Tī 中央 ê 紅外線波段內海仔

Page(/daily/2021/03/20210319)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 中央 ê 紅外線波段內海仔

Tī 這張影像內底,紅外線影像看會著滿滿滿 ê 恆星。 中央彼个內海仔星雲有 4 光年闊。 可見光影像 主要會當看著發光 ê 氣體 kah 烏暗 ê 塗粉雲。 毋閣 ùi 哈伯太空望遠鏡 ê 資料 建構出來 ê 紅外線影像,嘛會當看著恆星形成區 ê 中心,有四散 ê 新恆星。 拄仔好 kah 咱銀河中心這个密密密 ê 背景星相比並。 這个嘩嘩叫 ê 恆星托兒所,是去予一粒大質量 koh 少年 ê 恆星 Herschel 36 箍起來 kah 驅動 ê。 伊 to̍h 是視野中央附近,彼粒足光 ê 恆星。 Herschel 36 其實是幾若粒大質量恆星組成 ê 系統。 是講,若是質量超過太陽 30 倍 ê 恆星,伊 ê 歲壽 to̍h 會比 1 百萬年閣較短。 Tī 這个系統內底上大質量 ê 恆星,應該會當活 5 百萬年遐爾久。 Kah 伊比起來,已經 5 0 億 歲 ê 太陽,紲落來會演化變做紅巨星。 毋閣按呢伊 ê 歲壽 to̍h kan-na 賰 50 億年爾爾。 這个內海仔星雲,嘛叫做 M8。 伊 tī 4000 光年遠 ê 所在,to̍h tī 人馬座 ê 邊仔內底。

[POJ] Tī tiong-ng ê âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ lāi-hái-á

Tī chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng lāi-té, âng-gōa-sòaⁿ iáⁿ-siōng khòaⁿ-ē-tio̍h boán-boán-boán ê hêng-chhiⁿ. Tiong-ng hit-ê Lāi-hái-á seng-hûn ū sì kng-nî khoah. Khó-kiàn-kng iáⁿ-siōng chú-iàu ē-tàng khòaⁿ-tio̍h hoat-kng ê khì-thé kah o͘-àm ê thô͘-hún-hûn. M̄-koh ùi Ha-peh thài-không-bōng-oán-kiàⁿ ê chu-liāu kiàn-kò͘–chhut-lâi-ê âng-gōa-sòaⁿ iáⁿ-siōng, mā ē-tàng khòaⁿ-tio̍h hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu ê tiong-sim, ū sì-sòaⁿ ê sin hêng-chhiⁿ. Tú-á-hó kah lán Gîn-hô tiong-sim chit-ê ba̍t-ba̍t-ba̍t ê pōe-kéng-chhiⁿ sio-pí-phēng. Chit-ê hē-hē-kiò ê hêng-chhiⁿ thok-jî-só͘, sì khì hō͘ chi̍t-lia̍p tōa-chit-liōng koh siàu-liân ê hêng-chhiⁿ Herschel saⁿ-cha̍p-la̍k kho͘–khí-lâi kah khu-tōng ê. I to̍h sī sī-iá tiong-ng hū-kūn, hit-lia̍p chiok-kng ê hêng-chhiⁿ. Herschel saⁿ-cha̍p-la̍k kî-si̍t sī kúi-ā-lia̍p tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ cho͘-sêng ê hē-thóng. Sī-kóng, nā-sī chit-liōng chhiau-kòe thài-iông saⁿ-cha̍p pōe ê hêng-chhiⁿ, i ê hòe-siū to̍h ē pí chi̍t-pah bān-nî koh-khah té. Tī chit-ê hē-thóng lāi-té siōng tōa-chit-liōng ê hêng-chhiⁿ, eng-kai ē-tàng oa̍h gō͘-pah-bān nî hiah-nī-kú. Kah i pí–khí-lâi, í-keng gō͘-cha̍p-ek hòe ê thài-iông, sòa-lo̍h-lâi ē ián-hòa piàn-chò âng-kū-chhiⁿ. M̄-koh án-ne i ê hòe-siū to̍h kan-na chhun gō͘-cha̍p-ek nî niā-niā. Chit-ê Lāi-hái-á-seng-hûn, mā kiò-chò M-poeh. I tī sì-chheng kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, to̍h tī Jîn-má-chō ê piⁿ-á lāi-té.

[KIP] Tī tiong-ng ê âng-guā-suànn pho-tuānn lāi-hái-á

Tī tsit-tiunn iánn-siōng lāi-té, âng-guā-suànn iánn-siōng khuànn-ē-tio̍h buán-buán-buán ê hîng-tshinn. Tiong-ng hit-ê Lāi-hái-á sing-hûn ū sì kng-nî khuah. Khó-kiàn-kng iánn-siōng tsú-iàu ē-tàng khuànn-tio̍h huat-kng ê khì-thé kah oo-àm ê thôo-hún-hûn. M̄-koh uì Ha-peh thài-không-bōng-uán-kiànn ê tsu-liāu kiàn-kòo–tshut-lâi-ê âng-guā-suànn iánn-siōng, mā ē-tàng khuànn-tio̍h hîng-tshinn hîng-sîng-khu ê tiong-sim, ū sì-suànn ê sin hîng-tshinn. Tú-á-hó kah lán Gîn-hô tiong-sim tsit-ê ba̍t-ba̍t-ba̍t ê puē-kíng-tshinn sio-pí-phīng. Tsit-ê hē-hē-kiò ê hîng-tshinn thok-jî-sóo, sì khì hōo tsi̍t-lia̍p tuā-tsit-liōng koh siàu-liân ê hîng-tshinn Herstsel sann-tsa̍p-la̍k khoo–khí-lâi kah khu-tōng ê. I to̍h sī sī-iá tiong-ng hū-kūn, hit-lia̍p tsiok-kng ê hîng-tshinn. Herstsel sann-tsa̍p-la̍k kî-si̍t sī kuí-ā-lia̍p tuā-tsit-liōng hîng-tshinn tsoo-sîng ê hē-thóng. Sī-kóng, nā-sī tsit-liōng tshiau-kuè thài-iông sann-tsa̍p puē ê hîng-tshinn, i ê huè-siū to̍h ē pí tsi̍t-pah bān-nî koh-khah té. Tī tsit-ê hē-thóng lāi-té siōng tuā-tsit-liōng ê hîng-tshinn, ing-kai ē-tàng ua̍h gōo-pah-bān nî hiah-nī-kú. Kah i pí–khí-lâi, í-king gōo-tsa̍p-ik huè ê thài-iông, suà-lo̍h-lâi ē ián-huà piàn-tsò âng-kū-tshinn. M̄-koh án-ne i ê huè-siū to̍h kan-na tshun gōo-tsa̍p-ik nî niā-niā. Tsit-ê Lāi-hái-á-sing-hûn, mā kiò-tsò M-pueh. I tī sì-tshing kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, to̍h tī Jîn-má-tsō ê pinn-á lāi-té.

[English] Central Lagoon in Infrared

Stars fill this infrared view, spanning 4 light-years across the center of the Lagoon Nebula. Visible light images show the glowing gas and obscuring dust clouds that dominate the scene. But this infrared image, constructed from Hubble Space Telescope data, peers closer to the heart of the active star-forming region revealing newborn stars scattered within, against a crowded field of background stars toward the center of our Milky Way galaxy. This tumultuous stellar nursery’s central regions are sculpted and energized by the massive, young Herschel 36, seen as the bright star near center in the field of view. Herschel 36 is actually a multiple system of massive stars. At over 30 times the mass of the Sun and less than 1 million years old, the most massive star in the system should live to a stellar old age of 5 million years. Compare that to the almost 5 billion year old Sun which will evolve into a red giant in only another 5 billion years or so. The Lagoon Nebula, also known as M8, lies about 4,000 light-years away within the boundaries of the constellation Sagittarius.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【內海仔星雲】Lāi-hái-á-seng-hûn/Lāi-hái-á-sing-hûn/礁湖星雲/Lagoon Nebula
  • 【可見光】khó-kiàn-kng/khó-kiàn-kng/可見光/visible light
  • 【哈伯太空望遠鏡】Ha-peh thài-không-bōng-oán-kiàⁿ/Ha-peh thài-không-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
  • 【紅外線】âng-gōa-sòaⁿ/âng-guā-suànn/紅外線/infrared light
  • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star-forming region
  • 【紅巨星】âng-kū-chhiⁿ/âng-kū-tshinn/紅巨星/red giant
  • 【人馬座】Jîn-má-chō/Jîn-má-tsō/人馬座/the constellation Sagittarius

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:英仙座分子雲 ê 星粉 明仔載 ê 圖:獅仔座三重奏