SuitSat 一號:一領自由浮 tī 太空 ê 太空衫

Page(/daily/2021/03/20210328)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] SuitSat 一號:一領自由浮 tī 太空 ê 太空衫

有一領太空衫 tī 15 年前浮 tī 國際太空站 外口。 毋閣伊啥物代誌攏無做。 逐家攏知影伊是去予 太空站 ê 船員 kā 捒出去 ê。 這領衫號做 SuitSat 一號,是一領露西亞 ê Orlan 牌太空衫。 內底櫼一大堆 舊衫 kah 一台會發射微弱信號 ê 電波發射機,予囥 tī 太空,踅地球 leh 行。 Tī 電波信號意外變 弱進前,這領衫 攏總踅地球兩擺。 毋閣 SuitSat 一號 猶是繼續每 90 分鐘踅地球一輾,一直到幾若禮拜後,tī 地球大氣層 燒去為止。 這張相片 是這領無性命 ê 太空衫,tī 2006 年 ùi 太空站 浮出去 ê 時陣翕 ê。

[POJ] SuitSat it-hō: Chi̍t-niá chū-iû phû tī thài-khong ê thài-khong-saⁿ

Ū chi̍t-niá thài-khong-saⁿ tī cha̍p-gō͘ nî phû tī Kok-chè-thài-khong-chām gōa-kháu. M̄-koh i sáⁿ-mih tāi-chì lóng bô-chò. Ta̍k-ke lóng chai-iáⁿ i sī khì hō͘ Thài-khong-chām ê chûn-goân kā sak–chhut-khì ê. Chi̍t-niá saⁿ hō-chò SuitSat it-hō, sī chi̍t-tâi Lō͘-se-a ê Orlan pâi thài-khong-saⁿ. Lāi-té chiⁿ chi̍t-tōa-tui kū-saⁿ kah chi̍t-tâi ē hoat-siā bî-jio̍k sìn-hō ê tiān-pho-hoat-siā-ki, hō͘ khǹg tī thài-khong, se̍h Tē-kiû leh kiâⁿ. Tī tiān-pho sìn-hō ì-gōa pian jio̍k chìn-chêng, chit-niá-saⁿ lóng-chóng se̍h Tē-kiû nn̄g-pái. M̄-koh SuitSat it-hō iáu-sī kè-sio̍k múi káu-cha̍p hun-cheng se̍h Tē-kiû chi̍t-liàn, it-ti̍t kàu kúi-ā lé-pài āu, tī Tē-kiû tōa-khì-chân sio–khì ûi-chí. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī chit-niá bô sìⁿ-miā ê thài-khong-saⁿ, tī jī-khòng-khòng-lio̍k nî ùi thài-khong-chām phû–chhut-khì ê sî-chūn hip–ê.

[KIP] SuitSat it-hō: Tsi̍t-niá tsū-iû phû tī thài-khong ê thài-khong-sann

Ū tsi̍t-niá thài-khong-sann tī tsa̍p-gōo nî phû tī Kok-tsè-thài-khong-tsām guā-kháu. M̄-koh i sánn-mih tāi-tsì lóng bô-tsò. Ta̍k-ke lóng tsai-iánn i sī khì hōo Thài-khong-tsām ê tsûn-guân kā sak–tshut-khì ê. Tsi̍t-niá sann hō-tsò SuitSat it-hō, sī tsi̍t-tâi Lōo-se-a ê Orlan pâi thài-khong-sann. Lāi-té tsinn tsi̍t-tuā-tui kū-sann kah tsi̍t-tâi ē huat-siā bî-jio̍k sìn-hō ê tiān-pho-huat-siā-ki, hōo khǹg tī thài-khong, se̍h Tē-kiû leh kiânn. Tī tiān-pho sìn-hō ì-guā pian jio̍k tsìn-tsîng, tsit-niá-sann lóng-tsóng se̍h Tē-kiû nn̄g-pái. M̄-koh SuitSat it-hō iáu-sī kè-sio̍k muí káu-tsa̍p hun-tsing se̍h Tē-kiû tsi̍t-liàn, it-ti̍t kàu kuí-ā lé-pài āu, tī Tē-kiû tuā-khì-tsân sio–khì uî-tsí. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī tsit-niá bô sìnn-miā ê thài-khong-sann, tī jī-khòng-khòng-lio̍k nî uì thài-khong-tsām phû–tshut-khì ê sî-tsūn hip–ê.

[English] SuitSat-1: A Spacesuit Floats Free

A spacesuit floated away from the International Space Station 15 years ago, but no investigation was conducted. Everyone knew that it was pushed by the space station crew. Dubbed Suitsat-1, the unneeded Russian Orlan spacesuit filled mostly with old clothes was fitted with a faint radio transmitter and released to orbit the Earth. The suit circled the Earth twice before its radio signal became unexpectedly weak. Suitsat-1 continued to orbit every 90 minutes until it burned up in the Earth’s atmosphere after a few weeks. Pictured, the lifeless spacesuit was photographed in 2006 just as it drifted away from space station.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【太空衫】thài-khong-saⁿ/thài-khong-sann/太空衣/spacesuit
  • 【國際太空站】Kok-chè-thài-khong-chām/Kok-tsè-thài-khong-tsām/國際太空站/International Space Station
  • 【露西亞】Lō͘-se-a/Lōo-se-a/俄羅斯/Russia
  • 【電波發射機】tiān-pho-hoat-siā-ki/tiān-pho-huat-siā-ki/電波發射機/radio transmitter
  • 【電波信號】tiān-pho sìn-hō/tiān-pho sìn-hō/電波信號/radio signal

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:探索蝶仔鬚星系 明仔載 ê 圖:M64:邪眼星系