 ê 所在,用 10 葩 光速 ê 速度,ùi 天頂瀉落來。 Liâm-mi 一陣離子氣體球 to̍h 衝去天頂。 這張影像智利 ê Las Campanas 天文台 tī 今年 ê 年頭,tùi 阿根廷 ê Andes 山脈 ê 天頂翕–ê。 紅色精靈 出現 ê 時間,是 比一秒鐘閣較短。 In 會當 tī 足強 ê 暴雷 ê 邊仔看著。

[POJ] Andes soaⁿ-me̍h bīn-téng ê Âng-sek-cheng-lêng sih-nah

Tī thiⁿ-téng ê Âng-sek hûn-si sī siáⁿ-mih? In sī chin hán-tek-khòaⁿ–tio̍h ê chi̍t-khoán sih-nah. Sī chha-put-to saⁿ-cha̍p nî-chêng chiah khak-jīn ê, to̍h hō-chò Âng-sek-cheng-lêng. Chòe-kīn ê gián-kiù hoat-hiān, tòe tī chiok-kiông ê hûn-tùi-tē chiàⁿ-tiān sih-nah ê lûi-kek āu-piah, khó-lêng ē ū Âng-sek-cheng-lêng ùi chi̍t-pah kong-chhioh tōa ê lî-chú-khong-khì-kiû seⁿ–chhut-lâi. In ùi peh-cha̍p kong-lí koân ê só͘-chāi, iōng cha̍p-pha kng-sok ê sok-tō͘, ùi thiⁿ-téng sià–lo̍h-lâi. Liâm-mi chi̍t-tīn lî-chú-khì-thé-kiú to̍h chhèng-khì thiⁿ-téng. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng sī Tì-lī ê Las Campanas Thian-bûn-tâi tī kin-nî ê nî-thâu, tùi A-kun-têng ê Andes Soaⁿ-me̍h ê thiⁿ-téng hip–ê. Âng-sek-cheng-lêng chhut-hiān ê sî-kan, sī pí chi̍t-bió-cheng koh-khah té. In ē-tàng tī chiok-kiông ê pok-lûi ê piⁿ-á khòaⁿ-tio̍h.

[KIP] Andes suann-me̍h bīn-tíng ê Âng-sik-tsing-lîng sih-nah

Tī thinn-tíng ê Âng-sik hûn-si sī siánn-mih? In sī tsin hán-tik-khuànn–tio̍h ê tsi̍t-khuán sih-nah. Sī tsha-put-to sann-tsa̍p nî-tsîng tsiah khak-jīn ê, to̍h hō-tsò Âng-sik-tsing-lîng. Tsuè-kīn ê gián-kiù huat-hiān, tuè tī tsiok-kiông ê hûn-tuì-tē tsiànn-tiān sih-nah ê luî-kik āu-piah, khó-lîng ē ū Âng-sik-tsing-lîng uì tsi̍t-pah kong-tshioh tuā ê lî-tsú-khong-khì-kiû senn–tshut-lâi. In uì peh-tsa̍p kong-lí kuân ê sóo-tsāi, iōng tsa̍p-pha kng-sok ê sok-tōo, uì thinn-tíng sià–lo̍h-lâi. Liâm-mi tsi̍t-tīn lî-tsú-khì-thé-kiú to̍h tshìng-khì thinn-tíng. Tsit-tiunn iánn-siōng sī Tì-lī ê Las Campanas Thian-bûn-tâi tī kin-nî ê nî-thâu, tuì A-kun-tîng ê Andes Suann-me̍h ê thinn-tíng hip–ê. Âng-sik-tsing-lîng tshut-hiān ê sî-kan, sī pí tsi̍t-bió-tsing koh-khah té. In ē-tàng tī tsiok-kiông ê pok-luî ê pinn-á khuànn-tio̍h.

English Red Sprite Lightning over the Andes

What are those red filaments in the sky? They are a rarely seen form of lightning confirmed only about 30 years ago: red sprites. Recent research has shown that following a powerful positive cloud-to-ground lightning strike, red sprites may start as 100-meter balls of ionized air that shoot down from about 80-km high at 10 percent the speed of light. They are quickly followed by a group of upward streaking ionized balls. The featured image was taken earlier this year from Las Campanas observatory in Chile over the Andes Mountains in Argentina. Red sprites take only a fraction of a second to occur and are best seen when powerful thunderstorms are visible from the side.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【紅色精靈】Âng-sek-cheng-lêng/Âng-sik-tsing-lîng/紅色精靈/Red Spirite
  • 【正電爍爁】chiàⁿ-tiān sih-nah/tsiànn-tiān sih-nah/正電閃電/positive lightning
  • 【離子氣體球】lî-chú-khì-thé-kiú/lî-tsú-khì-thé-kiú/離子氣體球/ionized ball
  • 【暴雷】pok-lûi/pok-lûi/暴雷/thunderstorm
  • 【10 葩】cha̍p-pha/tsa̍p-pha/百分之 10/10%

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:M64:邪眼星系 明仔載 ê 圖:M87 中央烏洞 ê 偏振光