M64:邪眼星系

Page(/daily/2021/03/20210329)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M64:邪眼星系

有啥人知影是啥物款 ê 邪惡藏 tī 星系眼中央? 哈伯知影!捲螺仔星系 M64 嘛知影!In 會 kā 咱鬥揣。 Messier 64,又閣叫做邪眼星系抑是睏美人星系。 伊中央彼粒目睭,看起來有淡薄仔邪氣。 這是因為 tī 星系中央,伊 ê 恆星 kah 星際氣體攏踅仝一个方向,毋閣 tī 星系外沿煞 kah 內底踅倒反。 這張 足詳細 ê 影像,是用踅地球 leh 行 ê 哈伯太空望遠鏡 翕 ê。 看會著 tī M64 中心倚咱這爿,去予足濟塗粉雲 kā 閘著。 面頂有 kah 恆星形成 敆做伙 ê 紅光水素氣體,敢若有祕密 tī 內底 ê 款。 M64 離咱有 1700 萬 光年 遠。 To̍h 是講,咱 chit-má 看著 ê 光,是 人類 kah 烏猩猩 ê 共同祖先 猶閣 tī 地球四界賴賴趖 ê 時代發出 ê 光。 這粒塗粉滿滿是 ê 星系眼 kah 伊 奇怪 ê 轉踅方向,可能是 tī 十億年進前,兩粒無仝 ê 星系合併 ê 結果。

[POJ] M-la̍k-cha̍p-sì: Siâ-gán seng-hē

Ū siáⁿ-lâng chai-iáⁿ sī siáⁿ-mih-khoán ê siâ-ok chhàng tī seng-hē-gán tiong-ng? Ha-peh chai-iáⁿ! Kńg-lê-á seng-hē M-la̍k-cha̍p-sì mā chai-iáⁿ! In ē kā lán kóng. Messier 64, iū-koh kiò-chò Siâ-gán seng-hē ia̍h-sī Khùn-bí-jîn seng-hē. I tiong-ng hit-lia̍p ba̍k-chiu, khòaⁿ–khí-lâi ū tām-po̍h-á siâ-khì. Che sī in-ūi tī seng-hē tiong-ng, i ê hêng-chhiⁿ kah seng-chè-khì-thé lóng se̍h kâng chi̍t-ê hong-hiòng, m̄-koh tī seng-hē gōa-iân soah kah lāi-té se̍h tò-péng. Chit-tiuⁿ chiok siông-sè ê iáⁿ-siōng, sī iōng se̍h Tē-kiû leh kiâⁿ ê Ha-peh thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hip–ê. Khòaⁿ-ē-tio̍h tī M-la̍k-cha̍p-sì tiong-sim óa lán chit-pêng, khì hō͘ chiok-chōe thô͘-hún-hûn kā chah-tio̍h. Bīn-téng ū kah hêng-chhiⁿ hêng-sêng kap chòe-hóe ê âng-kng chúi-sò͘ khì-thé, ká-ná ū pì-bi̍t tī lāi-té ê khoán. M-la̍k-cha̍p-sì lî lán ū chi̍t-chheng-chhit-pah bān kng-nî hn̄g. To̍h sī kóng, lán chit-má khòaⁿ-tio̍h ê kng, sī jîn-lūi kah o͘-seng-seng ê kiōng-tông chó͘-sian iáu-koh tī Tē-kiû sì-kè lōa-lōa-sô ê sî-tāi hoat–chhut ê kng. Chi̍t-lia̍p thô͘-hún móa-móa-sī ê seng-hē-gán kah i kî-koài ê tńg-se̍h hong-hiòng, khó-lêng sī tī cha̍p-ek nî chìn-chêng, nn̄g-lia̍p bô-kâng ê seng-hē ha̍p-pèng ê kiat-kó.

[KIP] M-la̍k-tsa̍p-sì: Siâ-gán sing-hē

Ū siánn-lâng tsai-iánn sī siánn-mih-khuán ê siâ-ok tshàng tī sing-hē-gán tiong-ng? Ha-peh tsai-iánn! Kńg-lê-á sing-hē M-la̍k-tsa̍p-sì mā tsai-iánn! In ē kā lán kóng. Messier 64, iū-koh kiò-tsò Siâ-gán sing-hē ia̍h-sī Khùn-bí-jîn sing-hē. I tiong-ng hit-lia̍p ba̍k-tsiu, khuànn-khí-lâi ū tām-po̍h-á siâ-khì. Tse sī in-uī tī sing-hē tiong-ng, i ê hîng-tshinn kah sing-tsè-khì-thé lóng se̍h kâng tsi̍t-ê hong-hiòng, m̄-koh tī sing-hē guā-iân suah kah lāi-té se̍h tò-píng. Tsit-tiunn tsiok siông-sè ê iánn-siōng, sī iōng se̍h Tē-kiû leh kiânn ê Ha-peh thài-khong-bōng-uán-kiànn hip–ê. Khuànn-ē-tio̍h tī M-la̍k-tsa̍p-sì tiong-sim uá lán tsit-pîng, khì hōo tsiok-tsuē thôo-hún-hûn kā tsah-tio̍h. Bīn-tíng ū kah hîng-tshinn hîng-sîng kap tsuè-hué ê âng-kng tsuí-sòo khì-thé, ká-ná ū pì-bi̍t tī lāi-té ê khuán. M-la̍k-tsa̍p-sì lî lán ū tsi̍t-tshing-tshit-pah bān kng-nî hn̄g. To̍h sī kóng, lán tsit-má khuànn-tio̍h ê kng, sī jîn-luī kah oo-sing-sing ê kiōng-tông tsóo-sian iáu-koh tī Tē-kiû sì-kè luā-luā-sô ê sî-tāi huat–tshut ê kng. Tsi̍t-lia̍p thôo-hún muá-muá-sī ê sing-hē-gán kah i kî-kuài ê tńg-se̍h hong-hiòng, khó-lîng sī tī tsa̍p-ik nî tsìn-tsîng, nn̄g-lia̍p bô-kâng ê sing-hē ha̍p-pìng ê kiat-kó.

[English] M64: The Evil Eye Galaxy

Who knows what evil lurks in the eyes of galaxies? The Hubble knows – or in the case of spiral galaxy M64 – is helping to find out. Messier 64, also known as the Evil Eye or Sleeping Beauty Galaxy, may seem to have evil in its eye because all of its stars rotate in the same direction as the interstellar gas in the galaxy’s central region, but in the opposite direction in the outer regions. Captured here in great detail by the Earth-orbiting Hubble Space Telescope, enormous dust clouds obscure the near-side of M64’s central region, which are laced with the telltale reddish glow of hydrogen associated with star formation. M64 lies about 17 million light years away, meaning that the light we see from it today left when the last common ancestor between humans and chimpanzees roamed the Earth. The dusty eye and bizarre rotation are likely the result of a billion-year-old merger of two different galaxies.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【邪眼星系】Siâ-gán seng-hē/Siâ-gán seng-hē/邪眼星系/the Evil Eye Galaxy
  • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
  • 【哈伯太空望遠鏡】Ha-peh thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Ha-peh thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
  • 【星系眼】seng-hē-gán/sing-hē-gán/星系眼/galactic eye
  • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star formation region
  • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:SuitSat 一號:一領自由浮 tī 太空 ê 太空衫 明仔載 ê 圖:Andes 山脈面頂 ê 紅色精靈爍爁