Ùi 御夫座 kàu 獵戶座

Page(/daily/2021/03/20210322)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Ùi 御夫座 kàu 獵戶座

Ùi 御夫座 kàu 獵戶座之間 ê 夜空有啥物? 這幅影像 內底有足濟有名 ê 恆星 kah 星雲。 這是 ùi 34 張獨立 ê 影像開超過 430 點鐘久 ê 時間感光,閣用數位合併 ê 方式 kā 疊做一張 ê。 Ùi 倒爿頂懸 ê 御夫座(戰車 ê 運將)ê 方向開始,是媠甲親像一幅圖仝款 ê 火炎星星雲 (IC 405)。 紲落來 ê 光弧,是咱 ê 銀河系,ùi 倒爿 ê 雙生仔座開始,湠 kàu 正爿 ê 牛犅座。 內底有名 ê 星雲有 肚胿仔星雲意大利麵星雲猴頭星雲海䖳星雲圓錐星雲、kah 玫瑰星雲。 Tī 影像 ê 正爿頂懸區 ê 獵戶座(拍獵–ê)方向,你會當看著 獵戶座 λ 環,伊是 Barnard 環 ê 半圓。 猶閣有 馬頭星雲 kah 獵戶座星雲。 Tī 獵戶座內底 kah 伊附近 有名 ê 恆星,ùi 倒爿 kàu 正爿是,柑仔色 ê 參宿四(拄仔好 tī 影像中央 ê 正爿),藍色 ê 參宿五(to̍h tī 伊 ê 面頂),獵戶座皮帶 ê 三粒星:參宿三、參宿二、kah 參宿一。 彼粒足光 ê 參宿七,to̍h tī 正爿頂角。 這个長長 ê 天景 袂 tī 天頂傷久,毋閣 到年中進前,攏會當 tī 暗頭仔看著這个景色。

[POJ] Ùi Gū-hu-chō kàu La̍h-hō͘-chō

Ùi Gū-hu-chō kàu La̍h-hō͘-chō chi-kan ê iā-khong ū siáⁿ-mih? Chit-pak iáⁿ-siōng lāi-té ū chiok-chōe ū-miâ ê hêng-chhiⁿ kah seng-hûn. Che sī ùi saⁿ-cha̍p-sì tiuⁿ to̍k-li̍p ê iáⁿ-siōng khai chhiau-kòe sì-pah-saⁿ-cha̍p tiám-cheng kú ê sî-kan kám-kng, koh iōng só͘-ūi ha̍p-pèng ê hong-sek kā tha̍h-chò chit-tiuⁿ ê. Ùi tò-pêng-téng-koân ê Gū-hu-chō (chiàn-chhia ê ùn-chiàng) ê hong-hiòng khai-sí, sī súi-kah chhin-chhiūⁿ chit-pak-tô͘ kāng-khoán ê Hóe-iām-chhiⁿ seng-hûn (IC sù-khòng-ngó͘). Sòa-lo̍h-lâi ê kng-hô͘, sī lán–ê Gîn-hô-hē, ùi tò-pêng ê Siang-siⁿ-á-chō khai-sí, thòaⁿ-kàu chiàⁿ-pêng ê Gû-káng-chō. Lāi-té ū-miâ ê seng-hûn ū Tō͘-koai-á seng-hûn, I-tá-lí-mī seng-hûn, Kâu-thâu seng-hûn, Hái-thē seng-hûn, Îⁿ-chui seng-hûn, kah Mûi-kùi seng-hûn. Tī iáⁿ-siōng ê chiàⁿ-pêng téng-koân-khu ê La̍h-hō͘-chō (phah-la̍h-ê) hong-hiòng, lí ē-tàng khòaⁿ-tio̍h La̍h-hō͘-chō lambda khoân, i sī Barnard khoân ê pòaⁿ-îⁿ. Iáu-koh-ū Bé-thâu seng-hûn kah La̍h-hō͘-chō seng-hûn. Tī La̍h-hō͘-chō lāi-té kah i hū-kīn ū-miâ ê hêng-chhiⁿ, ùi tò-pêng kàu chiàⁿ-pêng sī, kam-á-sek ê Chham-siù-sù (tú-á-hó tī iáⁿ-siōng tiong-ng ê chiàⁿ-pêng), nâ-sek ê Chham-siù-ngó͘ (to̍h tī i ê bīn-téng), La̍h-hō͘-chō phôe-tòa ê saⁿ-lia̍p-chhiⁿ: Chham-siù-sam, Chham-siù-jī, kah Chham-siù-it. Hit-lia̍p chiok-kng ê Chham-siù-chhit, to̍h tī chiàⁿ-pêng téng-kak. Chi̍t-ê tn̂g-tn̂g–ê thian-kéng bōe tī thiⁿ-téng siūⁿ kú, m̄-koh kàu nî-tiong chìn-chêng, lóng ē-tàng tī àm-thâu-á khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê kéng-sek.

[KIP] Ùi Gū-hu-tsō kàu La̍h-hōo-tsō

Uì Gū-hu-tsō kàu La̍h-hōo-tsō tsi-kan ê iā-khong ū siánn-mih? Tsit-pak iánn-siōng lāi-té ū tsiok-tsuē ū-miâ ê hîng-tshinn kah sing-hûn. Tse sī uì sann-tsa̍p-sì tiunn to̍k-li̍p ê iánn-siōng khai tshiau-kuè sì-pah-sann-tsa̍p tiám-tsing kú ê sî-kan kám-kng, koh iōng sóo-uī ha̍p-pìng ê hong-sik kā tha̍h-tsò tsit-tiunn ê. Uì tò-pîng-tíng-kuân ê Gū-hu-tsō (tsiàn-tshia ê ùn-tsiàng) ê hong-hiòng khai-sí, sī suí-kah tshin-tshiūnn tsit-pak-tôo kāng-khuán ê Hué-iām-tshinn sing-hûn (IC sù-khòng-ngóo). Suà-lo̍h-lâi ê kng-hôo, sī lán–ê Gîn-hô-hē, uì tò-pîng ê Siang-sinn-á-tsō khai-sí, thuànn-kàu tsiànn-pîng ê Gû-káng-tsō. Lāi-té ū-miâ ê sing-hûn ū Tōo-kuai-á sing-hûn, I-tá-lí-mī sing-hûn, Kâu-thâu sing-hûn, Hái-thē sing-hûn, ÎNN-tsui sing-hûn, kah Muî-kuì sing-hûn. Tī iánn-siōng ê tsiànn-pîng tíng-kuân-khu ê La̍h-hōo-tsō (phah-la̍h-ê) hong-hiòng, lí ē-tàng khuànn-tio̍h La̍h-hōo-tsō lambda khuân, i sī Barnard khuân ê puànn-înn. Iáu-koh-ū Bé-thâu sing-hûn kah La̍h-hōo-tsō sing-hûn. Tī La̍h-hōo-tsō lāi-té kah i hū-kīn ū-miâ ê hîng-tshinn, uì tò-pîng kàu tsiànn-pîng sī, kam-á-sik ê Tsham-siù-sù (tú-á-hó tī iánn-siōng tiong-ng ê tsiànn-pîng), nâ-sik ê Tsham-siù-ngóo (to̍h tī i ê bīn-tíng), La̍h-hōo-tsō phuê-tuà ê sann-lia̍p-tshinn: Tsham-siù-sam, Tsham-siù-jī, kah Tsham-siù-it. Hit-lia̍p tsiok-kng ê Tsham-siù-tshit, to̍h tī tsiànn-pîng tíng-kak. Tsi̍t-ê tn̂g-tn̂g–ê thian-kíng buē tī thinn-tíng siūnn kú, m̄-koh kàu nî-tiong tsìn-tsîng, lóng ē-tàng tī àm-thâu-á khuànn-tio̍h tsi̍t-ê kíng-sik.

[English] From Orion to Auriga

What’s up in the sky from Auriga to Orion? Many of the famous stars and nebulas in this region were captured on 34 separate images, taking over 430 hours of exposure, and digitally combined to reveal the featured image. Starting on the far upper left, toward the constellation of Auriga (the Chariot driver), is the picturesque Flaming Star Nebula (IC 405). Continuing down along the bright arc of our Milky Way Galaxy, from left to right crossing the constellations of the Twins and the Bull, notable appearing nebulas include the Tadpole, Simeis 147, Monkey Head, Jellyfish, Cone and Rosette nebulas. In the upper right quadrant of the image, toward the constellation of Orion (the hunter), you can see Sh2-264, the half-circle of Barnard’s Loop, and the Horsehead and Orion nebulas. Famous stars in and around Orion include, from left to right, orange Betelgeuse (just right of the image center), blue Bellatrix (just above it), the Orion belt stars of Mintaka, Alnilam, and Alnitak, while bright Rigel appears on the far upper right. This stretch of sky won’t be remaining up in the night very long – it will be setting continually earlier in the evening as mid-year approaches.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【御夫座】Gū-hu-chō/Gū-hu-tsō/御夫座/the constellation of Auriga
 • 【獵戶座】La̍h-hō͘-chō/La̍h-hōo-tsō/獵戶座/the constellation of Orion
 • 【火炎星星雲】Hóe-iām-chhiⁿ seng-hûn/Hué-iām-tshinn sing-hûn/火炎之星星雲/Flaming Star Nebula
 • 【雙生仔星座】Siang-siⁿ-á seng-hûn/Siang-sinn-á sing-hûn/雙子星座/the constellation of Twins
 • 【牛犅座】Gû-káng-chō/Gû-káng-tsō/公牛座/the constellation of Bull
 • 【猴頭星雲】Kâu-thâu seng-hûn/Kâu-thâu sing-hûn/猴頭星雲/Monkey Head Nebula
 • 【海䖳星雲】Hái-thē seng-hûn/Hái-thē sing-hûn/水母星雲/Jellyfish Nebula
 • 【圓錐星雲】Îⁿ-chui seng-hûn/Înn-tsui sing-hûn/錐狀星雲/Cone Nebula
 • 【肚胿仔星雲】Tō͘-koai-á seng-hûn/Tōo-kuai-á sing-hûn/蝌蚪星雲/Auriga
 • 【意大利麵星雲】I-tá-lí-mī seng-hûn/I-tá-lí-mī sing-hûn/意大利麵星雲/Simeis 147 (Spaghetti Nebula)
 • 【玫瑰星雲】Mûi-kùi seng-hûn/Muî-kuì sing-hûn/玫瑰星雲/Rosette nebula
 • 【獵戶座 λ 環】La̍h-hō͘-chō lambda khoân/La̍h-hōo-tsō lambda khuân/獵戶座 λ 環/Sh2-264 (Lambda Orionis Ring)
 • 【馬頭星雲】Bé-thâu seng-hûn/Bé-thâu sing-hûn/馬頭星雲/Horsehead Nebula
 • 【獵戶座星雲】La̍h-hō͘-chō seng-hûn/La̍h-hōo-tsō sing-hûn/獵戶座星雲/Orion Nebula
 • 【參宿四】Chhamm-siù-sù/Tsham-siù-sù/參宿四/Betelgeuse
 • 【參宿五】Chham-siù-ngó͘/Tsham-siù-ngóo/參宿五/Bellatrix
 • 【獵戶座皮帶】La̍h-hō͘-chō phôe-tòa/La̍h-hōo-tsō phuê-tuà/獵戶座腰帶/Orion belt
 • 【參宿三】Chham-siù-sam/Tsham-siù-sam/參宿三/Mintaka
 • 【參宿二】Chham-siù-jī/Tsham-siù-jī/參宿二/Alnilam
 • 【參宿一】Chham-siù-it/Tsham-siù-it/參宿一/Alnitak
 • 【參宿七】Chham-siù-chhit/Tsham-siù-tshit/參宿七/Rigel

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Antikythera 機械 明仔載 ê 圖:Tī Duddo 石頭箍仔面頂 ê 火星