Ùi 金星 13 號看著 ê 金星表面

Page(/daily/2021/03/20210317)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Ùi 金星 13 號看著 ê 金星表面

你若是徛 tī 金星,會當看著啥物? 這張影像是 ùi 金星 13 號翕 ê。 伊是一台 蘇聯 ê 登陸船。 Tī 1982 年 3 月, 這台登陸船降落 ê 時陣,用 la̍k-ká-sáng kah 空氣擋仔,通過金星厚厚 ê 大氣層。 這个青荒 ê 地景 to̍h tī 金星赤道 附近 ê Phoebe Regio 區,有平-pho-pho ê 岩石,闊莽莽 ê 地形,kah 空瑯瑯 ê 天色。 Tī 倒爿下跤,有一台太空船 ê 穿透儀。 這台是提來做科學測量–ê。 Tī 儀器正爿彼塊淺色 ê,是彈出來 ê 鏡頭蓋 ê 一部份。 這台強化 ê 金星太空船,會當 tī 氣溫 差不多 450 氣壓 是地球 ê 75 倍 ê 金星,擋兩點鐘久。 雖然講 金星 13 號 ê 資料, tī 40 年前 to̍h 軁過內部 太陽系, 傳轉來地球。 毋閣,處理數位資料,kah 合併 異常 ê 金星影像,到今猶閣 leh 進行中。 最近 kā ùi ESA ê 金星高速 衛星太空船 ê 紅外線資料 分析了後,發現 chit-má tī 金星面頂,應該是有活 火山 tī lih

[POJ] Ùi Kim-chhiⁿ thài-khong-chûn cha̍p-saⁿ hō khòaⁿ-tio̍h ê Kim-chhiⁿ piáu-bīn

Lí nā-sī khiā tī Kim-chhiⁿ, ē-tàng khòaⁿ-tio̍h siáⁿ-mih? Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng sī ùi Kim-chhiⁿ cha̍p-saⁿ hō hip–ê. I sī chi̍t-tâi So͘-liân ê teng-lio̍k-chûn. Tī it-kiú-pat-jī-nî saⁿ-goe̍h, chit-tâi teng-lio̍k-chûn kàng-lo̍h ê sî-chūn, iōng la̍k-ká-sáng kah khong-khì-tòng-á, thong-kòe Kim-chhiⁿ kāu-kāu-ê tōa-khì-chân. Chit-ê chheⁿ-hn̄g ê tē-kéng to̍h tī Kim-chhiⁿ chhek-tō hū-kīn ê Phoebe Regio khu, ū pêⁿ-pho-pho ê giâm-chio̍h, khoah-bóng-bóng ê tē-hêng, kah khong-long-long ê thian-sek. Tī tò-pêng ē-kha, ū chi̍t-tâi thài-khong-chûn ê chhoan-thàu-gî. Chit-tâi sī the̍h-lâi chò kho-ha̍k chhek-liông–ê. Tī gî-khì chiàⁿ-pêng hit-tè chhián-sek–ê, sī tôaⁿ–chhut-lâi ê kiàⁿ-thâu ê chi̍t-pō͘-hūn. Chit-tâi kiông-hòa–ê Kim-chhiⁿ thài-khong-chûn, ē-tàng tī khì-un chha-put-to sì-pah-gō͘-cha̍p tō͘, khì-ap sī Tē-kiû ê chhit-cha̍p-gō͘ pōe ê Kim-chhiⁿ, tòng nn̄g-tiám-cheng kú. Sui-jiân-kóng Kim-chhiⁿ cha̍p-saⁿ hō ê chu-liāu, tī sì-cha̍p nî-chêng to̍h nǹg-kòe lōe-pō͘ Thài-iông-hē, thoân-tńg-lâi Tē-kiû. M̄-koh, chhú-lí só͘-ūi chu-liāu, kah ha̍p-pèng ī-siông ê Kim-chhiⁿ iáⁿ-siōng, kàu-taⁿ iáu-koh leh chìn-hêng tiong. Chòe-kīn kā ùi ESA ê Kim-chhiⁿ ko-sok ūi-chhiⁿ thài-khong-chûn ê âng-gōa-sòaⁿ chu-liāu hun-sek liáu-āu, hoat-hiān chit-má tī Kim-chhiⁿ bīn-téng, eng-kai sī ū oa̍h-hóe-soaⁿ tī lih.

[KIP] Uì Kim-tshinn thài-khong-tsûn tsa̍p-sann hō khuànn-tio̍h ê Kim-tshinn piáu-bīn

Lí nā-sī khiā tī Kim-tshinn, ē-tàng khuànn-tio̍h siánn-mih? Tsit-tiunn iánn-siōng sī uì Kim-tshinn tsa̍p-sann hō hip–ê. I sī tsi̍t-tâi Soo-liân ê ting-lio̍k-tsûn. Tī it-kiú-pat-jī-nî sann-gue̍h, tsit-tâi ting-lio̍k-tsûn kàng-lo̍h ê sî-tsūn, iōng la̍k-ká-sáng kah khong-khì-tòng-á, thong-kuè Kim-tshinn kāu-kāu-ê tuā-khì-tsân. Tsit-ê tshenn-hn̄g ê tē-kíng to̍h tī Kim-tshinn tshik-tō hū-kīn ê Phuebe Regio khu, ū pênn-pho-pho ê giâm-tsio̍h, khuah-bóng-bóng ê tē-hîng, kah khong-long-long ê thian-sik. Tī tò-pîng ē-kha, ū tsi̍t-tâi thài-khong-tsûn ê tshuan-thàu-gî. Tsit-tâi sī the̍h-lâi tsò kho-ha̍k tshik-liông–ê. Tī gî-khì tsiànn-pîng hit-tè tshián-sik–ê, sī tuânn–tshut-lâi ê kiànn-thâu ê tsi̍t-pōo-hūn. Tsit-tâi kiông-huà–ê Kim-tshinn thài-khong-tsûn, ē-tàng tī khì-un tsha-put-to sì-pah-gōo-tsa̍p tōo, khì-ap sī Tē-kiû ê tshit-tsa̍p-gōo puē ê Kim-tshinn, tòng nn̄g-tiám-tsing kú. Sui-jiân-kóng Kim-tshinn tsa̍p-sann hō ê tsu-liāu, tī sì-tsa̍p nî-tsîng to̍h nǹg-kuè luē-pōo Thài-iông-hē, thuân-tńg-lâi Tē-kiû. M̄-koh, tshú-lí sóo-uī tsu-liāu, kah ha̍p-pìng ī-siông ê Kim-tshinn iánn-siōng, kàu-tann iáu-koh leh tsìn-hîng tiong. Tsuè-kīn kā uì ESA ê Kim-tshinn ko-sok uī-tshinn thài-khong-tsûn ê âng-guā-suànn tsu-liāu hun-sik liáu-āu, huat-hiān tsit-má tī Kim-tshinn bīn-tíng, ing-kai sī ū ua̍h-hué-suann tī lih.

[English] IC 1318: The Butterfly Nebula in Gas and Dust

If you could stand on Venus – what would you see? Pictured is the view from Venera 13, a robotic Soviet lander which parachuted and air-braked down through the thick Venusian atmosphere in March of 1982. The desolate landscape it saw included flat rocks, vast empty terrain, and a featureless sky above Phoebe Regio near Venus’ equator. On the lower left is the spacecraft’s penetrometer used to make scientific measurements, while the light piece on the right is part of an ejected lens-cap. Enduring temperatures near 450 degrees Celsius and pressures 75 times that on Earth, the hardened Venera spacecraft lasted only about two hours. Although data from Venera 13 was beamed across the inner Solar System almost 40 years ago, digital processing and merging of Venera’s unusual images continues even today. Recent analyses of infrared measurements taken by ESA’s orbiting Venus Express spacecraft indicate that active volcanoes may currently exist on Venus.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【金星】Kim-chhiⁿ/Kim-tshinn/金星/Venus
 • 【登陸船】teng-lio̍k-chûn/ting-lio̍k-tsûn/登陸船/lander
 • 【la̍k-ká-sáng】la̍k-ká-sáng/la̍k-ká-sáng/降落傘/parachute
 • 【空氣擋仔】khong-khì-tòng-á/khong-khì-tòng-á/空氣煞車/air-brake
 • 【赤道】chhek-tō/tshik-tō/赤道/equator
 • 【內部太陽系】lōe-pō͘ Thài-iông-hē/luē-pōo Thài-iông-hē/內部太陽系/innter Solar System
 • 【金星快車衛星太空船】Kim-chhiⁿ khoài-chhia ūi-chhiⁿ thài-kiông-chûn/Kim-tshinn khuài-tshia uī-tshinn thài-kiông-tsûn/金星特快車衛星太空船/orbiting Venus Express spacecraft
 • 【活火山】oa̍h-hóe-soaⁿ/ua̍h-hué-suann/活火山/active volcano

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:IC 1318:Tī 氣體 kah 塗粉內底 ê 蝶仔星雲 明仔載 ê 圖:英仙座分子雲 ê 星粉